Νόμος 4472/17 - Άρθρο 103

Άρθρο 103: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 63Α του νόμου 4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε με την περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 και αντικαταστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του νόμου 4111/2013, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ειδικώς όσον αφορά στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ο οποίος συστάθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 33/2007 (ΦΕΚ 31/Α/2007) κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 7 του νόμου 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/2005), δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 62 και 63 για τους διαχωρισμένους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, για όσο διάστημα η ΔΕΠΑ εξακολουθεί να συμμετέχει στο μετοχικό του κεφάλαιο.

 

Στην περίπτωση αυτή στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 63Β ως και 63Θ και η παράγραφος 4 του άρθρου 63Ι.

 

2. Μέχρι την 31-12-2017 το 66% των μετοχών που κατέχει η ΔΕΠΑ επί του μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου θα πωληθεί και μεταβιβαστεί μέσω διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας που θα διενεργήσει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και το υπόλοιπο 34% θα μεταβιβαστεί στο Ελληνικό Δημόσιο. Το πωλούμενο ποσοστό του 66% του προηγούμενου εδαφίου, θα αποτελείται, μετά τη μεταβίβαση των μετοχών που κατέχει η ΔΕΠΑ επί του μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου στους μετόχους της, από το 35% των μετοχών που θα αντιστοιχεί στη συμμετοχή της ΕΛΠΕ Α.Ε. επί του μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και το 31% των μετοχών που θα αντιστοιχεί στη συμμετοχή του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου επί του μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

Οι όροι συμμετοχής στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία των υποψήφιων επενδυτών πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την ύπαρξη σχετικής τεχνογνωσίας μεταξύ των μετόχων του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να έχουν την ιδιότητα Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς πιστοποιημένου με τη διαδικασία των άρθρων 9 και 10 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ και να είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΝΤSO-G), ή να αποτελούν κοινοπραξίες, στις οποίες τουλάχιστον ένα μέλος τους θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί ως Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 9 και 10 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, να είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΝΤSO-G) και να ασκεί τουλάχιστον από κοινού έλεγχο της κοινοπραξίας με τα λοιπά μέλη αυτής υπό την έννοια του Κανονισμού 139/2004/ΕΚ.

 

3. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγράφου 2 του παρόντος εφαρμόζονται και στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου υποχρεωτικά οι διατάξεις των άρθρων 62 και 63.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.