Νόμος 4600/19 - Άρθρο 162

Άρθρο 162: Κινητές Ομάδες Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017) προστίθεται άρθρο 106Α, ως εξής:

 

{Άρθρο 106Α: Συγκρότηση Κινητών Ομάδων Υγείας

 

1. Για την υποστήριξη και ενίσχυση του έργου που παρέχουν οι δημόσιες μονάδες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, συγκροτούνται Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, εγκρίνεται η σύσταση των Κινητών Ομάδων Υγείας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο αριθμός των Κινητών Ομάδων Υγείας ανά Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας και ο δημόσιος φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας, στον οποίο θα υπαχθούν λειτουργικά και με τον οποίο θα διασυνδεθούν (μονάδα αναφοράς).

 

2. Η Κινητή Ομάδα Υγείας συγκροτείται με απόφαση της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται η περιοχή ευθύνης της, η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της, καθώς και ο δημόσιος φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας αναφοράς της. Σε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας μπορεί να υπάγονται και να εδρεύουν μία ή περισσότερες Κινητές Ομάδες Υγείας. Έργο των Κινητών Ομάδων Υγείας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υγείας προσυμπτωματικού ελέγχου, καθώς και υπηρεσιών πρόληψης, αποκατάστασης και προαγωγής της υγείας σε πληθυσμούς δυσπρόσιτων ή απομονωμένων αγροτικών και ημιαστικών περιοχών.

 

3. Οι Κινητές Ομάδες Υγείας στελεχώνονται από συγκεκριμένο αριθμό επαγγελματιών υγείας και λοιπού προσωπικού, των παρακάτω ειδικοτήτων και κλάδων, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης:

 

α) 1 Οδοντίατρο (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οδοντιάτρων),

β) 1 επαγγελματία υγείας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής ή εν ελλείψει αυτού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής ή εν ελλείψει αυτού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοηθών Νοσηλευτών,

γ) 1 επαγγελματία υγείας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Επισκεπτών Υγείας,

δ) 1 επαγγελματία υγείας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μαιευτικής,

ε) 2 επαγγελματίες υγείας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ιατρικών Εργαστηρίων,

στ) 1 επαγγελματία υγείας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Φυσικοθεραπείας,

ζ) 1 υπάλληλο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού/ Οικονομικού ή εν ελλείψει αυτού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή εν ελλείψει αυτού έναν Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων και

η) 2 οδηγούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών.

 

Για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Κινητών Ομάδων Υγείας, ο Διοικητής της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας μπορεί να τις στελεχώνει και με προσωπικό από τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας αρμοδιότητάς του. Κάθε Κινητή Ομάδα Υγείας αποτελείται κατ' ελάχιστον από 3 άτομα, ήτοι 1 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών και 2 άτομα εκ των λοιπών ως άνω ειδικοτήτων.

 

4. α. Η πρόσληψη του προσωπικού της παραγράφου 3 γίνεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των αντίστοιχων θέσεων στις Κινητές Ομάδες Υγείας αρμοδιότητάς της. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται από την οικεία Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας και εγκρίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της κάθε Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας αναφέρονται αναλυτικά οι Κινητές Ομάδες Υγείας, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και τα καθήκοντα του προσωπικού.

 

β. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα κριτήρια πρόσληψης, τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και τυχόν πρόσθετα προσόντα κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετιζόμενο με τη διαδικασία της πρόσληψης του προσωπικού.

 

5. Το προσωπικό των Κινητών Ομάδων Υγείας συνάπτει με τη Διοίκηση της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και τοποθετείται με απόφαση του Διοικητή της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

6. Τα έξοδα για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των Κινητών Ομάδων Υγείας, καθώς και της μισθοδοσίας του προσωπικού τους, που προσλαμβάνεται με τη διαδικασία της παραγράφου 4 καλύπτονται, υπό τους όρους των Κανονισμών για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, από ενωσιακούς πόρους, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος. Δικαιούχοι των Πράξεων για συγχρηματοδούμενα έργα ορίζονται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας (ΕΔΕΥΠΥ) ή οι Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. αυτών μπορούν να παρέχουν στο προσωπικό που υπηρετεί στην Κινητή Ομάδα Υγείας της περιοχής τους, είτε για όλη τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας είτε κατ' εξαίρεση για διανυκτέρευση, δωρεάν σίτιση, κατάλληλο κατάλυμα διαμονής ή και χρηματικά επιδόματα για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υγείας καθορίζεται το πλαίσιο χρηματοδότησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά στη λειτουργία των Κινητών Ομάδων Υγείας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.