Νόμος 4555/18 - Άρθρο 245

Άρθρο 245: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 4 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι συστατικές πράξεις των Περιφερειακών Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που έχουν συσταθεί ή λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 4071/2012 και για τους οποίους έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις συγχώνευσης του συνόλου των νομικών προσώπων που ασκούσαν αρμοδιότητες Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων εντός της οικείας περιφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 16 του νόμου 4071/2012, προσαρμόζονται στις διατάξεις του παρόντος.

 

Σε περίπτωση που οι Περιφερειακοί Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, οι οποίοι συστήθηκαν ή λειτουργούν δυνάμει του άρθρου 13 του νόμου 4071/2012 και για τους οποίους δεν έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις συγχώνευσης του συνόλου των νομικών προσώπων που ασκούσαν αρμοδιότητες Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων εντός της οικείας περιφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 16 του νόμου 4071/2012, δεν καταστούν Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του παρόντος, με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προσαρμόζονται οι συστατικές τους πράξεις, ώστε να λειτουργήσουν ως Φορείς Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του άρθρου 225 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 35 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019).

 

2. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 4 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι δήμοι μέλη των Περιφερειακών Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που έχουν συσταθεί ή λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4071/2012, οι οποίοι συμμετέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και σε άλλους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για τους οποίους δεν έχει δημοσιευτεί η απόφαση συγχώνευσης στον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 3 του άρθρου 225 του παρόντος, αποφασίζουν με την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων:

 

α) την παραμονή τους στο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στον οποίο συμμετέχουν και την προσαρμογή του νομικού προσώπου σε Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του άρθρου 225 του παρόντος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 ή

 

β) την παραμονή τους στον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του νόμου 4071/2012, ο οποίος θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι για τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, στον οποίο συμμετέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν συντρέχει η προϋπόθεση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 ή

 

γ) την από κοινού με τους υπόλοιπους δήμους - μέλη συμμετοχή τους, σε Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων του άρθρου 225 του παρόντος και τη συγχώνευση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στον οποίο συμμετέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στον ως άνω Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

 

Η συμμετοχή των δήμων και η συγχώνευση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σε άλλον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με τα ανωτέρω, διαπιστώνεται με πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά την έκδοση των αντίστοιχων αποφάσεων των οικείων δημοτικών συμβουλίων.

 

Με την πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώνεται και η περιέλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των συγχωνευόμενων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ύστερα από καταγραφή των περιουσιακών τους στοιχείων, σύμφωνα με την εξής διαδικασία:

 

Μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας των 4 μηνών της παραγράφου 1 του παρόντος, συνιστάται, με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για κάθε Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στον οποίο συγχωνεύονται οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της παρούσας περίπτωσης, Επιτροπή Καταγραφής, με σκοπό την καταγραφή της περιουσίας τους. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τον πρόεδρο του συγχωνευόμενου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και έναν εκπρόσωπο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, στον οποίο περιέρχεται η περιουσία, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

 

Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της καταγραφής μέσα σε 1 μήνα από την ημερομηνία συγκρότησής της και μέσα σε 5 ημέρες από την ολοκλήρωση της καταγραφής αποστέλλει τη σχετική έκθεση στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στον οποίο πρόκειται να συγχωνευτούν οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της παρούσας περίπτωσης και στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την έκδοση πράξης συγχώνευσης και περιέλευσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους. Από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης, ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στον οποίο συγχωνεύονται οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της παρούσας περίπτωσης θεωρείται καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία τους και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.

 

Για την περιέλευση των περιουσιακών στοιχείων συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής. Οι αποφάσεις που αφορούν ακίνητα μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου.

