Νόμος 4546/18 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, η οίκοθεν Δ1/Α/10839/2012 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1667/Β/2012) καταργείται. Για την εφαρμογή της περίπτωσης γ' του άρθρου 2 της οίκοθεν Δ1/Α/2497/2013 κοινής απόφασης (ΦΕΚ 253/Β/2013) ως πρώτες ύλες εξακολουθούν να νοούνται αυτές του άρθρου 2 της οίκοθεν Δ1/Α/10839/2012 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

2. Οι παράγραφοι 23 έως και 25 του άρθρου 3 και το άρθρο 15Β του νόμου 3054/2002 καταργούνται.

 

3. Οι παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 15, η παράγραφος 2 του άρθρου 27, τα άρθρα 29, 31, 32 και η παράγραφος 2 του άρθρου 33 του νόμου 4062/2012 καταργούνται.

 

4. Η υπ' αριθμόν οίκοθεν Δ1/Α/10838/2012 απόφαση Γραφείο Εποπτείας της Αειφορίας των Βιοκαυσίμων και Βιορευστών των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1661/Β/2012) καταργείται.

 

5. Η υπ' αριθμόν οίκοθεν Δ1/Α/8876/2012 απόφαση Ορισμός αρμόδιας Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Β παράγραφος 2 και 3 του νόμου 3054/2002 του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 1421/Β/2012) καταργείται.

 

6. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 32Η του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) και στην παράγραφο 6 του άρθρου 21 του νόμου 4062/2012 παραμένει σε ισχύ η απόφαση υπ' αριθμόν 175700/2016 Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1212/Β/2016).

 

7. Μέχρι την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 32Η του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) παραμένει σε ισχύ η απόφαση η υπ' αριθμόν 184182/2016 Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής προστίμων σχετικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών και αναπροσαρμογή ανωτάτου ορίου προστίμων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 3278/Β/2016).

 

8. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στις διατάξεις του καταργούμενου άρθρου 15Β του νόμου 3054/2002 νοείται το άρθρο 19Α του νόμου 4062/2012.

 

9. Για τους σκοπούς εφαρμογής του νόμου 3468/2006 και του άρθρου 15Α του νόμου 3054/2002, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στα άρθρα 20 έως 22 του νόμου 4062/2012, νοούνται τα άρθρα 32Ζ έως 32Θ του νόμου 3468/2006.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.