Νόμος 4685/20 - Άρθρο 104

Άρθρο 104: Κατάργηση διατάξεων του νόμου 4533/2018 Λιγνιτικό Τέλος -Τεχνική Γραμματεία ΣΔΑΜ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 10 του άρθρου 3 του νόμου 4533/2018 (ΦΕΚ 75/Α/2018) καταργείται και η παράγραφος 11 του ίδιου άρθρου αναριθμείται σε 10.

 

2. Το άρθρο 7 του νόμου 4533/2018 (ΦΕΚ 75/Α/2018) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{Άρθρο 7: Ειδικό τέλος δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη

 

1. Επιβάλλεται από την 01-01-2019 υπέρ των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου και σε βάρος των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση λιγνίτη που κατέχουν ή τους έχουν παραχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη επί λιγνιτοφόρων περιοχών εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ειδικό τέλος ύψους 1,40 ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh) παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Τα κονδύλια που προκύπτουν από την επιβολή του παραπάνω τέλους χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής, ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος και έργων μετεγκατάστασης οικισμών των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, Κοζάνης και Φλώρινας.

 

2. Τα ως άνω κονδύλια καταβάλλονται σε ειδικούς λογαριασμούς που τηρούνται από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, κατά τον χρόνο και με τον τρόπο που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Οι παραγωγοί οφείλουν να παρέχουν κάθε πληροφορία αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού του τέλους επί της παραγόμενης ενέργειας, ακολούθως προς τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται:

 

α) τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη από τους παραγωγούς της παραγράφου 1, αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού του τέλους,

 

β) η διαδικασία απόδοσης οφειλόμενων και μη καταβληθέντων τελών που αφορούν στο διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2019 και εφεξής,

 

γ) η μεθοδολογία, η διαδικασία κατανομής και οι δικαιούχοι των κονδυλίων ανά περιφερειακή ενότητα σύμφωνα με την παράγραφο 4 καθώς και ο χρόνος και τρόπος διάθεσης των κονδυλίων που καταβάλλονται για τους σκοπούς του παρόντος,

 

δ) ο τρόπος συγκρότησης, λειτουργίας και αρμοδιότητες της Επιτροπής Κατανομής των κονδυλίων, αποτελούμενης από:

 

α) 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του

β) 1 εκπρόσωπο από κάθε Περιφέρεια εκ των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, με τον αναπληρωτή του,

γ) 1 εκπρόσωπο από κάθε Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) εκ των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου με τον αναπληρωτή του, καθώς και

δ) 1 εκπρόσωπο κάθε παραγωγού της παραγράφου 1, με τον αναπληρωτή του,

 

ε) ο τρόπος σύστασης, συγκρότησης, λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των Επιτροπών Παρακολούθησης και Ελέγχου των έργων, τα οποία υλοποιούνται με χρηματοδότηση από τα ανωτέρω κονδύλια,

 

στ) η μεθοδολογία υπολογισμού των προστίμων της παραγράφου 3 και η διαδικασία επιβολής αυτών και

 

ζ) κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τα ανωτέρω.

 

3. Οι χρηματικές κυρώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 4533/2018 επιβάλλονται σε περίπτωση μη καταβολής ή μη ολοσχερούς καταβολής του τέλους ή μη συμμόρφωσης με τις λοιπές υποχρεώσεις που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση της παραγράφου 2. Το ύψος του προστίμου μπορεί να ανέρχεται σε περίπτωση:

 

α) μη καταβολής του συνόλου ή μέρους του τέλους από τον παραγωγό, μέχρι και το διπλάσιο του ποσού του τέλους που δεν έχει καταβληθεί και

 

