Νόμος 4625/19 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Σύσταση Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις έδρες των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας, συστήνονται Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές για την ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών ή οδηγών. Οι Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές έχουν αρμοδιότητα στο σύνολο της περιοχής αρμοδιότητας της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή, η οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών παραπέμπει τους υποψήφιους οδηγούς ή οδηγούς προς ιατρική εξέταση στις Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές όμορης περιοχής.

 

Οι Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές είναι αρμόδιες για την εξέταση των κατόχων άδειας οδήγησης οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 80 ετών και επιθυμούν να την ανανεώσουν καθώς και για την εξέταση των υποψηφίων οδηγών ή οδηγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται, η σύσταση και η συγκρότηση των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών, οι αρμοδιότητές τους, η διαδικασία λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται η αποζημίωση των μελών των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 4354/2015 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (ΦΕΚ 176/Α/2015).

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 52 του νόμου 4155/2013 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 120/Α/2013) προστίθενται περιπτώσεις γ' και δ' ως εξής:

 

{γ. Το ποσό που καταβάλλεται από τον υποψήφιο οδηγό ή οδηγό για την ιατρική εξέταση από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή, ισούται με το τριπλάσιο του ποσού που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο ιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο τους. Η καταβολή του ποσού αυτού δεν απαιτείται, σε περίπτωση που η ιατρική εξέταση διενεργείται μετά από παραπομπή στο πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2696/1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΦΕΚ 57/Α/1999) ή στην περίπτωση παραπομπής για επανεξέταση κατά την κρίση της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

δ. Το ποσό που καταβάλλεται από τον υποψήφιο οδηγό ή οδηγό στους ιδιώτες ιατρούς που διενεργούν την ιατρική εξέταση ή το ποσό που καταβάλλεται για την ιατρική εξέταση από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή, δύναται να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών.}

 

5. Έως την έναρξη της λειτουργίας των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών, οι ιατρικές εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/2012.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.