Νόμος 4472/17 - Άρθρο 102

Άρθρο 102: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) για Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχών Ανεξάρτητου Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 145 του νόμου 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίνεται το καταστατικό της Δημόσιας Εταιρείας Συμμετοχών Ανεξάρτητου Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο, τη διαδικασία για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, τα δικαιώματα του μετόχου, τη συγκρότηση, τη σύγκληση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ελεγκτές, τη διανομή των κερδών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάρισή της, την πρώτη εταιρική χρήση, όπως και κάθε άλλο σχετικό θέμα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρίες, ιδίως του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 28/Α/1920).}

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 145 του νόμου 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.