β) μη συμμόρφωσης με τις λοιπές υποχρεώσεις που προβλέπονται στην ως άνω υπουργική απόφαση σε ποσοστό μέχρι και 20% του τέλους που κατανέμεται από την αρμόδια Επιτροπή και αντιστοιχεί στην Περιφερειακή Ενότητα προς την οποία γεννώνται οι υποχρεώσεις των παραγωγών του παρόντος. Σε περίπτωση υποτροπής, πέραν της επιβολής της χρηματικής κύρωσης του προηγούμενου εδαφίου, δύναται κατά περίπτωση να αποφασίζεται και έκπτωση από την παραχώρηση ή ανάκληση των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης ή της άδειας μεταλλευτικών ερευνών, σύμφωνα με τις σχετικές περί έκπτωσης από παραχώρηση ή ανάκλησης άδειας μεταλλευτικών ερευνών διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 210/1973 (ΦΕΚ 277/Α/1973).

 

4. Η κατανομή των ως άνω κονδυλίων στις Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας, Κοζάνης και Αρκαδίας, γίνεται αναλογικά προς την παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια από τους θερμικούς Λιγνιτικούς Σταθμούς των ανωτέρω περιοχών.}

 

3. Μέχρι τη συγκρότηση των επιτροπών της περίπτωσης ε) της παραγράφου 2 ισχύει η υπ' αριθμόν ΑΠ ΥΠΕΝ/ ΔΗΕ/12623/168/2020 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

4. Ο Συντονιστής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) της πράξης υπουργικού συμβουλίου 52/2019 (ΦΕΚ 213/Α/2019) και Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης δύναται να συστήνει και να συγκροτεί με απόφασή του άμισθες ομάδες εργασίας ή επιτροπές συμβουλευτικού χαρακτήρα για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Συντονιστικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της ανωτέρω πράξης υπουργικού συμβουλίου, και να ρυθμίζει κάθε σχετική λεπτομέρεια για την οργάνωση και τη λειτουργία τους. Ως μέλη των ομάδων ή των επιτροπών ορίζονται επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες με εμπειρία ή ειδικές γνώσεις συναφείς με τα ανωτέρω θέματα. Ειδικά στην περίπτωση υποψηφίων μελών που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή μετακλητοί συνεργάτες, προηγείται πρόταση στον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό.

 

5. Συστήνεται Τεχνική Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του άρθρου 3 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 52/2019 (ΦΕΚ 213/Α/2019).

 

Έργο της Τεχνικής Γραμματείας είναι η υποστήριξη της Συντονιστικής Επιτροπής στην κατάρτιση και υλοποίηση του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) και των υποκείμενων αυτού Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, καθώς και στις λοιπές αυτής αρμοδιότητες, όπως εξειδικεύονται στα άρθρα 2 και 3 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 52/2019.

 

Η Τεχνική Γραμματεία αποτελείται από 12 μέλη και συγκροτείται με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής, με την οποία ρυθμίζονται ειδικότερα το έργο, η οργάνωση, η λειτουργία και η χρηματοδότησή της, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 

Τα μέλη της Τεχνικής Γραμματείας διατίθενται σε αυτήν από την Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε., τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων, των οποίων προΐστανται οι Υπουργοί που συγκροτούν την Κυβερνητική Επιτροπή ΣΔΑΜ της πράξης υπουργικού συμβουλίου 52/2019, και από τους φορείς προέλευσης των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής, χωρίς πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση, μετά από πρόταση του Συντονιστή Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

 

Η διάρκεια της διάθεσης είναι 2 έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί για ισόχρονο διάστημα και κατά το διάστημα αυτό τα στελέχη διατηρούν την αρχική τους θέση.

 

Για την εκτέλεση του έργου της και εν γένει προς τον σκοπό υλοποίησης των δράσεων που αποφασίζονται από την Κυβερνητική Επιτροπή της πράξης υπουργικού συμβουλίου 52/2019, η Τεχνική Γραμματεία υποστηρίζεται διοικητικά και υλικοτεχνικά από τις υπηρεσίες των φορέων προέλευσης των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής και δύναται να υλοποιεί ως δικαιούχος πράξεις τεχνικής βοήθειας συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 48 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.