 

Η συγχώνευση φορέων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου με τη μορφή ανωνύμων εταιρειών συντελείται με την πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Οι εταιρείες λύονται αυτοδικαίως χωρίς να ακολουθήσει διαδικασία εκκαθάρισης. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, που λαμβάνεται μέσα σε 10 ημέρες από τη δημοσίευση της ανωτέρω πράξης, διαπιστώνεται η επελθούσα λύση της εταιρείας. Η απόφαση αυτή καταχωρίζεται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΜΑΕ) και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Αν ο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στον οποίο συγχωνεύονται οι φορείς της παραγράφου 4, λειτουργεί υπό μορφή ανώνυμης εταιρείας, τα αρμόδια όργανα διοίκησης προβαίνουν αμελλητί στη λήψη των σχετικών αποφάσεων και σε κάθε απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό της ενέργεια για την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης, σύμφωνα με την απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη συγχώνευση και τη μεταβίβαση της περιουσίας τους.

 

Σε περίπτωση αποχώρησης δήμου - μέλους από υφιστάμενο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και ένταξής του σε άλλο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης διενεργείται απογραφή - καταγραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του υφιστάμενου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, με σκοπό το διαχωρισμό και την ανάλογη απόδοσή τους στο μέλος που αποχωρεί. Η απογραφή - καταγραφή και αποτίμηση γίνεται από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, ο οποίος ορίζεται με την ως άνω απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για τη διαδικασία που ακολουθείται, εφαρμόζονται αναλόγως όσα προβλέπονται στις παραγράφους 4 έως και 7 του άρθρου 226 του παρόντος. Απαιτήσεις τρίτων που δεν έχουν αποτυπωθεί στην έκθεση της Επιτροπής Καταγραφής βαρύνουν τον οικείο δήμο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 35 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019).

 

3. Οι δήμοι - μέλη των Περιφερειακών Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που έχουν συστάθηκαν ή λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 και συμμετέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και σε άλλους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για τους οποίους δεν έχει δημοσιευθεί η απόφαση συγχώνευσης στον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 3 του άρθρου 225 του παρόντος, αποφασίζουν σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων:

 

α) την από κοινού με τους λοιπούς δήμους - μέλη συγχώνευσή του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στον οποίο συμμετέχουν με άλλο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του νόμου 4071/2012 ώστε το νομικό πρόσωπο που προκύψει από τη συγχώνευση να έχει το σύνολο των προϋποθέσεων λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του παρόντος ή

 

β) τη λήψη απόφασης για την από κοινού διάλυση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην οποίο συμμετέχουν και την αυτοτελή τους ένταξη σε Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 3 του άρθρου 225 του παρόντος, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 4 του άρθρου 245 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (νόμος 3463/2006).

 

Στην περίπτωση α', η συγχώνευση και περιέλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των συγχωνευόμενων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων διαπιστώνεται με πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από καταγραφή των περιουσιακών τους στοιχείων, σύμφωνα με την εξής διαδικασία:

 

Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 1, συνιστάται για κάθε Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στον οποίο συγχωνεύονται οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της παρούσας περίπτωσης Επιτροπή Καταγραφής, με σκοπό την καταγραφή της περιουσίας τους, αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τον πρόεδρο του συγχωνευόμενου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και έναν εκπρόσωπο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, στον οποίο περιέρχεται η περιουσία, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

 

Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της καταγραφής μέσα σε 1 μήνα από την ημερομηνία συγκρότησής της και μέσα σε 5 ημέρες από την ολοκλήρωση της καταγραφής αποστέλλει τη σχετική έκθεση στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στον οποίο θα συγχωνευτούν οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της παρούσας περίπτωσης και στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την έκδοση πράξης συγχώνευσης και περιέλευσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους. Από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης, ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στον οποίο συγχωνεύονται οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της παρούσας περίπτωσης θεωρείται καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία τους και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.

 

Για την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής.

 

Οι αποφάσεις που αφορούν ακίνητα μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου. Απαιτήσεις τρίτων που δεν έχουν αποτυπωθεί στην έκθεση της επιτροπής Καταγραφής βαρύνουν τον οικείο δήμο.

 

Στην περίπτωση β' με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης διενεργείται απογραφή - καταγραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του νομικού προσώπου που τελεί υπό διάλυση, με σκοπό το διαχωρισμό και την ανάλογη απόδοσή τους στα μέλη του διαλυθέντος Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Η απογραφή - καταγραφή και αποτίμηση γίνεται από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, ο οποίος ορίζεται με την ως άνω απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για τη διαδικασία που ακολουθείται, εφαρμόζονται αναλόγως όσα προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 241 του παρόντος.

