Νόμος 4504/17 - Άρθρο 74

Άρθρο 74: Θέματα Λιμενικής Αστυνομίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το εδάφιο μόνο του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος 23/2000 (ΦΕΚ 18/Α/2000) αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

 

{2. Όταν οι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7, εκμεταλλευόμενοι την ίδια λουτρική εγκατάσταση είναι περισσότεροι του ενός, τότε, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του προαναφερόμενου άρθρου, αυτοί είναι υπόχρεοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την καταβολή του προστίμου.}

 

2. Στο άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 23/2000 το πρώτο εδάφιο αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

 

{2. Εφόσον η ναυαγοσωστική κάλυψη λουτρικής εγκατάστασης ανατίθεται, από τον φορέα εκμετάλλευσής της, σε σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης η οποία λειτουργεί νομίμως σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, υπόχρεη για την τήρηση των, αναφερόμενων στις περιπτώσεις β', γ' και δ' της παραγράφου 1, υποχρεώσεων, είναι η σχολή αυτή.}

 

3. Απαγορεύεται η χρήση για ατομική αναψυχή ή η χορήγηση άδειας εκμίσθωσης καινοφανών θαλασσίων μέσων αναψυχής, που δε ρυθμίζονται από τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Γενικού Κανονισμού Λιμένων περί θαλασσίων μέσων αναψυχής, χωρίς να έχουν καθορισθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις κίνησης και κυκλοφορίας τους, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Της έκδοσης της ανωτέρω απόφασης προηγείται γνωμοδότηση, επί των θεμάτων τεχνικής φύσεως που αφορούν τα προς ρύθμιση καινοφανή θαλάσσια μέσα αναψυχής, από επιτροπή εκπροσώπων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με δυνατότητα συμμετοχής και μέλους εκτός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά περίπτωση. Η σύνθεση της επιτροπής αυτής, η θητεία της και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται εντός 4 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το υπόψη θέμα.

 

4. Το εδάφιο στ' του άρθρου 17 του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ. Οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, στη ζώνη δικαιοδοσίας τους. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις σφράγισης και αποσφράγισης των καταστημάτων ή επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός χερσαίων ζωνών λιμένων ή εντός θαλασσοπλοούντων πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων ή μονίμως αγκυροβολημένων πλοίων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 4150/2013. Εξαιρούνται οι τουριστικοί λιμένες στους οποίους εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία.}

 

5. Τα τέσσερα πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 157 του νομοθετικού διατάγματος 187/1973 αριθμούνται ως περίπτωση α' και προστίθεται περίπτωση β' ως εξής:

 

{β) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται η διαδικασία επιβολής των προστίμων της περίπτωσης α', ο τύπος, και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.