Νόμος 4512/18 - Άρθρο 265

Άρθρο 265: Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δημιουργείται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ενιαίο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ), μέσω του οποίου θα γίνεται η ηλεκτρονική διαχείριση και η εξέταση των αιτημάτων σχετικά με την αναγκαιότητα αποζημίωσης φαρμάκων για τις οποίες λαμβάνει απόφαση ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

 

α) Φάρμακα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/2010).

 

β) Φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα (εξωτερικού) και θα χορηγηθούν μέσω έκτακτων εισαγωγών ή ατομικών αιτημάτων.

 

γ) Φάρμακα που χορηγούνται εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων.

 

δ) Φάρμακα που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων (θετικό κατάλογο), δεν έχουν αξιολογηθεί και ζητείται να χορηγηθούν κατ' εξαίρεση, για νόσους ή παθολογικές καταστάσεις, άμεσα απειλητικές για τη ζωή ή ικανές να προκαλέσουν ανήκεστο βλάβη στην υγεία.

 

ε) Φάρμακα πρώιμης πρόσβασης που δεν χορηγούνται δωρεάν από τον ΚΑΚ ή τον τοπικό αντιπρόσωπο και για τα οποία ζητείται η χορήγηση προσωρινής ατομικής άδειας από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

 

2. Η υποβολή αιτημάτων στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης και η επεξεργασία αυτών εντάσσεται στα πλαίσια της επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της Δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης, χωρίς τη συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων. Η εν λόγω επεξεργασία υπόκειται σε κατάλληλα και ειδικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων. Απαγορεύεται αυστηρά η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων που σχετίζονται με την υγεία για λόγους δημόσιου συμφέροντος να έχει ως αποτέλεσμα την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς από οποιονδήποτε τρίτο πλην του Οργανισμού. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία υπέχουν υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου.

 

Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης λειτουργεί εντός του πλαισίου εφαρμογής της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 94 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019).

 

3. Στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας υποβάλλονται όλα τα αιτήματα που αφορούν σε χορήγηση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων, που αφορούν ασφαλισμένους άλλων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και ανασφάλιστους, τα οποία και εξετάζονται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο εξετάζονται τα αντίστοιχα αιτήματα των ασφαλισμένων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Η χορήγηση έγκρισης στις περιπτώσεις αυτές δεν συνεπάγεται και την ανάληψη της ασφαλιστικής κάλυψης από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο εικοστό της από 13-04-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 84/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.