Νόμος 4469/17 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6)α του άρθρου 18 του νόμου 4314/2014 διαγράφεται η φράση πλην δράσεων κρατικών ενισχύσεων.

 

2. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του νόμου 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) νέο προσωπικό που θα προσληφθεί από τη ΜΟΔ ΑΕ μετά από δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και κωδικοποιηθεί με το άρθρο 33 του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) ή θα αποσπασθεί ή μετακινηθεί στις Ειδικές Υπηρεσίες από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης μετά από διαγωνιστική διαδικασία, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 39 του νόμου 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι Προϊστάμενοι των Ειδικών Υπηρεσιών και των μονάδων τους τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΔ ΑΕ. Οι προϊστάμενοι της Κεντρικής Υπηρεσίας (ΚΥ) της ΜΟΔ ΑΕ τοποθετούνται με απόφαση του προέδρου της ΜΟΔ ΑΕ μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΔ ΑΕ. Οι ανωτέρω προϊστάμενοι τοποθετούνται στις θέσεις αυτές για θητεία 5 ετών, που μπορεί να ανανεώνεται με όμοια απόφαση. Οι προϊστάμενοι των Ειδικών Υπηρεσιών και των μονάδων τους και οι προϊστάμενοι της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ που είχαν επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3614/2007 ή τις διατάξεις του νόμου 4314/2014 ή ειδικές διατάξεις και δεν θα τοποθετηθούν ως προϊστάμενοι αντίστοιχου επιπέδου κατ' εφαρμογή της διαδικασίας της παραγράφου 2, δύνανται κατόπιν αίτησής τους να τοποθετηθούν σε θέση στελέχους στην υπηρεσία που υπηρετούσαν, ως προϊστάμενοι εφαρμοζομένων των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 36.}

 

4. Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.