Νόμος 4587/18 - Άρθρο 69

Άρθρο 69: Τροποποίηση του άρθρου 47 του νόμου 4484/2017


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 47 του νόμου 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/2017) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, 3 εκ των 15 θέσεων δύναται να καλύπτονται με αποσπάσεις ή μετατάξεις μόνιμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με το νόμο 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016). Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση. Μετάταξη υπαλλήλου δύναται να πραγματοποιηθεί και μετά την ολοκλήρωση 3 ετών απόσπασης στη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και θετική εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου 4440/2016. Με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων της παρούσας με μετακίνηση ή μετάταξη σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών. Το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνει τις αποδοχές που καθορίζονται για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό με την απόφαση του εδαφίου α' της παραγράφου 10 του παρόντος.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.