Νόμος 4509/17 - Άρθρο 65

Άρθρο 65: Τροποποιήσεις στο νόμο 3023/2002 (ΦΕΚ 146/Α/2002) Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του νόμου 3023/2002 (ΦΕΚ 146/Α/2002) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Σε αυτά είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ονοματεπωνύμου και του αριθμού φορολογικού μητρώου ή του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας του αγοραστή χρηματοδότη, εφόσον το ποσό της χρηματοδότησης υπερβαίνει τα 15 ευρώ. Το ανώτατο συνολικό ποσό των κουπονιών αξίας 15 ευρώ και κάτω, τα οποία αριθμούνται και θεωρούνται από την Επιτροπή Ελέγχου και προορίζονται για την ανώνυμη χρηματοδότηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4% της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης του προηγούμενου έτους ανά κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων ετησίως, ούτε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 75.000 € ανά κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων κατ' έτος.}

 

2. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του νόμου 3023/2002, όπως ισχύει, διαγράφεται η φράση όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 14 του νόμου 4304/2014 (ΦΕΚ 234/Α/2014).

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 24 του νόμου 3023/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων που διακινούν έσοδα ή δαπάνες κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι το 50% της τελευταίας κάθε φορά καταβληθείσας σε αυτά τακτικής χρηματοδότησης. Αν το κόμμα ή ο συνασπισμός κομμάτων δεν λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση, τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι 150.000 €. Με τις ίδιες κυρώσεις τιμωρούνται τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων που λαμβάνουν χρηματοδότηση ή κάθε είδους παροχή: α) κατά παράβαση των παραγράφων 1 ή 3 ή 4 του άρθρου 7 ή β) από φορείς ή πρόσωπα της παραγράφου 6 του άρθρου 7.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του νόμου 3023/2002 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Αν το κόμμα ή ο συνασπισμός κομμάτων δεν λαμβάνει για οποιονδήποτε λόγο τακτική κομματική χρηματοδότηση, τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι 200.000 €. Με τις ίδιες κυρώσεις τιμωρείται πολιτικό κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων που συνάπτει σύμβαση κατά παράβαση των όρων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 7.}

 

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του νόμου 3023/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Υποψήφιος ή/και αιρετός αντιπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διακινεί έσοδα ή δαπάνες κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ή της παραγράφου 1 του άρθρου 7Β ή παραλείπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7Β τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι το 50% της ετήσιας βουλευτικής αποζημίωσης. Με την ίδια κύρωση τιμωρείται και ο υποψήφιος ή/και ο αιρετός αντιπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δέχεται χρηματοδότηση ή άλλου είδους παροχή από φορείς ή πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 7Β.}

 

6. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 3023/2002 καταργείται.

 

7. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 01-01-2018.

 

8. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 160 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017) καταργούνται από την 01-01-2018.

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.