Νόμος 4563/18 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Προθεσμίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) μπορούν να πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι του έργου και να επιλέξουν τον πάροχο της αρεσκείας τους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος, εντός προθεσμίας 3 μηνών από την δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης στην οποία ορίζεται η ακριβής ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας πιστοποίησης των δικαιούχων. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί.

 

2. Οι πάροχοι που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την ενεργοποίηση των υπηρεσιών πρόσβασης της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος στο σύνολο των δικαιούχων νοικοκυριών που τους επέλεξαν, εντός προθεσμίας 3 μηνών από την οριστικοποίηση του Μητρώου Δικαιούχων του έργου. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί.

 

3. Η μη τήρηση της προθεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος συνεπάγεται τη ματαίωση της πληρωμής του παρόχου, στην περίπτωση της εκπρόθεσμης ενεργοποίησης των προβλεπόμενων υπηρεσιών πρόσβασης και την αποζημίωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, των δικαιούχων του έργου και των εκάστοτε αντισυμβαλλομένων των παρόχων, στην περίπτωση της μη παροχής τους σε αυτούς.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.