Νόμος 4173/13 - Άρθρο 16a

Άρθρο 16Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κάθε είδους συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου ή έμμισθης εντολής του προσωπικού, το οποίο την 11-06-2013 απασχολείτο στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση και οι οποίες λύθηκαν, με το άρθρο 3 της 2/2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (ΦΕΚ 1414/Β/2013), όπως ισχύει, αναβιώνουν από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θεωρούνται εφεξής συμβάσεις που έχουν συναφθεί με την εταιρεία του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Οι μισθοί του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), προκειμένου δε, για δημοσιογράφους από την κοινή υπουργική απόφαση 2/17805/0022/2013 (ΦΕΚ 662/Β/2013).

 

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατά περίπτωση, για θέματα αρμοδιότητάς του, ρυθμίζονται τα κάθε είδους ζητήματα που προκύπτουν από την κατά την προηγούμενη παράγραφο αναβίωση συμβάσεων και ιδίως τα θέματα που αφορούν:

 

α) εκκρεμείς οικονομικές απαιτήσεις του προσωπικού της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης που καταργήθηκε με την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 κοινή υπουργική απόφαση,

 

β) συμψηφισμούς των ως άνω απαιτήσεων με τους κάθε είδους μισθούς, αποδοχές, επιδόματα και αποζημιώσεις που έλαβαν οι εργαζόμενοι οι οποίοι εμπίπτουν στην παράγραφο 1, για την περίοδο από την 11-06-2013 μέχρι την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους, λόγω της αναβίωσης των συμβάσεών τους, καθώς και την εκκαθάριση και απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν στις μικτές οικονομικές απολαβές που θα προκύψουν μετά τους ανωτέρω συμψηφισμούς, τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,

 

γ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 134 του νόμου [Ν] 4537/2018 (ΦΕΚ 84/Α/2018).

 

3. Από την αναβίωση της παραγράφου 1 εξαιρούνται:

 

α) το προσωπικό ειδικών θέσεων και οι ειδικοί σύμβουλοι (μετακλητοί υπάλληλοι),

 

β) όσοι γνωστοποιήσουν με έγγραφη δήλωσή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, ότι δεν επιθυμούν την αναβίωση της σύμβασης εργασίας τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από τη συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή όσοι δεν εμφανιστούν προς ανάληψη των καθηκόντων τους μέσα στην προθεσμία αυτή,

 

γ) όσοι έχουν λάβει πλήρη ή μειωμένη σύνταξη με οριστική απόφαση οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα και όσοι έχουν καταθέσει ήδη κατά τη δημοσίευση του παρόντος αίτηση για τη λήψη πλήρους σύνταξης.

 

Πλήρης είναι η σύνταξη που καταβάλλεται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα με τις απώτατες χρονικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία.

 

4. Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου που έχουν συναφθεί με τη ΝΕΡΙΤ ΑΕ εργαζομένων που δεν εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του παρόντος παραμένουν σε ισχύ.

 

Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί μεταξύ της ΝΕΡΙΤ ΑΕ και των Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών λύονται αζημίως από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ ΑΕ παύει αυτοδικαίως και αζημίως από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Μέχρι την καθ' οιονδήποτε τρόπο αντικατάσταση των προσώπων της παρούσας παραγράφου, εξακολουθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αμειβόμενοι σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεών τους.

 

5. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου επιμελείται τη διαδικασία ανάληψης καθηκόντων των εργαζομένων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και έχει την ευθύνη εντός τριμήνου από τη συγκρότησή του σε σώμα και την πρώτη συνεδρίασή του να καταρτίσει τα ακόλουθα:

 

α) τη Συμφωνία Αρχών, κατόπιν διαβούλευσης με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και τους εργαζομένους της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης,

 

β) το Καταστατικό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης,

 

γ) τους Κανονισμούς της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης,

 

δ) τον προϋπολογισμό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης,

 

ε) το επιχειρησιακό σχέδιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης.

