Νόμος 4663/20 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Τροποποιήσεις του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001) για την οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, οι παράγραφοι 1, 4, 5 και 7 τροποποιούνται και το άρθρο 10 διαμορφώνεται ως εξής:

 

{Άρθρο 10: Καθορισμός και είσπραξη κομίστρου

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται στο τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους, καθορίζονται ή αναπροσαρμόζονται, κάθε φορά, οι χιλιομετρικοί συντελεστές κομίστρου μεταφοράς επιβατών με λεωφορεία, τα όρια βάρους αποσκευών χωρίς καταβολή κομίστρου, οι συντελεστές κομίστρου για μεταφορά υπερβάλλοντος βάρους αποσκευών και ασυνόδευτων μικροδεμάτων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τον τρόπο είσπραξης, διάθεσης εισιτηρίων και επιβαλλόμενων επιβαρύνσεων επί της τιμής αυτών. Οι παραπάνω χιλιομετρικοί συντελεστές κομίστρου, στις αστικές και υπεραστικές γραμμές, δύνανται να είναι ενιαίοι για το σύνολο της χώρας ή διαφορετικοί κατά περιφερειακή ενότητα ή περιφερειακές ενότητες ή κατά κατηγορίες γραμμών που παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά στοιχεία εκμετάλλευσης. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ενιαίος τρόπος υπολογισμού του κομίστρου αστικών συγκοινωνιών κατά ζώνες, το βασικό κόμιστρο ζώνης και ο χιλιομετρικός συντελεστής.

 

2. Για τον καθορισμό του κομίστρου, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και τον τρόπο υπολογισμού αυτού, λαμβάνονται υπόψη ιδίως η συχνότητα των δρομολογίων, η προβλεπόμενη κίνηση επιβατών, οι τοπικές συνθήκες λειτουργίας των ΚΤΕΛ, οι δαπάνες λειτουργίας, εκμετάλλευσης και απόσβεσης της αξίας των λεωφορείων, οι γενικές δαπάνες λειτουργίας των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου, τα ελευθέρας ή μειωμένης τιμής εισιτήρια, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 99/1990 (ΦΕΚ 109/Α/1990) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου και το εύλογο ανά λεωφορείο κέρδος. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 13 του παρόντος εισφορά 5% υπολογίζεται επί του ως άνω καθοριζόμενου κομίστρου και προστίθεται σε αυτό.

 

3. Τα κόμιστρα των υπεραστικών γραμμών κάθε φορέα παροχής συγκοινωνιακού έργου καθορίζονται με αποφάσεις των οικείων Περιφερειαρχών, με βάση τις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. Τα κόμιστρα των αστικών γραμμών καθορίζονται ενιαία για όλους τους φορείς στην Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

 

4. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, λοιποί Οργανισμοί, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή ενώσεις προσώπων, που επιθυμούν την άσκηση πολιτικής μειωμένων κομίστρων ή ελεύθερης διακίνησης με τις εκτελούμενες τακτικές αστικές ή υπεραστικές γραμμές, μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις με τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου ή τις Ομοσπονδίες αυτών, με τις οποίες καθορίζονται η παρεχόμενη έκπτωση επί του καθορισμένου κομίστρου, ο αριθμός των μετακινούμενων επιβατών και η ανά μετακινούμενο επιβάτη δαπάνη που βαρύνει τον αντισυμβαλλόμενο του ΚΤΕΛ, ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Οι συμβάσεις αυτές γνωστοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειακών αυτοδιοικήσεων.

 

5. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται το κόμιστρο για την εξυπηρέτηση άγονων γραμμών νήσων οι οποίες δεν εξυπηρετούνται από ΚΤΕΛ. Ο χιλιομετρικός συντελεστής κομίστρου των πιο πάνω γραμμών πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με αυτόν που καθορίζεται και ισχύει, κάθε φορά, στα αντίστοιχα ΚΤΕΛ νήσων.

