Νόμος 4533/18 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Ειδικό τέλος δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιβάλλεται από την 01-01-2019 υπέρ των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου και σε βάρος των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση λιγνίτη που κατέχουν ή τους έχουν παραχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη επί λιγνιτοφόρων περιοχών εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ειδικό τέλος ύψους 1,40 ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh) παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Τα κονδύλια που προκύπτουν από την επιβολή του παραπάνω τέλους χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής, ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος και έργων μετεγκατάστασης οικισμών των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, Κοζάνης και Φλώρινας.

 

2. Τα ως άνω κονδύλια καταβάλλονται σε ειδικούς λογαριασμούς που τηρούνται από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, κατά τον χρόνο και με τον τρόπο που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Οι παραγωγοί οφείλουν να παρέχουν κάθε πληροφορία αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού του τέλους επί της παραγόμενης ενέργειας, ακολούθως προς τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται:

 

α) τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη από τους παραγωγούς της παραγράφου 1, αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού του τέλους,

 

β) η διαδικασία απόδοσης οφειλόμενων και μη καταβληθέντων τελών που αφορούν στο διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2019 και εφεξής,

 

γ) η μεθοδολογία, η διαδικασία κατανομής και οι δικαιούχοι των κονδυλίων ανά περιφερειακή ενότητα σύμφωνα με την παράγραφο 4 καθώς και ο χρόνος και τρόπος διάθεσης των κονδυλίων που καταβάλλονται για τους σκοπούς του παρόντος,

 

δ) ο τρόπος συγκρότησης, λειτουργίας και αρμοδιότητες της Επιτροπής Κατανομής των κονδυλίων, αποτελούμενης από:

 

α) 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του

β) 1 εκπρόσωπο από κάθε Περιφέρεια εκ των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, με τον αναπληρωτή του,

γ) 1 εκπρόσωπο από κάθε Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) εκ των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου με τον αναπληρωτή του, καθώς και

δ) 1 εκπρόσωπο κάθε παραγωγού της παραγράφου 1, με τον αναπληρωτή του,

 

ε) ο τρόπος σύστασης, συγκρότησης, λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των Επιτροπών Παρακολούθησης και Ελέγχου των έργων, τα οποία υλοποιούνται με χρηματοδότηση από τα ανωτέρω κονδύλια,

 

στ) η μεθοδολογία υπολογισμού των προστίμων της παραγράφου 3 και η διαδικασία επιβολής αυτών και

 

ζ) κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τα ανωτέρω.

 

3. Οι χρηματικές κυρώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 4533/2018 επιβάλλονται σε περίπτωση μη καταβολής ή μη ολοσχερούς καταβολής του τέλους ή μη συμμόρφωσης με τις λοιπές υποχρεώσεις που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση της παραγράφου 2. Το ύψος του προστίμου μπορεί να ανέρχεται σε περίπτωση:

 

α) μη καταβολής του συνόλου ή μέρους του τέλους από τον παραγωγό, μέχρι και το διπλάσιο του ποσού του τέλους που δεν έχει καταβληθεί και

 

β) μη συμμόρφωσης με τις λοιπές υποχρεώσεις που προβλέπονται στην ως άνω υπουργική απόφαση σε ποσοστό μέχρι και 20% του τέλους που κατανέμεται από την αρμόδια Επιτροπή και αντιστοιχεί στην Περιφερειακή Ενότητα προς την οποία γεννώνται οι υποχρεώσεις των παραγωγών του παρόντος. Σε περίπτωση υποτροπής, πέραν της επιβολής της χρηματικής κύρωσης του προηγούμενου εδαφίου, δύναται κατά περίπτωση να αποφασίζεται και έκπτωση από την παραχώρηση ή ανάκληση των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης ή της άδειας μεταλλευτικών ερευνών, σύμφωνα με τις σχετικές περί έκπτωσης από παραχώρηση ή ανάκλησης άδειας μεταλλευτικών ερευνών διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 210/1973 (ΦΕΚ 277/Α/1973).

 

4. Η κατανομή των ως άνω κονδυλίων στις Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας, Κοζάνης και Αρκαδίας, γίνεται αναλογικά προς την παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια από τους θερμικούς Λιγνιτικούς Σταθμούς των ανωτέρω περιοχών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 104 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.