Νόμος 4602/19 - Άρθρο 65

Άρθρο 65: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 4495/2017 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ) για κάθε άλλη περίπτωση που από γενικές ή ειδικές διατάξεις απαιτείται γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας - Θράκης.}

 

2. Το τρίτο εδάφιο πριν από το τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 29, όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 34 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για εργασίες που εμπίπτουν στις περιπτώσεις α' έως η', ι)θ', λ', λ)δ' και λ)ε' δεν ισχύει το όριο του προϋπολογισμού των 25.000 € και για την εκτέλεσή τους απαιτείται έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.}

 

3. Στο τέλος του άρθρου 33 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Συστήνεται Επιτροπή για την παρακολούθηση της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του παρόντος, καθώς και της αποτελεσματικής λειτουργίας των Υπηρεσιών Δόμησης. Έργο της Επιτροπής είναι η συλλογή στοιχείων από τους αρμόδιους φορείς σχετικά με την έκδοση των διοικητικών πράξεων, προς τον σκοπό του εντοπισμού δυσλειτουργιών του πληροφοριακού συστήματος και υποβολής προτάσεων βελτίωσης, όπου απαιτείται. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος καθορίζεται η συγκρότηση, η σύνθεση, η θητεία των μελών, ο τρόπος, η διαδικασία λειτουργίας της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω.}

 

4. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 35 προστίθεται περίπτωση στ' ως εξής:

 

{στ) τεχνική έκθεση που να περιγράφει με ακρίβεια το έργο, τα μεγέθη και τις χρήσεις.}

 

5. Μετά το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 38 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) του μελετητή μηχανικού ότι, δεν έχουν μεταβληθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις δόμησης στην περιοχή του ακινήτου για το οποίο εκδόθηκε.}

 

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 40 προστίθενται περιπτώσεις ι)θ' και κ' ως εξής:

 

{ι)θ) τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές,

 

κ) διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.}

 

7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 προστίθεται περίπτωση ι)α' ως εξής:

 

{ι)α) τίτλοι ιδιοκτησίας, πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματολογικό φύλλο και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος για κάθε ακίνητο.}

 

8. Στο τέλος της περίπτωσης ι)γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 89 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Στην περίπτωση οριοθετημένων ρεμάτων ή όπου υπάρχει προσωρινή οριογραμμή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) απαγορεύεται η υπαγωγή εντός της περιοχής που περικλείεται από τις οριογραμμές του ρέματος. Στην περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, η οποία βρίσκεται μεταξύ της οριογραμμής και της οικοδομικής γραμμής, εφαρμόζεται συντελεστής επιβάρυνσης ίσος με τον συντελεστή πρασιάς του Παραρτήματος Α του παρόντος.

 

Στην περίπτωση μη οριοθετημένων ρεμάτων ή έλλειψης προσωρινών οριογραμμών κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 4258/2014, θεωρούνται ως προσωρινές οριογραμμές αποκλειστικά για την εφαρμογή του παρόντος κατά περίπτωση οι εξής:

 

α) στα μικρά ρέματα με έκταση λεκάνης απορροής μικρότερης ή ίσης του 1 km2, όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, ή μικρότερης ή ίσης του 0.5 km2, όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, οι οριογραμμές συμπίπτουν με τις γραμμές όχθης,

 

β) στα μεσαία ρέματα με έκταση λεκάνης απορροής μικρότερης ή ίσης των 10 km2, όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, ή μικρότερης ή ίσης των 5 km2, όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, γραμμή 20 m εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του ρέματος,

 

γ) στα μεγάλα ρέματα με έκταση λεκάνης απορροής μεγαλύτερης των 10 km2, όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, ή μεγαλύτερης των 5 km2, όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, γραμμή 50 m εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του ρέματος.}

 

9. α) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 94, όπως προστέθηκε με την περίπτωση γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018), η ημερομηνία 31-12-2018 αντικαθίσταται με την ημερομηνία 08-11-2019.

 

β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 7 του άρθρου 94 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Άμεση κατεδάφιση αυθαιρέτου:

 

Για τα κτίσματα που εντοπίζονται είτε από το τοπικό παρατηρητήριο είτε από αστυνομικό όργανο, κατά την ώρα που κατασκευάζονται αυθαίρετα (επ' αυτοφώρω) και δεν υπάρχει έγκυρη πινακίδα του έργου, καθώς και για τα αυθαίρετα κτίσματα που εντοπίζονται μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 102, συντάσσεται, μέσα σε προθεσμία 3 ημερών, πρωτόκολλο κατεδάφισης από το Τοπικό Παρατηρητήριο, το οποίο καταχωρίζεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αυθαιρέτων, αποστέλλεται στο Περιφερειακό Παρατηρητήριο και κοινοποιείται στον φερόμενο ως ιδιοκτήτη.}

 

10. α) Η περίπτωση ι)α' της παραγράφου 1 του άρθρου 114, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)α) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.}

 

β) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 114 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η υπαγωγή των ανωτέρω αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις του παρόντος νόμου γίνεται κατόπιν υποβολής αίτησης, τοπογραφικού διαγράμματος και τεχνικής έκθεσης μηχανικού, με αναλυτική περιγραφή των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων.}

 

11. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 125, όπως προστέθηκε με το άρθρο 30 του νόμου 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α/2018), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Μέχρι τη συγκρότηση και έναρξη λειτουργίας των Περιφερειακών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΠΕΣΑ) της παραγράφου 1 του άρθρου 12, τα αρμόδια κατά περίπτωση Κεντρικά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ, ΚΕΣΑΜΑΘ) του άρθρου 13, μετά από εισήγηση των αρμόδιων Διευθύνσεων των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, επιλαμβάνονται της διαδικασίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 117.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.