Νόμος 4635/19 - Άρθρο 157

Άρθρο 157: Τροποποιήσεις των νόμων 4339/2015, 2644/1998, 2328/1995, 1746/1988


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015) προστίθενται δύο εδάφια ως εξής:

 

{Επίσης, η υποχρέωση ονομαστικοποίησης δεν ισχύει για τις μετοχές ή μερίδια που ανήκουν σε ή ελέγχονται από:

 

α) Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, που εδρεύουν σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ανεξάρτητα από το εάν είναι εισηγμένοι ή όχι σε ρυθμιζόμενες αγορές,

 

β) Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων, που εδρεύουν σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενες αγορές και

 

γ) Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων, που εδρεύουν σε κράτη - μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, οι οποίοι είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενες αγορές. Οι εξαιρέσεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και στους νομίμως λειτουργούντες παρόχους περιεχομένου εθνικής εμβέλειας, μέχρι την ολοκλήρωση της αδειοδότησης για τον τύπο προγράμματος που αφορά η ενεστώσα λειτουργία τους.}

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2644/1998 (ΦΕΚ 233/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επίσης, η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύει για τις μετοχές ή μερίδια των εισηγμένων στις ρυθμιζόμενες αγορές των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης εταιρειών, καθώς και για τις μετοχές που ανήκουν σε ή ελέγχονται από:

 

α) Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, που εδρεύουν σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ανεξάρτητα από το εάν είναι εισηγμένοι ή όχι σε ρυθμιζόμενες αγορές,

 

β) Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων, που εδρεύουν σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενες αγορές και

 

γ) Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων, που εδρεύουν σε κράτη - μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, οι οποίοι είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενες αγορές.}

 

3. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 1 του νόμου 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995) μετά το εδάφιο Οι εταιρείες αυτές δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης, η υποχρέωση ονομαστικοποίησης δεν ισχύει για τις μετοχές ή μερίδια που ανήκουν σε ή ελέγχονται από:

 

α) Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, που εδρεύουν σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ανεξάρτητα από το εάν είναι εισηγμένοι ή όχι σε ρυθμιζόμενες αγορές,

 

β) Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων, που εδρεύουν σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενες αγορές και

 

γ) Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων, που εδρεύουν σε κράτη - μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, οι οποίοι είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενες αγορές.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 1746/1988 (ΦΕΚ 2/Α/1988) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης, η υποχρέωση ονομαστικοποίησης δεν ισχύει για τις μετοχές ή μερίδια που ανήκουν σε ή ελέγχονται από:

 

α) Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, που εδρεύουν σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ανεξάρτητα από το εάν είναι εισηγμένοι ή όχι σε ρυθμιζόμενες αγορές,

 

β) Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων, που εδρεύουν σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενες αγορές και

 

γ) Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων, που εδρεύουν σε κράτη - μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, οι οποίοι είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενες αγορές.}

 

5. Η περίπτωση ι)η' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)η. Οι ιδιοκτήτες, οι μέτοχοι, οι εταίροι, οι Πρόεδροι, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι διαχειριστές, καθώς και οι Γενικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές ειδήσεων και ενημέρωσης κάθε μορφής επιχειρήσεων ή εταιριών, που κατέχουν άδεια λειτουργίας ή εν γένει έχουν την εκμετάλλευση τηλεοπτικών σταθμών, ελεύθερης λήψης ή παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και ραδιοφωνικών σταθμών, όπως και των βασικών μετόχων αυτών, με την εξαίρεση των βασικών μετόχων που εμπίπτουν στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του νόμου 4339/2015, καθώς και των μετόχων αυτών.}

 

6. Η περίπτωση ι)θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)θ. Οι ιδιοκτήτες, οι εκδότες, οι μέτοχοι, οι εταίροι, οι Πρόεδροι, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι διαχειριστές, καθώς και οι Γενικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές ειδήσεων και ενημέρωσης κάθε μορφής επιχειρήσεων ή εταιριών, που εκμεταλλεύονται διαδικτυακά ενημερωτικά μέσα ή εκδίδουν ημερήσια ή περιοδικά έντυπα πανελλήνιας κυκλοφορίας, όπως και των βασικών μετόχων αυτών, με την εξαίρεση των βασικών μετόχων που εμπίπτουν στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του νόμου 4339/2015, καθώς και των μετόχων αυτών.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.