 

6. Το σύστημα και ο εξοπλισμός είσπραξης κομίστρου και διασφάλισης των εσόδων εκάστου ΚΤΕΛ καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Τα λεωφορεία που εξυπηρετούν αστικές γραμμές εξοπλίζονται με κατάλληλα μηχανήματα έκδοσης ή ακύρωσης εισιτηρίων.

 

Απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιουδήποτε εξαρτήματος ρίψης νομισμάτων ή συλλογής αυτών, χωρίς την έκδοση του ανάλογου εισιτηρίου. Συσκευές έκδοσης ή ακύρωσης εισιτηρίων δύνανται να τοποθετούνται, με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των ΚΤΕΛ και στα λεωφορεία υπεραστικών γραμμών.

 

7. Στον προϋπολογισμό κάθε αρμόδιου Υπουργείου εγγράφονται πιστώσεις για την καταβολή της δαπάνης που προκαλείται στις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες, από τη μεταφορά δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο, των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και των συνοδών τους, των αναπήρων πολέμου και των συνοδών τους, των πολυτέκνων, των μαθητών, των φοιτητών και σπουδαστών. Το ύψος των παραπάνω πιστώσεων, η κατανομή αυτών σε κάθε συγκοινωνιακό φορέα, αστικό ή υπεραστικό, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και του καθ' ύλην αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, που εκδίδεται εντός του α' τριμήνου εκάστου έτους, μετά από πρόταση της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΣ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΥΣ), αντίστοιχα.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, οι παράγραφοι 1, 4, 6 και 8 τροποποιούνται, η παράγραφος 5 καταργείται, οι παράγραφοι 6 έως 10 αναριθμούνται σε 5 έως 9 και το άρθρο 12 διαμορφώνεται ως εξής:

 

{Άρθρο 12: Εκσυγχρονισμός υποδομών και λεωφορείων

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ορίζεται ενιαίο μηχανογραφημένο σύστημα παροχής στοιχείων και ενιαίο σύστημα κρατήσεων θέσεων και πληροφόρησης επιβατών για τα υπεραστικά δρομολόγια όλων των ΚΤΕΛ, μετά από σχετικές τεχνικοοικονομικές μελέτες που εκπονούνται με μέριμνα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και χρηματοδοτούνται σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13.

 

2. Στις ανώνυμες εταιρείες που ιδρύονται σύμφωνα με το άρθρο 3, καθώς και στα ΚΤΕΛ που δεν υποχρεούνται να μετατραπούν σε ανώνυμες εταιρείες, στη ΡΟΔΑ και στη Δ.E.A.Σ. ΚΩ παρέχονται ενισχύσεις για:

 

α. την κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων σταθμών και πρακτορείων άφιξης και αναχώρησης λεωφορείων υπεραστικών συγκοινωνιών και σταθμών στέγασης, επισκευής και συντήρησης των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων,

 

β. τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των υπό (α) εγκαταστάσεων και την αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού διακίνησης υλικών,

 

γ. την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένου του αναγκαίου λογισμικού,

 

δ. την αντικατάσταση αστικών και υπεραστικών λεωφορείων κυριότητας των ΚΤΕΛ ή των μετόχων αυτών.

 

3. Το αδιάθετο υπόλοιπο πιστώσεων, έως το ύψος του ποσού των 45.000.000 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, διατίθεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, κατά προτεραιότητα, για την ικανοποίηση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από 01-01-2016 ή θα υποβληθούν μέχρι 31-12-2021, για την ενίσχυση επενδύσεων των εδαφίων α', β' και γ' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

Επίσης, από το ίδιο ως άνω αδιάθετο υπόλοιπο πιστώσεων διατίθεται ποσό και για την ενίσχυση η των επενδύσεων του εδαφίου δ' της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, για την ικανοποίηση αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από 01-01-2011 ή θα υποβληθούν μέχρι 31-12-2021.

 

Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζεται στην κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

 

Για την εκταμίευση των ενισχύσεων, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και τα δικαιούμενα πρόσωπα εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, η οποία προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού.