 

Οι δήμοι - μέλη των Περιφερειακών Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που συστάθηκαν ή λειτουργούν δυνάμει του άρθρου 13 του νόμου 4071/2012 και για τους οποίους δεν έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις συγχώνευσης του συνόλου των νομικών προσώπων όπου ασκούσαν αρμοδιότητες Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων εντός της οικείας περιφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 16 του νόμου 4071/2012, εφόσον δεν συμμετέχουν και σε άλλον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, αποφασίζουν, σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων:

 

α) την παραμονή τους στον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ο οποίος θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή

 

β) τη συμμετοχή τους σε άλλον υφιστάμενο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για τον οποίο πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 225 και της παραγράφου 4 του παρόντος ή

 

γ) την από κοινού με άλλους δήμους σύσταση Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 35 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019).

 

4. Οι σύνδεσμοι ή οι ανώνυμες εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού που είχαν συσταθεί πριν από την 01-01-2013 και ασκούσαν αποκλειστικές αρμοδιότητες Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων χωρίς να αποτελούν Περιφερειακούς Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του άρθρου 13 του νόμου 4071/2012 και χωρίς να έχουν συγχωνευθεί κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 16 του ίδιου νόμου στους Περιφερειακούς Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του άρθρου 13 αυτού, και οι οποίοι πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 225 του παρόντος τροποποιούν τη συστατική τους πράξη και λαμβάνουν τις απαιτούμενες αποφάσεις, ώστε να λειτουργήσουν ως Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 225 λαμβάνεται από τα δημοτικά συμβούλια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που αντιστοιχούν στο 70% κατ' ελάχιστο του πληθυσμού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων αυτούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 35 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019).

 

5. Αν για τους φορείς της παραγράφου 4 είτε δεν πληρούται το σύνολο των προϋποθέσεων για να λειτουργήσουν ως Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του παρόντος είτε οι δήμοι - μέλη των εν λόγω νομικών προσώπων δεν λαμβάνουν τις απαραίτητες αποφάσεις για την, κατά την παράγραφο 4, προσαρμογή τους σε Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του παρόντος ή τη διάλυσή τους ή τη συμμετοχή τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, σε Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος, μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 1 και μέσα σε 6 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συγχωνεύονται υποχρεωτικά κατά την κατωτέρω διαδικασία σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, με Ω που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 225. Οι ανωτέρω φορείς μέχρι τη συγχώνευσή τους συνεχίζουν να λειτουργούν και να ασκούν τις αρμοδιότητές τους. Επιπροσθέτως, λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα και μεριμνούν για την ομαλή μετάβαση των λειτουργιών τους στο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στον οποίο συγχωνεύονται.

 

Η συγχώνευση και η περιέλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων της παραγράφου 4 που διενεργείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, διαπιστώνεται με πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από καταγραφή των περιουσιακών τους στοιχείων, σύμφωνα με την εξής διαδικασία:

 

Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 1, συνιστάται για κάθε Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στον οποίο συγχωνεύονται οι φορείς της παραγράφου 4, Επιτροπή Καταγραφής, με σκοπό την καταγραφή της περιουσίας των φορέων.

 

Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τους προέδρους των συγχωνευόμενων φορέων, εκ των οποίων καθένας από τους οποίους μετέχει στη σύνθεση της επιτροπής όταν καταγράφεται η περιουσία του αντίστοιχου νομικού προσώπου και έναν εκπρόσωπο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

 

Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της καταγραφής μέσα σε 1 μήνα από την ημερομηνία συγκρότησής της και μέσα σε 5 ημέρες από την ολοκλήρωση της καταγραφής αποστέλλει τη σχετική έκθεση στο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, στον οποίο συγχωνεύονται οι φορείς της παραγράφου 4 και στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την έκδοση της πράξης συγχώνευσης και περιέλευσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους.

 

Από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης, ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στον οποίο συγχωνεύονται τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 4 θεωρείται καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία τους και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών. Απαιτήσεις τρίτων που δεν έχουν αποτυπωθεί στην έκθεση της Επιτροπής Καταγραφής βαρύνουν τον οικείο δήμο.

