Νόμος 4504/17

Ν4504/2017: Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4504/2017: Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 184/Α/2017), 29-11-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Επιθεωρητές και ελεγκτές πλοίων, εταιρειών, λιμένων και αναγνωρισμένων οργανισμών

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο τίτλος του Α' μέρους τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 4676/2020 (ΦΕΚ 67/Α/2020).

 

Κεφάλαιο Α: Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

 

Άρθρο 1: Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

 

Κεφάλαιο Β: Προσόντα επιθεωρητών και ελεγκτών εταιρειών, λιμενικών εγκαταστάσεων, λιμένων Αναγνωρισμένων Οργανισμών, Αναγνωρισμένων Οργανισμών Ασφάλειας

 

Άρθρο 2: Ελεγκτές Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code)

Άρθρο 3: Ελεγκτές Αναγνωρισμένων Οργανισμών - Αναγνωρισμένων Οργανισμών Ασφάλειας Πλοίων, Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Λιμένων

Άρθρο 4: Επιθεωρητές του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 314/2001

Άρθρο 5: Έλεγχος υπό Ξένη Σημαία Πλοίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 9 του Κεφαλαίου XΙ-2 της Διεθνούς Σύμβασης SOLAS (ISPS Code)

Άρθρο 6: Επιθεωρητές Κράτους Λιμένα (Port State Control Officers)

 

Κεφάλαιο Γ: Επαναπροσδιορισμός ελάχιστων προσόντων επιθεωρητών κράτους λιμένα και επιθεωρητών του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 314/2001

 

Άρθρο 7: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 16/2011

Άρθρο 8: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 159/2006 (ΦΕΚ 168/Α/2006)

Άρθρο 9: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 314/2001 (ΦΕΚ 212/Α/2001)

 

Κεφάλαιο Δ: Εκπαίδευση, πιστοποίηση και διατήρηση επάρκειας επιθεωρητών και ελεγκτών - Προσόντα εκπαιδευτών

 

Άρθρο 10: Σχολή Επιθεωρητών - Ελεγκτών

Άρθρο 11: Διατήρηση επάρκειας

Άρθρο 12: Προσόντα Εκπαιδευτών Επιθεωρητών - Ελεγκτών

 

Κεφάλαιο Ε: Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 13: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 14: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 15: Καταργούμενες διατάξεις

 

Μέρος Β: Ζητήματα ναυτιλίας, ασφάλειας και αστυνόμευση προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής / Προσωπικοί ραδιοφάροι ένδειξης θέσης κινδύνου

 

Άρθρο 16: Θέματα Διεθνούς Σύμβασης για τον Περιορισμό της Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις

Άρθρο 17: Τροποποίηση του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 201/2007 (ΦΕΚ 227/Α/2007)

Άρθρο 18: Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις Κανονισμών

Άρθρο 19: Τροποποιήσεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου

Άρθρο 20: Έκδοση αστυνομικών διατάξεων

Άρθρο 21: Προσωπικοί Ραδιοφάροι Ένδειξης Θέσης Κινδύνου - Ορισμοί

Άρθρο 22: Προσωπικοί Ραδιοφάροι Ένδειξης Θέσης Κινδύνου - Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 23: Προσωπικοί Ραδιοφάροι Ένδειξης Θέσης Κινδύνου - Αρμόδια Αρχή

Άρθρο 24: Χρήση Personal Locator Beacon

Άρθρο 25: Κυρώσεις

 

Μέρος Γ: Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τις υπηρεσιακές μεταβολές των στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 

Κεφάλαιο Α: Μεταθέσεις - Αποσπάσεις - Μετατάξεις

 

Άρθρο 26: Γενικά

Άρθρο 27: Τακτικές και έκτακτες μεταθέσεις

Άρθρο 28: Τόπος προτίμησης

Άρθρο 29: Αποσπάσεις - Διαθέσεις

Άρθρο 30: Συγκρότηση Συμβουλίων Μεταθέσεων και Προσφυγών - Προσφυγές

Άρθρο 31: Μετατάξεις

Άρθρο 32: Διαδικασία μετατάξεων

Άρθρο 33: Αρμοδιότητες Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού σε θέματα μετατάξεων

Άρθρο 34: Κριτήρια

Άρθρο 35: Προσφυγές - Κύρωση Πινάκων

Άρθρο 36: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Αξιολόγηση στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 

Άρθρο 37: Σύστημα Αξιολόγησης

 

Κεφάλαιο Γ: Πειθαρχικός έλεγχος στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 

Άρθρο 38: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 39: Πειθαρχικά Συμβούλια

Άρθρο 40: Μέλη Πειθαρχικών Συμβουλίων

Άρθρο 41: Διαδικασία Παραπομπής

Άρθρο 42: Σύγκληση Πειθαρχικών Συμβουλίων

Άρθρο 43: Συνεδρίαση Πειθαρχικών Συμβουλίων

Άρθρο 44: Αίτηση Εξαίρεσης

Άρθρο 45: Διεξαγωγή των συνεδριάσεων

Άρθρο 46: Διαδικασία ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων

Άρθρο 47: Διάσκεψη Πειθαρχικού Συμβουλίου

Άρθρο 48: Γνωμοδότηση

Άρθρο 49: Προσφυγή κατά της Γνωμοδότησης

Άρθρο 50: Δευτεροβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια

Άρθρο 51: Κανονισμός Πειθαρχίας

 

