Νόμος 4512/18 - Άρθρο 379

Άρθρο 379: Τροποποίηση των άρθρων 14 και 16 του νόμου 3832/2010


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η υποπαράγραφος ι)α' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(ι)α) Καταρτίζει και υποβάλλει τον συνοπτικό προϋπολογισμό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 54 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), υιοθετεί και εγκρίνει τον ετήσιο αναλυτικό προϋπολογισμό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 63 του ίδιου νόμου και καταρτίζει τον ισολογισμό και τον απολογισμό αυτής.}

 

2. Στο άρθρο 14 του νόμου 3832/2010 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Με απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δύναται να χρησιμοποιείται το προσωπικό της για τη διενέργεια κάθε είδους στατιστικής έρευνας, στατιστικής εργασίας και απογραφής για λογαριασμό άλλων δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και ιδιωτικών φορέων, του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Στην περίπτωση αυτή, με απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, δύναται να καθορίζεται για το ανωτέρω προσωπικό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής κατ' αποκοπή αποζημίωση κατά ημέρα ή εβδομάδα ή μήνα, κατά περίπτωση, πέραν του κανονικού ή του προβλεπομένου υπερωριακού ωραρίου δημοσίων υπηρεσιών, η οποία δεν εμπίπτει στα όρια των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), αλλά υπόκειται στους περιορισμούς της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, ενώ η σχετική απασχόληση δεν θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης εργασίας ούτε εμπίπτει στον περιορισμό του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982). Η ανωτέρω κατ' αποκοπή αποζημίωση και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.}

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου 3832/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τον συνοπτικό προϋπολογισμό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 54 του νόμου [Ν] 4270/2014, υποβάλλει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο οποίος είναι και διατάκτης των δαπανών της, ενώ υιοθετεί και εγκρίνει και τον αναλυτικό προϋπολογισμό αυτής, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 63 του νόμου [Ν] 4270/2014.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015) προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής:

 

{ε) του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής μέχρι 180 ημέρες συνολικά.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.