 

Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.

 

Για την περιέλευση των περιουσιακών στοιχείων συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής. Οι αποφάσεις που αφορούν ακίνητα μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου. Η συγχώνευση φορέων της παραγράφου 4 με τη μορφή ανωνύμων εταιρειών συντελείται με την πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εκδίδεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. Οι εταιρείες λύονται αυτοδικαίως χωρίς να ακολουθήσει διαδικασία εκκαθάρισης. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, που λαμβάνεται μέσα σε 10 ημέρες από τη δημοσίευση της ανωτέρω πράξης, διαπιστώνεται η επελθούσα λύση της εταιρείας. Η απόφαση αυτή καταχωρίζεται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΜΑΕ) και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

 

Αν ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στον οποίο συγχωνεύονται οι φορείς της παραγράφου 4, λειτουργεί υπό μορφή ανώνυμης εταιρείας, τα αρμόδια όργανα διοίκησης προβαίνουν αμελλητί στη λήψη των σχετικών αποφάσεων και σε κάθε απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό της ενέργεια για την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης, σύμφωνα με την απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που αφορά στη συγχώνευση και τη μεταβίβαση της περιουσίας τους.

 

Στην περίπτωση αυτή, ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 225, καθίσταται καθολικός διάδοχος των μηχανημάτων και του εν γένει εξοπλισμού των προς συγχώνευση Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, μετά από διαδικασία αποτίμησης των περιουσιακών τους στοιχείων.

 

6. Στις περιπτώσεις συγχωνεύσεων του παρόντος άρθρου, ως προς το εργαζόμενο προσωπικό εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

 

Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των προς συγχώνευση Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και όσων απασχολούνται με σχέση έμμισθης εντολής, μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που προκύπτει από τη συγχώνευση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 241 του παρόντος, κατά κατηγορία/ εκπαιδευτική βαθμίδα και κλάδο/ ειδικότητα. Αν στον οικείο οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας δεν υπάρχουν κενές θέσεις, αυτές δημιουργούνται με τροποποίησή του μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι προβλεπόμενες θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είναι προσωποπαγείς και καταργούνται μόλις κενωθούν, με οποιονδήποτε τρόπο. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου που βρίσκονται σε ισχύ συνεχίζονται από το νέο φορέα μέχρι τη λήξη τους.

 

Το προσωπικό διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν από την κατάταξη του στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, η δε προηγούμενη απασχόλησή του αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία με κάθε έννομη συνέπεια.

 

Σε περίπτωση συγχώνευσης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου σε ανώνυμη εταιρεία, το μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό μεταφέρεται, με τις θέσεις που κατέχει, στο φορέα που προκύπτει από τη συγχώνευση και διέπεται ως προς τα δικαιώματα και τις υπηρεσιακές μεταβολές του από τις διατάξεις στις οποίες υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του. Το μεταφερόμενο προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης, που υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του.

 

Η προϋπηρεσία του στους υπό συγχώνευση φορείς αναγνωρίζεται, για κάθε συνέπεια.

 

Προκηρυσσόμενες θέσεις των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που συγχωνεύονται μεταφέρονται στο φορέα που προκύπτει από τη συγχώνευση, που συνεχίζει τη διαδικασία πρόσληψης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Το προσωπικό των προς συγχώνευση Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, κατατάσσεται σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις του Εσωτερικού Κανονισμού Προσωπικού, που συνιστώνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 241 του παρόντος, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα. Αν στον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό Προσωπικό δεν υπάρχουν κενές θέσεις, αυτές δημιουργούνται με τροποποίησή του μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από το αρμόδιο, προς διορισμό, όργανο. Στις συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου που βρίσκονται σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπεισέρχεται ο νέος φορέας μέχρι τη λήξη τους.