 

Η χρηματοδότηση των ανωτέρω επενδυτικών προγραμμάτων γίνεται ως εξής:

 

α. Για την ενίσχυση των επενδύσεων των εδαφίων α', β' και γ' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου διατίθεται ποσό 4.400 € ανά λεωφορείο του οικείου ΚΤΕΛ. Η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνολικού κόστους του έργου.

 

β. Για την ενίσχυση των επενδύσεων του εδαφίου δ' της παραγράφου 2 διατίθενται:

 

(i) 30% της τιμής κτήσης αυτών, αν είναι καινούργια ή ηλικίας μέχρις ενός έτους από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, χωρίς να έχουν κυκλοφορήσει.

 

(ii) 10% της τιμής κτήσης αυτών, αν είναι μεταχειρισμένα και έχουν συμπληρώσει μέχρι 5 έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.

 

(iii) Σε περιπτώσεις συνένωσης δύο ή περισσότερων ΚΤΕΛ, ενός ή περισσοτέρων νομών ή ΚΤΕΛ και δημοτικής επιχείρησης, εφόσον συμμετέχουν στη συνένωση αυτή όλα τα ΚΤΕΛ του νομού ή των νομών ή της μεμονωμένης νήσου ή τουλάχιστον όλα τα υπεραστικά ΚΤΕΛ, το ποσοστό της ενίσχυσης για την περίπτωση του στοιχείου (i) για την αγορά καινούργιων λεωφορείων ανέρχεται σε 35% και για την περίπτωση του στοιχείου (ii) για την αγορά μεταχειρισμένων λεωφορείων σε 15%.

 

Στις ενισχύσεις αυτές υπάγονται και τα λεωφορεία των άγονων γραμμών, όπως προβλέπονται στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 967/1979 (ΦΕΚ 272/Α/1979).

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα, για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παραγράφου 3 του νόμου αυτού.

 

5. Για την αντικατάσταση και ανανέωση των λεωφορείων δίδονται τα ακόλουθα πρόσθετα κίνητρα:

 

α. Αν είναι καινούργια ή ηλικίας μέχρις 1 έτους από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, χωρίς να έχουν κυκλοφορήσει, καλύπτεται από τον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 13 του παρόντος έως το 10% της τιμής κτήσης αυτών.

 

Αν η αντικατάσταση λεωφορείων υπάγεται στην περίπτωση (iii) του εδαφίου β' της παραγράφου 3, τότε από τον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 13 καλύπτεται έως το 15% της τιμής κτήσης αυτών. Για τα ΚΤΕΛ μεμονωμένων νήσων, όταν δεν συντρέχει περίπτωση συνένωσης, το παραπάνω ποσοστό ανέρχεται σε 15% της τιμής κτήσης αυτών.

 

β. Αν είναι μεταχειρισμένα και έχουν συμπληρώσει μέχρι 5 έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, καλύπτεται από τον ως άνω λογαριασμό έως το 5% της τιμής κτήσης αυτών.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρούσας παραγράφου.

 

6. Κάθε αστικό ή υπεραστικό λεωφορείο που τίθεται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία σε αντικατάσταση κυκλοφορούντος λεωφορείου και είναι καινούργιο ή μεταχειρισμένο ηλικίας έως 5 ετών από του έτους κατασκευής του πλαισίου, απαλλάσσεται των τελών κυκλοφορίας επί μια τριετία από το έτος ταξινόμησής του, του έτους αυτού συμπεριλαμβανομένου.

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται η διαδικασία και τα πιστοποιητικά ή άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πιστοποίηση της ηλικίας των λεωφορείων και την υπαγωγή τους στις πιο πάνω διατάξεις.

 

8. Τα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που τίθενται σε κυκλοφορία, μετά την ισχύ του νόμου αυτού, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σύστημα κλιματισμού. Τα αστικά λεωφορεία που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία στην Ελλάδα φέρουν υποχρεωτικά εξοπλισμό για την πρόσβαση και ασφαλή μεταφορά ατόμων με κινητικά προβλήματα. Τα υπεραστικά λεωφορεία που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία στην Ελλάδα δύνανται να φέρουν εξοπλισμό για την πρόσβαση και ασφαλή μεταφορά ατόμων με κινητικά προβλήματα. Τα λεωφορεία ιδιοκτησίας των φορέων συγκοινωνιακού έργου και μέχρι ποσοστού τουλάχιστον 10% επί του συνολικού στόλου αυτών φέρουν υποχρεωτικά εξοπλισμό για την πρόσβαση και ασφαλή μεταφορά ατόμων με κινητικά προβλήματα. Η υποχρέωση του δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου ισχύει από την 01-01-2021.

