Νόμος 4646/19 - Άρθρο 74

Άρθρο 74: Θέματα ειδικής διαχείρισης Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4Α της με αριθμό οίκοθεν 02/11-06-2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (ΦΕΚ 1414/Β/2013), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εποπτεύοντος την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Υπουργού ή Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ειδικός διαχειριστής με σύμβαση έμμισθης εντολής ή παροχής υπηρεσιών, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της ειδικής διαχείρισης διαχειρίζεται το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης και των θυγατρικών της, που μεταβιβάζονται στο Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 2. Η ιδιότητα του ειδικού διαχειριστή δε συνιστά ασυμβίβαστο ή λόγο αναστολής άσκησης κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας και λειτουργήματος. Το έργο της ειδικής διαχείρισης ολοκληρώνεται στις 31-12-2020 και μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας. Με όμοια απόφαση μπορεί να διοριστεί νέος ειδικός διαχειριστής, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντα του ο ειδικός διαχειριστής που ορίστηκε με την υπ' αριθμό ΔΟΔΓ/4020512/2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικράτειας (ΦΕΚ 2167/Β/2015). Οι συμβάσεις της παραγράφου 3, που έχουν υπογραφεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης τους δυνάμενες να παρατείνονται με απόφαση του ειδικού διαχειριστή μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της ειδικής διαχείρισης. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εποπτεύοντος την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Υπουργού ή Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό μπορεί να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου της ειδικής διαχείρισης.}

 

2. Η ισχύς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πλην του πρώτου εδαφίου αυτής, αρχίζει από την 29η.4.2019.

 

3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 16Α του νόμου 4173/2013 (ΦΕΚ 169/Α/2013) και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες αποφάσεις καταργούνται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.