 

7. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, η θητεία των διοικητικών συμβουλίων των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ορίζεται μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, η δε εκλογή των μελών τους από τα δημοτικά συμβούλια των οικείων δήμων λαμβάνει χώρα μέσα σε 3 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

8. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου 2 του παρόντος, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

 

α. Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποστέλλει στους δήμους της οικείας Περιφέρειας που δεν έχουν συμμορφωθεί αιτιολογημένη έκθεση με υποδείξεις προς εφαρμογή των άρθρων 225 και 226 και των παραγράφων 1 έως 6 του παρόντος άρθρου.

 

β. Η παράλειψη της υποχρέωσης συμμόρφωσης στις ανωτέρω υποδείξεις έως την 08-03-2019 από την αποστολή της ανωτέρω αιτιολογημένης έκθεσης του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα για τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου που παρακωλύουν τη λήψη της σχετικής απόφασης, κατά την έννοια των άρθρων 233 και επόμενων του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

Κάθε δήμος που είναι μέλος σε Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του άρθρου 13 του νόμου 4071/2012 ή σε σύνδεσμο, που σύμφωνα με την προϋφιστάμενη νομοθεσία είχε συσταθεί ως Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ή σε ανώνυμη εταιρεία ή άλλη επιχείρηση και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κατά κλάδο ή τομέα που ασκούσε αρμοδιότητες Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, και δε συμμορφώνεται με τις προβλέψεις του παρόντος άρθρου, μέσα σε 1 μήνα από την αποστολή της ανωτέρω αιτιολογημένης έκθεσης του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης βαρύνεται με ημερήσιο πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, το οποίο επιβάλλεται με απόφαση του οικείου Συντονιστή και εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την επιβολή και την είσπραξη του προστίμου του προηγουμένου εδαφίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 35 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019).

 

9. O Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εάν η προθεσμία της παραγράφου 8 παρέλθει άπρακτη για έναν ή περισσότερους από τους δήμους της περιφέρειας των οποίων ο πληθυσμός δεν υπερβαίνει το 30% του συνολικού πληθυσμού της οικείας περιφέρειας, εντάσσει με αιτιολογημένη απόφασή του τον δήμο ή τους δήμους αυτούς, σε συσταθέντα Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του άρθρου 225 του παρόντος, σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Σε αντίθετη περίπτωση, εντάσσει το σύνολο των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού ή των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 4071/2012.

 

Για την ένταξη του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού σε Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που έχει τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου εκδίδεται από τον Συντονιστή πράξη ένταξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την ένταξη σε Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, η τελευταία προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη σε αυτή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού σε συμμόρφωση με την απόφαση του Συντονιστή.

 

10. Η διαδικασία σύναψης και η εκτέλεση των συμβάσεων σύμφωνα με το νόμο 3389/2005, που έχουν εκκινήσει μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν θίγονται.

 

11. Μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η κυριότητα των ακινήτων, των έργων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, των οποίων η χρηματοδότηση προήλθε από δημόσιους και κοινοτικούς πόρους, και των οποίων η αρμοδιότητα λειτουργίας ανήκε σε σύνδεσμο ή εταιρεία της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ή σε Δήμο ή σε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου , περιέρχεται υποχρεωτικά στο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που έχει την ευθύνη λειτουργίας τους, χωρίς την επιβολή οποιουδήποτε ανταλλάγματος, τέλους ή φόρου μεταβίβασης.

 

12. Σε περίπτωση που στο μετοχικό κεφάλαιο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με τη νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας συμμετέχουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού, οι μετοχές αυτές περιέρχονται υποχρεωτικά στους Δήμους που είναι μέλη του οικείου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, χωρίς την επιβολή οποιουδήποτε ανταλλάγματος, τέλους ή φόρου.

 

13. Οι φορείς των παραγράφων 1, 4 και 5 του παρόντος μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών τροποποίησης των συστατικών τους πράξεων ή της συγχώνευσής τους, συνεχίζουν τη λειτουργία τους ασκώντας τις αρμοδιότητές της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, λαμβάνοντες όλα τα αναγκαία μέτρα και μεριμνώντας για την ομαλή μετάβαση των λειτουργιών τους και την παραχώρηση της διαχείρισης των εγκαταστάσεών τους στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στον οποίο συγχωνεύονται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.