Νόμος 4583/18 - Άρθρο 91

Άρθρο 91: Ένταξη του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι σε οργανικές μονάδες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού που: α) είτε άμεσα είτε μέσω νομικών τους προσώπων συμβλήθηκαν, το έτος 2011, με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, για την παροχή του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι και β) κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, απασχολούν προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος, με ενεργές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που έχουν παραταθεί μέχρι τις 31-12-2019, σύμφωνα με το άρθρο 153 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017) ή με ενεργές συμβάσεις μίσθωσης έργου, καθώς επίσης και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού στα χωρικά όρια των οποίων παρέχονταν υπηρεσίες του Προγράμματος από νομικά πρόσωπα που είχαν συμβληθεί προς τούτο με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, κατά τα έτη 2011 ή 2012 και τα οποία απασχολούσαν προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος με ενεργές, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συμβάσεις εργασίας, έργου ή παροχής υπηρεσιών, δύνανται, μέχρι τις 30-04-2019, να υποβάλουν προς έγκριση, στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που καταρτίζονται και ψηφίζονται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 του Κώδικα Κατάσταση Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και σύστασης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των ίδιων κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθμού με τις θέσεις προσωπικού που απασχολείται στον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νομικό πρόσωπο αυτού, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο πλαίσιο του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.

 

Ειδικά οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού που ανήκουν στην κατηγορία των μικρών νησιωτικών δήμων της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2Α του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, δύνανται να συνιστούν, με την ίδια διαδικασία, οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού των ίδιων κλάδων και κατηγοριών και μέχρι του ίδιου αριθμού με τις θέσεις που προβλέπονταν στην αρχική σύμβασή τους με την ΕΕΤΑΑ, κατά τα έτη 2011 ή 2012, για την παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, ακόμα και αν ο αριθμός αυτός υπερβαίνει τον αριθμό ενεργών συμβάσεων προσωπικού του Προγράμματος, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

Πλέον των οργανικών θέσεων που συνιστώνται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή και για την κάλυψη επίσης αναγκών του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, με την απόφαση του πρώτου εδαφίου συνιστώνται και οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, αριθμού ίσου με το 7% αυτών, σε κλάδους και κατηγορίες επιλογής του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. και πάντως συναφείς με την παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, οι οποίες καλύπτονται κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998).

 

Ως προς τις αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας που λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3584/2007 και δεν απαιτείται γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίνει τις αποφάσεις περί τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, εντός μηνός από την υποβολή τους, με πράξη του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 86 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019), με την παράγραφο 1 του άρθρου 222 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 222 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

2. Εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση των αποφάσεων της παραγράφου 1, οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης υποβάλλουν αίτημα για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, προς κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1, ως προς το σύνολο των προσλήψεων που διενεργούνται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του νόμου 2643/1998, οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) και οι περιορισμοί του άρθρου 28 του νόμου 2190/1994.

 

3. Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης Β' της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, ως προς το σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγματοποιούνται με την ειδική διαδικασία του παρόντος, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, εφόσον έχει διανυθεί χωρίς διακοπή μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας ή κατ' οίκον νοσηλείας ηλικιωμένων ανασφάλιστων, ΑμεΑ και οικονομικά αδύναμων πολιτών, στους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νομικά πρόσωπα των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ή σε νομικά πρόσωπα που είχαν συμβληθεί με την ΕΕΤΑΑ κατά τα έτη 2011 ή 2012 για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι στη χωρική περιφέρεια των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, βαθμολογείται με 17 μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 84 μήνες.

 

Υποψήφιοι που πληρούν το κριτήριο της εντοπιότητας, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση Δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994 δεν προτάσσονται των υποψηφίων που αποδεικνύουν την ειδική εμπειρία του προηγούμενου εδαφίου. Ως προς το σύνολο των θέσεων του παρόντος, δεν απαιτούνται τα πρόσθετα προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο άρθρο 27 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 185 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

4. Όσοι διορίζονται στις θέσεις που συστήνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεσμεύονται να υπηρετήσουν στη θέση διορισμού τους επί 10 τουλάχιστον έτη από τον διορισμό τους. Μέχρι τη συμπλήρωση του διαστήματος αυτού εκτελούν καθήκοντα που αφορούν στην παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι και μπορούν να τους ανατίθενται παράλληλα καθήκοντα συναφή με τον κλάδο τους για την εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών. Οι υπάλληλοι αυτοί δεν μετακινούνται, αποσπώνται ή μετατάσσονται σε άλλες θέσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 68 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

5. Μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων στις οργανικές θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι υπηρεσίες του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι παρέχονται από τους απασχολούμενους με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που παρατάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 153 του νόμου 4483/2017. Με τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων στις οργανικές θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προηγούμενου εδαφίου λύονται αυτοδικαίως και αζημίως, για τους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικά πρόσωπα αυτών.

 

6. Εργαζόμενοι που κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού ή νομικά πρόσωπα αυτών, κατατάσσονται ή, όπου συντρέχει περίπτωση, μεταφέρονται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην ίδια ειδικότητα, στις οργανικές μονάδες των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που ασκούν την αρμοδιότητα της παραγράφου 1, εντός μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας τους για κάθε συνέπεια.

 

Η κατάταξη ή μεταφορά του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, που εγκρίνεται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

7. Για τη μισθολογική δαπάνη του προσωπικού που στελεχώνει τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1, καθώς και του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που μεταφέρεται στους δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6, από το 2020 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 25 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.