Νόμος 4499/17 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Τροποποιήσεις του άρθρου 40 του νόμου 4002/2011


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο τίτλος του άρθρου 40 του νόμου 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Προϋποθέσεις για την Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου}

 

2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 40 του νόμου 4002/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Η Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου υποχρεούται να τηρεί τις νομικές και οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας της παραγράφου 2 του άρθρου 39 και να θέσει σε εμπορική λειτουργία το σύνολο των παιγνιομηχανημάτων μέχρι την 31-12-2019. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, ο αριθμός των μη λειτουργούντων παιγνιομηχανημάτων αφαιρείται, αζημίως για το Δημόσιο, από το συνολικό αριθμό των παιγνιομηχανημάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 39, εκτός αν η μη εμπρόθεσμη εγκατάσταση και λειτουργία αυτών των παιγνιομηχανημάτων από την Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, κατά τα ανωτέρω, οφείλεται σε υπαιτιότητα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

 

2. Κάθε διάθεση μετοχών της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, ίση ή μεγαλύτερη του 2% του μετοχικού της κεφαλαίου, γνωστοποιείται στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την πραγματοποίησή της. Αν πρόκειται για διάθεση εν ζωή που μπορεί να οδηγήσει σε άμεση ή έμμεση αλλαγή ελέγχου της εταιρείας, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, χωρίς την οποία η διάθεση αυτή είναι άκυρη. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως έλεγχος νοείται αυτός που ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 42Ε του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1920) ή άλλη παρόμοια σχέση φυσικού προσώπου και μίας εταιρείας.}

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 40 του νόμου 4002/2011 καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.