Νόμος 4650/19 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 125 του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016) αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{Άρθρο 125: Χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και Πιστοποιητικών Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. και άλλα συναφή θέματα.

 

1. Χορηγούνται στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για χρονικό διάστημα 42 μηνών από την 22-12-2016 κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία και η δραστηριότητά της. Εφόσον τα ανωτέρω αποδεικτικά χορηγούνται για την είσπραξη χρημάτων, περιλαμβάνουν τον όρο της παρακράτησης ποσοστού 5% επί του εισπραττόμενου ποσού.

 

2. Για τις ανάγκες σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης πώλησης και μεταβίβασης κυριότητας ή προσυμφώνου της των δύο γηπέδων, που βρίσκονται στη θέση Βλύχα ή Στενά ή Φαρδιά Βλύχα του Δήμου Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, συνολικής έκτασης, κατά μεν τον τίτλο κτήσεως, 498.302 m2, κατά δε το κτηματολόγιο, 451.589 m2, τεμνόμενης, της συνολικής εκτάσεως, από την παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, και ειδικότερα εκτάσεως, κατά τον άνω τίτλο κτήσης, του μεν Α γηπέδου 141.196 m2, κατά δε το κτηματολόγιο 124.400 m2, του δε Β γηπέδου, κατά τον άνω τίτλο κτήσης, 357.106 m2, κατά δε το κτηματολόγιο 327.189 m2, ή της όποιας έκτασης αυτών προκύψει από τη νεώτερη καταμέτρησή τους, τα οποία ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε., χορηγούνται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για χρονικό διάστημα 42 μηνών από την 22-12-2016, υπό τον όρο παρακράτησης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ποσοστού 7% επί του συμφωνημένου τιμήματος κατά την καταβολή αυτού. Το ποσό της παρακράτησης αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο από τον συμβολαιογράφο εντός 3 ημερών από την καταβολή του συμφωνημένου τιμήματος.

 

Επίσης, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, χορηγούνται, για χρονικό διάστημα 42 μηνών από την 22-12-2016, στην ως άνω εταιρεία, πιστοποιητικά της Φορολογικής Διοίκησης, με τα οποία βεβαιώνεται ότι η όλη ως άνω αναφερόμενη έκταση, ήτοι αμφότερα τα γήπεδα, περιλαμβάνονται στις δηλώσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, καθώς και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Τα δύο ως άνω αναφερόμενα γήπεδα μπορούν να μεταβιβαστούν ή να επιβαρυνθούν με εμπράγματα βάρη και εξασφαλίσεις, αποκλειστικά υπέρ του προς όντα η μεταβίβαση των άνω ακινήτων ή υπέρ του εκ προσυμφώνου αγοραστή σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 126, είτε ενιαίως ως ένα ακίνητο, είτε τμηματικά ως περισσότερα ακίνητα.

 

Από το ποσοστό 7% του συμφωνημένου τιμήματος, που παρακρατείται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, εξοφλούνται κατά προτεραιότητα οι αναλογούντες στα αναφερόμενα στο ίδιο εδάφιο ακίνητα, Φόρος Ακίνητης Περιουσίας και Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

 

3. Για χρονικό διάστημα 42 μηνών από την 22-12-2016 πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και καταβολές προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. δεν δύνανται να συμψηφιστούν αυτεπαγγέλτως με οφειλές αυτής προς το Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 126 του νόμου [Ν] 4446/2016 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{Για χρονικό διάστημα 42 μηνών από την 22-12-2016, αναστέλλονται:}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.