Νόμος 4603/19 - Άρθρο 64

Άρθρο 64: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4389/2016


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο τίτλος και η παράγραφος 1 του άρθρου 33 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Άρθρο 33: Ευθύνη - Ειδικές ρυθμίσεις

 

1. α. Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Εμπειρογνώμονας και οι υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν υπέχουν ποινική ευθύνη για αιτιολογημένη γνώμη ή εισήγηση ή πρόταση που διατύπωσαν ή απόφαση που εξέδωσαν ή παράλειψή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός από την περίπτωση που έπραξαν με δόλο ή με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον κατά τα οριζόμενα στις εκάστοτε εφαρμοστέες ποινικές διατάξεις ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013).

 

β. Τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που είναι αρμόδια για τον έλεγχο και τον βάσει αυτού προσδιορισμό των δημοσίων εσόδων δεν υπέχουν ποινική ευθύνη για την παραγραφή των υποθέσεων που τους ανατίθενται ή τους έχουν ανατεθεί προς έλεγχο, πλην αυτών που προτεραιοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 26 του νόμου 4174/2013. Στην περίπτωση παραγραφής των προτεραιοποιημένων υποθέσεων ευθύνονται εφόσον έπραξαν με δόλο ή με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον, κατά τα οριζόμενα στις εκάστοτε εφαρμοστέες ποινικές διατάξεις ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 4174/2013.

 

γ. Τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που είναι αρμόδια για τη στόχευση και επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο, καθώς και για την επιλογή των υποθέσεων που προτεραιοποιούνται προς έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 26 του νόμου 4174/2013, δεν υπέχουν ποινική ευθύνη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για την παραγραφή των λοιπών υποθέσεων που δεν επιλέγονται και δεν προτεραιοποιούνται προς έλεγχο, εκτός από την περίπτωση που έπραξαν με δόλο ή με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον κατά τα οριζόμενα στις εκάστοτε εφαρμοστέες ποινικές διατάξεις ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 4174/2013.

 

δ. Τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στα οποία έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα για την επιδίωξη της είσπραξης των δημοσίων εσόδων ή στα καθήκοντα των οποίων ανάγεται η λήψη μέτρων για την αναγκαστική είσπραξη των δημοσίων εσόδων, δεν υπέχουν ποινική και πειθαρχική ευθύνη, καθώς και αστική ευθύνη έναντι του Δημοσίου, για την παραγραφή, εφόσον έχει διακοπεί η παραγραφή αυτών τουλάχιστον:

 

α)α) με την κοινοποίηση στον οφειλέτη ατομικής ειδοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 51 του νόμου 4174/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του νόμου 4174/2013 ή την περίπτωση η' της παραγράφου 1 του άρθρου 138 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) ή

 

β)β) με την επιβολή κατάσχεσης χρηματικών ποσών ή απαιτήσεων εις χείρας του οφειλέτη ή τρίτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974).

 

ε. Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Εμπειρογνώμονας και οι υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων υπέχουν αστική ευθύνη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μόνο έναντι του Δημοσίου, για γνώμη ή εισήγηση ή πρόταση που διατύπωσαν ή απόφαση που εξέδωσαν ή παράλειψή τους, στο πλαίσιο της άσκησης ή επ' ευκαιρία της άσκησης των καθηκόντων τους και μόνο εφόσον ενήργησαν με δόλο ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 4174/2013.

 

στ. Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και ο Εμπειρογνώμονας υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, εφόσον παραβαίνουν εκ δόλου τα καθοριζόμενα από τον παρόντα νόμο και τις λοιπές γενικές και ειδικές κείμενες διατάξεις, καθήκοντα και υποχρεώσεις ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 4174/2013. Ειδικά για τους υπαλλήλους της Αρχής, για υπαίτια πράξη ή παράλειψή τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 103 και επόμενων του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

ζ. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου κατισχύουν κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 50 του προεδρικού διατάγματος 18/1989 (ΦΕΚ 8/Α/1989) και της παραγράφου 2 του άρθρου 198 του νόμου [Ν] 2717/1999 (ΦΕΚ 97/Α/1999).}

 

2. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α' έως στ' της παραγράφου 1 έχουν εφαρμογή και στις κατά την έναρξη ισχύος αυτών εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον πειθαρχικών οργάνων ή άλλων διοικητικών ή δικαστικών αρχών.

 

3. Οι περιπτώσεις α' έως ε' και ζ' έως η' της παραγράφου 2 του άρθρου 61 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015) καταργούνται.

 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 33 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Για τα αδικήματα που διώκονται κατ' έγκληση και φέρεται ότι, διαπράχθηκαν από υπάλληλο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του και σε σχέση με αυτά, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 275, 409 - 413 και 417 - 424 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.}

 

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 25 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7.α) Αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων της Αρχής στο Υπουργείο Οικονομικών ή άλλη Ανεξάρτητη Αρχή ή άλλη δημόσια υπηρεσία κάθε μορφής ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, καθώς και αποσπάσεις σε πολιτικά γραφεία της Κυβέρνησης, τη Βουλή, μέλη του Κοινοβουλίου και τα Κόμματα, διενεργούνται με κοινή απόφαση του Διοικητή της Αρχής και του κατά περίπτωση αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής, κατόπιν γνώμης του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Αρχής, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης. Το προσωπικό της Αρχής, που δύναται να είναι αποσπασμένο, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 5% του συνόλου των οργανικών θέσεων της Αρχής.

 

β) Αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων στην Αρχή κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016) διενεργούνται με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

 

Οι αρμοδιότητες αξιολόγησης των υποψηφίων που προβλέπονται στο άρθρο 7 του νόμου 4440/2016, ασκούνται από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Αρχής.

 

γ) Αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων στην Αρχή με ειδικές διατάξεις διενεργούνται με κοινή απόφαση του Διοικητή της Αρχής και του κατά περίπτωση αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης, μετά από γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Αρχής και του φορέα προέλευσης, όπου στον τελευταίο προβλέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.}

 

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 του νόμου 4389/2016, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. α) Με απόφαση του Διοικητή, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης και γνώμη του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που διατυπώνεται εντός 1 μηνάς, η Αρχή δύναται να αναπτύσσει και να εφαρμόζει μεθοδολογίες για την αξιολόγηση των θέσεων εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, να συστηματοποιεί αυτές σε ομάδες και να αναπτύσσει και εφαρμόζει ειδικότερα συστήματα προαγωγών και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης του προσωπικού των υπηρεσιών της. Στο πλαίσιο αυτό, με τις αποφάσεις του ο Διοικητής δύναται να καθορίζει διαδικασία, μεθοδολογία, ειδικά κριτήρια και τη στάθμιση αυτών για την αξιολόγηση των θέσεων εργασίας της Αρχής και τη συστηματοποίησή τους σε ομάδες, ιδίως, με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για την πλήρωση κάθε θέσης, τον βαθμό δυσκολίας εκτέλεσης των καθηκόντων της κάθε θέσης, την ένταξή της στην υπηρεσιακή ιεραρχία, τις συνθήκες εργασίας και τη βαρύτητα και την επιρροή αυτής στην επίτευξη των στόχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά προκύπτουν από τα καταρτιζόμενα κάθε φορά με αποφάσεις του Διοικητή αντίστοιχα περιγράμματα θέσεων εργασίας.

 

β) Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται για το προσωπικό της Αρχής οι κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις, καθώς και οι σχετικές αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

 

γ) Τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο δεν θίγουν την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 25 και 26 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016) και των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.