Μέρος Δ: Στρατηγικός επιχειρησιακός σχεδιασμός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 

Άρθρο 52: Δομή Δυνάμεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 53: Προγραμματισμός Προμηθειών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 54: Διάρθρωση του Προγραμματισμού Προμηθειών και του Τριετούς Κυλιόμενου Προγράμματος Προμηθειών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 55: Ενεργοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών

Άρθρο 56: Συμβάσεις εν συνεχεία υποστήριξης (FOS)

Άρθρο 57: Κανόνες διαφάνειας και δεοντολογίας

 

Μέρος Ε: Θέματα προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 

Άρθρο 58: Επιλογή Στρατιωτικής Ηγεσίας Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 59: Αντικατάσταση της συγκρότησης του πρωτοβαθμίου και δευτεροβαθμίου Ανώτερου Συμβουλίου κρίσεων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, του δευτεροβάθμιου Κατώτερου Συμβουλίου κρίσεων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και του δευτεροβάθμιου Συμβουλίου κρίσεων Ανθυπασπιστών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 60: Εξομοίωση των δοκίμων Λιμενοφυλάκων, Υπαξιωματικών και Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ως προς τις ρυθμίσεις της μόνιμης διαθεσιμότητας, με τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής τα οποία κατέστησαν σωματικώς ανίκανα κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ή ένεκα αυτής

Άρθρο 61: Δυνατότητα τοποθέτησης ανώτερων Αξιωματικών στο γραφείο του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 62: Δυνατότητα ανάκλησης στην ενέργεια μόνο για σοβαρές ασθένειες

Άρθρο 63: Ρύθμιση θεμάτων Στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικών

Άρθρο 64: Τροποποίηση οργανικών θέσεων

Άρθρο 65: Υπολογισμός χρόνου στρατιωτικής θητείας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό

Άρθρο 66: Πειθαρχική Δίωξη στελεχών ΜΥΑ / Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 67: Δελτία Ταυτότητας Στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 68: Αποστρατευτικός Βαθμός Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 69: Παροχή Υπηρεσιών Υγείας από Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 70: Ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής

Άρθρο 71: Λιμεναρχείο Αγίου Όρους

Άρθρο 72: Κατάταξη Λιμενικών Τμημάτων

Άρθρο 73: Εκπροσώπηση Στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 74: Θέματα Λιμενικής Αστυνομίας

Άρθρο 75: Τροποποιήσεις του νόμου 4058/2012

 

Μέρος ΣΤ: Ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα - Τροποποιήσεις του νόμου 2932/2001

 

Άρθρο 76: Προγραμματικές Συμβάσεις Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας

Άρθρο 77: Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου ένατου του νόμου 2932/2001

Άρθρο 78: Προστασία των εργαζομένων σε ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις

 

Μέρος Ζ: Μεταρρύθμιση του συστήματος εκπαίδευσης στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 

Άρθρο 79: Μεταρρύθμιση του συστήματος εισαγωγής και εκπαίδευσης στελεχών σε παραγωγικές σχολές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 

Μέρος Η: Θέματα πολιτικού προσωπικού

 

Άρθρο 80: Υγειονομική Υποστήριξη του Πολιτικού Προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Άρθρο 81: Ωρομίσθιο προσωπικό Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού και Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού

Άρθρο 82: Τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 749/1977

Άρθρο 83: Έλεγχος Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Άρθρο 84: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 2935/2001

 

Μέρος Θ: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων

 

Άρθρο 85: Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων

Άρθρο 86: Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων

Άρθρο 87: Συμμετοχή Λιμενικών Ταμείων στην Ένωση Λιμένων Ελλάδος και σε Διεθνείς Ενώσεις Λιμένων

Άρθρο 88: Προσβασιμότητα ΑμεΑ σε χώρους Χερσαίας Ζώνης Λιμένα

Άρθρο 89: Χρήση έκτασης Οργανισμού Λιμένος Πατρών ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 90: Βεβαίωση και είσπραξη τελών από το προσωπικό των Λιμενικών ή Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων

Άρθρο 91: Συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα (νόμος 2971/2001)

Άρθρο 92: Στελέχωση Πλοηγικών Σταθμών

Άρθρο 93: Αδειοδότηση έργων σε περιοχές οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 94: Τροποποιήσεις του νόμου 4256/2014

Άρθρο 95: Συμμετοχή στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων εκπροσώπου της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού

Άρθρο 96: Κατασκευές εντός περιοχών δικαιοδοσίας των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης Λιμένων