 

5. α. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 1, διορίζεται, με θητεία 2 ετών, τριμελής Διοικούσα Επιτροπή της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης 3. Η Διοικούσα Επιτροπή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος διαθέτει τα προσόντα της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 7, τον Γενικό Διευθυντή και 1 εκπρόσωπο των εργαζομένων, ο οποίος εκλέγεται με καθολική και άμεση ψηφοφορία από τους εργαζόμενους. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης 3, ρυθμίζονται τα σχετικά με: α) τη διοίκηση, τη διαχείριση και τον προϋπολογισμό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης 3 στο πλαίσιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, β) τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών και των οργάνων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης 3, γ) τις τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης 3 σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και δ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης 3. Οι αποζημιώσεις των μελών της Διοικούσας Επιτροπής καθορίζονται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).

 

6. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος ελέγχει το σύνολο των, σε ισχύ, συμβάσεων και δεσμεύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, η θητεία των οποίων εκκινεί μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, δεν φέρουν ευθύνη για θέματα που ανακύπτουν από την προγενέστερη της ανάληψης των καθηκόντων τους διαχείριση.

 

7. Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση και οι θυγατρικές της που καταργήθηκαν με την υπ' αριθμόν 2/2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (ΦΕΚ 1414/Β/2013), όπως ισχύει, εξακολουθούν να υπάγονται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης σύμφωνα με την οίκοθεν 2/2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (ΦΕΚ 1414/Β/2013), όπως ισχύει, το έργο δε της διαχείρισης πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα μήνα από την ισχύ του παρόντος νόμου. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας ο ειδικός διαχειριστής παραδίδει όλο το υπάρχον υλικό σε νέο ειδικό διαχειριστή που ορίζεται με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού για θέματα Ραδιοτηλεόρασης και του Υπουργού Οικονομικών. Η παράγραφος 7 του άρθρου 4Α της υπ' αριθμόν οίκοθεν 2/2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1414/Β/2013) καταργείται.

 

8. Τα δικαιώματα επί των σημάτων και των άυλων αγαθών που ανήκαν στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση και τις θυγατρικές της που καταργήθηκαν με την υπ' αριθμόν 2/2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (ΦΕΚ 1414/Β/2013), όπως ισχύει, μεταφέρονται αυτοδικαίως στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση προκειμένου να αδειοδοτηθούν οι κατασκευές κεραιών που απαιτούνται για την κάλυψη του δικτύου της υποχρεούται μέχρι τις 30-10-2015 να καταθέσει στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων φάκελο με πλήρη δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Μέχρι την έκδοση άδειας οι εγκατεστημένες κατασκευές κεραιών θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούσες.

 

9. Η μεταβίβαση από και προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση και στις εταιρείες που αυτή ιδρύει κάθε περιουσιακού στοιχείου και γενικά εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, απαίτησης και υποχρέωσης, καθώς και οι σχετικές συμβάσεις απαλλάσσονται από κάθε γενικό ή ειδικό φόρο ή τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

 

10. Συστήνεται Ειδική Επιτροπή Ελέγχου με σκοπό τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων της ειδικής διαχείρισης της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης και των θυγατρικών της που καταργήθηκαν με την υπ' αριθμόν 2/2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (ΦΕΚ 1414/Β/2013), όπως ισχύει.

 

Η Επιτροπή αποτελείται από 1 Νομικό Σύμβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο οποίος είναι και Πρόεδρός της, 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών και 3 ορκωτούς λογιστές. Η Επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας, αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Η Επιτροπή υποβάλει στους ανωτέρω Υπουργούς ενδιάμεσες εκθέσεις κατά τη διάρκεια του ελέγχου και μέχρι τη σύνταξη και υποβολή του τελικού της πορίσματος. Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής και καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της, καθώς και η αποζημίωση των τριών ορκωτών λογιστών της Επιτροπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 74 του νόμου 4646/2019 (ΦΕΚ 201/Α/2019).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 14 του νόμου 4324/2015 (ΦΕΚ 44/Α/2015) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 4563/2018 (ΦΕΚ 169/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.