Νόμος 4605/19 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/2013) για τη διακίνηση και αγορά προϊόντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 4177/2013 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

1. H παράγραφος 4 του άρθρου 20, όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 83 του νόμου 4413/2016 (ΦΕΚ 148/Α/2016), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Για τη διαπίστωση των παραβάσεων της παραγράφου 3 ο έλεγχος διενεργείται και με ειδικά μετασκευασμένο για το σκοπό αυτόν αυτοκινούμενο όχημα με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας, χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στον ελεγχόμενο.

 

Κατά την αναζήτηση στοιχείων από τον ενδιαφερόμενο για το διενεργηθέντα έλεγχο, δεν παρέχονται ο αριθμός κυκλοφορίας και τα λοιπά στοιχεία ταυτοποίησης του οχήματος, τα στοιχεία ταυτότητας των ελεγκτών, η ημερομηνία και η ώρα ελέγχου που αποτυπώνονται στην εκτύπωση των αποτελεσμάτων της μέτρησης, καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία της σχετικής απόδειξης εσόδου, στοιχεία τα οποία διατίθενται μόνο στις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, κατά την εξέταση των υποθέσεων, για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων του εν λόγω ελέγχου.

 

Τα αποτελέσματα των ελέγχων και ο προσδιορισμός της ταυτότητας του ελεγχόμενου πρατηρίου υγρών καυσίμων, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS), δεν αμφισβητούνται για οποιονδήποτε λόγο και προσβάλλονται μόνο για λόγους πλαστότητας.

 

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζονται οι προδιαγραφές του ειδικού οχήματος, του συστήματος μέτρησης του όγκου του παραλαμβανόμενου καυσίμου και του ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) για την απόδειξη της ακριβούς θέσης και την ταυτοποίηση του ελεγχόμενου πρατηρίου, καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου, τα είδη και ο τρόπος παραγωγής και αξιολόγησης των επίσημων έντυπων στοιχείων που δημιουργούνται κατά τον έλεγχο, το μέγιστο ανεκτό σφάλμα του μετρητικού συστήματος που χρησιμοποιείται, τα προγράμματα εκπαίδευσης των ελεγκτών, η έγκριση της τεχνικής τους επάρκειας, η αποζημίωσή τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, εφόσον οι διοικητικές κυρώσεις έχουν επιβληθεί από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου, ενώπιον του Υπουργού Οικονομικών, εφόσον οι διοικητικές κυρώσεις έχουν επιβληθεί από το ΣΔΟΕ, και ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την κατάθεση της προσφυγής.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.