Νόμος 4504/17 - Άρθρο 86

Άρθρο 86: Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του νόμου 4150/2013, σε λιμένες διεθνούς ενδιαφέροντος, εθνικής σημασίας και μείζονος ενδιαφέροντος, που δεν κατασκευάστηκαν νομίμως έως τις 29-04-2013, από φορείς του Δημοσίου, που έχουν αποτυπωθεί και ενταχθεί στο εγκεκριμένο από την Ε.Σ.Α.Λ. Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan) ή το Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης Λιμένα, θεωρούνται νόμιμες από την έκδοση σχετικής απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, κατόπιν αίτησης του φορέα διαχείρισης λιμένα, η οποία συνοδεύεται από:

 

α) τεχνική περιγραφή του προς νομιμοποίηση έργου,

β) εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1:500,

γ) φωτογραφίες και χάρτη της ευρύτερης περιοχής με την ακριβή θέση του έργου και

δ) τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους για τα προαναφερθέντα προγράμματα (Master Plan, Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης Λιμένα).

 

2. Αν από την κείμενη νομοθεσία δεν υφίσταται υποχρέωση εκπόνησης Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) ή του Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα, τα έργα της παραγράφου 1 θεωρούνται νόμιμα από την έκδοση σχετικής απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου φορέα, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά α', β', γ' της παραγράφου 1, καθώς και τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους των έργων. Η διαδικασία νομιμοποίησης δεν κωλύεται από τη μη ύπαρξη οριοθετημένων ζωνών αιγιαλού, παραλίας, χερσαίας ή εξομοιούμενης με χερσαία ζώνη λιμένα, υπό την προϋπόθεση της εκκίνησης της διαδικασίας καθορισμού ή εξομοίωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 28 αντίστοιχα του νόμου 2971/2001, μετά τη λήψη της σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου Οικονομικών, η ολοκλήρωση της οποίας δύναται να επιφέρει τον αυτοδίκαιο επανακαθορισμό των ορίων της χερσαίας ζώνης λιμένα.

 

3. Αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης για τα έργα των παραγράφων 1 και 2 για το χρονικό διάστημα πριν την εκκίνηση της διαδικασίας νομιμοποίησης θα εξακολουθεί να οφείλεται, μη κωλυόμενης για το λόγο αυτόν, της υλοποίησης του οριζόμενου στο παρόν άρθρο.

 

Η εξόφλησή της μπορεί να γίνει: α) εφάπαξ, με καταβολή του 50% του οφειλόμενου ποσού, β) με άτοκες δόσεις επί του αρχικώς βεβαιωμένου ποσού και διαγραφή προσαυξήσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ρυθμίζονται ο αριθμός των δόσεων και τα λοιπά θέματα εφαρμογής της παρούσας διάταξης.

 

4. Εκκρεμείς διαδικασίες νομιμοποίησης, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 27 του νόμου 2971/2001, μπορούν να ανασταλούν, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερόμενων προς το αρμόδιο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας, και να υπαχθούν στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3.

 

5. Είναι δυνατή, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σε υφιστάμενα έργα των παραγράφων 1 και 2, η εκτέλεση των αναγκαίων τεχνικών εργασιών συντήρησης και επισκευής προς αποτροπή άμεσου κινδύνου με την επίβλεψη της κατά περίπτωση αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας, κατόπιν εισήγησης της οικείας Λιμενικής Αρχής και έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του λιμένα ή της λιμενικής εγκατάστασης. Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών προσωρινής αποκατάστασης δεν απαιτείται η ύπαρξη εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. Η εκτέλεση των μόνιμων έργων διενεργείται με βάση τις κείμενες διατάξεις.

 

6. Η νομιμοποίηση ή η διατήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα, που κατασκευάσθηκαν από φορείς του Δημοσίου, ανεξάρτητα από την κατάταξη του λιμένα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, διενεργείται από το φορέα διαχείρισης του λιμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

7. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων των παραγράφων 1, 2 και 5 του παρόντος κοινοποιείται στις αρμόδιες κατά τόπον Διευθύνσεις της Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Με επιμέλεια του φορέα διαχείρισης λιμένα, κοινοποιείται στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Υπουργείων Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η βεβαίωση υπαγωγής στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, των κτιριακών εγκαταστάσεων της παραγράφου 6 του παρόντος.

 

8. Οι φορείς διαχείρισης λιμένων που έχουν την υποχρέωση σύνταξης αναπτυξιακού προγράμματος και μελέτης διαχείρισης (Master Plan), οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τη σύνταξή τους έως τις 31-12-2021. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας και μέχρι τη σύνταξη αναπτυξιακού προγράμματος και μελέτης διαχείρισης (Master Plan), δεν είναι δυνατή η υλοποίηση έργων στις περιοχές αρμοδιότητάς τους. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί μέχρι 2 έτη για τους Οργανισμούς Λιμένων ανώνυμες εταιρείες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 59 του νόμου 4676/2020 (ΦΕΚ 67/Α/2020).

 

9. Οι εγκαταστάσεις του παρόντος άρθρου ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο. Η διαχείρισή τους ανήκει στο φορέα διαχείρισης λιμένα.

 

10. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου που σχετίζονται με τον προγραμματισμό υλοποίησης του παρόντος, τις αναγκαίες μελέτες και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την προστασία του παράκτιου και θαλάσσιου οικοσυστήματος και πολιτιστικού κεφαλαίου, καθώς και το σεβασμό των αρχών του χωροταξικού σχεδιασμού καθορίζονται, με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η μη έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου δεν κωλύει την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

11. Τίθεται καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήματος νομιμοποίησης των λιμενικών εγκαταστάσεων των παραγράφων 1 και 2 η 31-12-2022. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας απαγορεύεται η χρήση και κάθε επέμβαση επ' αυτών μέχρι την κατεδάφισή τους μετά την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί μέχρι 2 έτη για τους Οργανισμούς Λιμένων ανώνυμες εταιρείες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του νόμου 4676/2020 (ΦΕΚ 67/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.