Άρθρο 97: Τροποποίηση του άρθρου 24 του νόμου 2971/2001

Άρθρο 98: Σύσταση Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο Λιμενικό Ταμείο νομού Χανίων με αρμοδιότητα στους υπαλλήλους όλων των Λιμενικών Ταμείων εποπτείας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Άρθρο 99: Ενεργοποίηση Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών

Άρθρο 100: Χρήση Τερματικού Αποδοχής Καρτών Πληρωμών και Μέσων Πληρωμής με Κάρτα (POS) και πληρωμής με μεταφορά χρημάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών

Άρθρο 101: Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 3142/1955, περί Πλοηγικής Υπηρεσίας

Άρθρο 102: Τροποποίηση της παραγράφου 15 του άρθρου εικοστού πρώτου του νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/2001)

Άρθρο 103: Ναύδετα

Άρθρο 104: Σύσταση Συμβουλίων Χρηστών Λιμένων

Άρθρο 105: Παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου

 

Μέρος Ι: Μετασχηματισμός συστήματος εποπτείας πλοίων

 

Άρθρο 106: Μετασχηματισμός του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων και των Τοπικών Κλιμακίων Ελέγχου Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Άρθρο 107: Κατάργηση της παράτασης ισχύος πιστοποιητικών

Άρθρο 108: Προϋποθέσεις μεταφοράς ναυτιλιακών καυσίμων

Άρθρο 109: Αναβάθμιση της ποιότητας των εξουσιοδοτημένων οργανισμών (Νηογνωμόνων)

 

Μέρος ΙΑ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 110: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Άρθρο 111: Ρύθμιση θεμάτων Οίκου Ναύτου

Άρθρο 112: Ρύθμιση Θεμάτων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 113: Ενίσχυση της διαφάνειας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Άρθρο 114: Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Άρθρο 115: Αξιοποίηση Στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και Πολιτικού Προσωπικού σε θέσεις εξωτερικού

Άρθρο 116: Ενίσχυση της διαφάνειας της διαδικασίας πετρέλευσης

Άρθρο 117: Διά βίου μάθηση στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 118: Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού (ΣΕΝ)

Άρθρο 119: Θέματα Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου

Άρθρο 120: Αντικατάσταση στο άρθρο 126 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου

Άρθρο 121: Πλωτά ανυψωτικά συστήματα φύλαξης σκαφών

Άρθρο 122: Συμμετοχή Ομοσπονδίας Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδας στα Διοικητικά Συμβούλια των Λιμενικών και των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων

Άρθρο 123: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 3079/2002

Άρθρο 124: Σύσταση Συμβουλίου Επιβατικών Μεταφορών Νήσων

Άρθρο 125: Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 3622/2007

Άρθρο 126: Ανάπτυξη σχεδίων ασφάλειας λιμένων από την Αρχή Ασφάλειας Λιμένα

Άρθρο 127: Τροποποίηση της παραγράφου 2Β του άρθρου 18 του από [ΠΔ] 28-07-1931 προεδρικού διατάγματος

Άρθρο 128: Θέματα ασφαλείας και πρόληψης ρύπανσης των ελληνικών πλοίων

Άρθρο 129: Ρυθμίσεις θεμάτων κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχου ελληνικών πλοίων

Άρθρο 130: Αντικατάσταση της παραγράφου 1)β του άρθρου 28 του νόμου 4150/2013

Άρθρο 131: Χρήση συστημάτων καταγραφής ήχου και εικόνας από Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 132: Προαγωγή Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 133

Άρθρο 134

Άρθρο 135

Άρθρο 136: Τροποποιήσεις των άρθρων 3 και 13 του νόμου 4256/2014

Άρθρο 137: Ίδρυση, στελέχωση και λειτουργία Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / Πλοιάρχων και Μηχανικών Μακεδονίας και Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού / Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Οινουσσών

Άρθρο 138: Ρυθμίσεις περί προστασίας προσώπων ΑμεΑ, αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Άρθρο 139: Ρυθμίσεις περί προστασίας εργαζομένων στο ναυτιλιακό τομέα

Άρθρο 140: Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Άρθρο 141: Ρυθμίσεις περί αλιευτικών σκαφών

Άρθρο 142: Τροποποίηση του άρθρου τρίτου του νόμου [Ν] 4470/2017

Άρθρο 143: Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Άρθρο 144: Συμμετοχή εκπροσώπων των ναυτεργατικών ενώσεων ή σωματείων της Πανελλήνιας Ναυτική Ομοσπονδία σε επιθεωρήσεις που διενεργούνται επί πλοίων για την εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί προσωπικού πλοίων

Άρθρο 145: Επίδομα σίτισης σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

Άρθρο 146: Αναβάθμιση της λειτουργίας των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ)

Άρθρο 147: Διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της Δημόσιας Αρχής Λιμένων

Άρθρο 148: Αναμόρφωση λειτουργίας ΜΥΑ / Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 149: Επίσπευση διαδικασιών διορισμού και πρόσληψης διοριστέων

Άρθρο 150

 

Μέρος ΙΒ: Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 151: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 29-11-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.