 

9. Οι εταιρείες ΚΤΕΛ Αττικής και ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης υποχρεούνται να εγκαταστήσουν συστήματα τηλεματικής και συστήματα για τη λειτουργία ηλεκτρονικού εισιτηρίου, συμβατά με τα αντίστοιχα συστήματα του ΟΑΣΑ και του ΟΣΕΘ.}

 

3. Η παράγραφος 1 και η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001), όπως ισχύει, αντικαθίστανται και το άρθρο 14 διαμορφώνεται ως εξής:

 

{Άρθρο 14: Κανονισμός ΚΤΕΛ Οδηγοί

 

1. Με Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που εκδίδεται από τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης εκάστου φορέα, καθορίζονται τα προσόντα πρόσληψης, οι λόγοι και η διαδικασία απόλυσης του προσωπικού, η υπηρεσιακή κατάσταση, η συμπεριφορά και οι υποχρεώσεις αυτού, ο χρόνος εργασίας και ανάπαυσης, οι πειθαρχικές ευθύνες, οι πειθαρχικές ποινές, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική ρύθμιση, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών.

 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας κατατίθεται στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω προθεσμίας, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, αναστέλλεται η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΕΛ ή του ΚΤΕΛ, έως την κατάθεση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

 

2. Οι ιδιοκτήτες οδηγοί, καθώς και οι οδηγοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας, αστικών και υπεραστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης, πρέπει να πληρούν τις εξής, κατ' ελάχιστον, προϋποθέσεις:

 

α. να έχουν άδεια οδήγησης,

 

β. να πληρούν τις προϋποθέσεις υγείας, για την κατοχή της προβλεπόμενης άδειας οδήγησης και γ. να μην έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 246/2006 (ΦΕΚ 261/Α/2006) Κανονισμός Προσωπικού των ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ του νόμου 2963/2001 καταργείται στο σύνολό του 3 μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος.}

 

4. Οι περιπτώσεις στ', ι', ι)α' και ι)δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001), όπως ισχύει, αντικαθίστανται, σε αυτήν προστίθεται τελευταίο εδάφιο, η παράγραφος 2 διαγράφεται και το άρθρο 15 διαμορφώνεται ως εξής:

 

{Άρθρο 15: Υποχρεώσεις

 

1. Οι συγκοινωνιακοί φορείς και τα όργανα αυτών:

 

α. εξυπηρετούν τις τακτικές λεωφορειακές γραμμές, που υπάγονται σε καθένα από αυτά,

 

β. μεριμνούν για την καθαριότητα, την ευπρεπή εμφάνιση, την ασφαλή κυκλοφορία των λεωφορείων, καθώς και τη συντήρηση με σκοπό τη μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση τους,

 

γ. εισπράττουν τα καθορισμένα αντίτιμα εισιτηρίων και αναρτούν σε εμφανή θέση το ισχύον τιμολόγιο για τα κόμιστρα επιβατών και δεμάτων. Μπορούν επίσης να αναθέτουν την είσπραξη και σε εξουσιοδοτημένους πράκτορες,

 

δ. τηρούν με ακρίβεια τα καθορισμένα δρομολόγια και δρομολογούν έκτακτα, όποτε το επιβάλλουν οι ανάγκες εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού,

 

ε. διατηρούν σε καλή κατάσταση σταθμούς, πρακτορεία άφιξης και αναχώρησης λεωφορείων και στέγαστρα αναμονής επιβατών, τοποθετούν πινακίδες αφετηριών και στάσεων και λαμβάνουν γενικά κάθε μέτρο χρήσιμο για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού,

 

στ. πληροφορούν το επιβατικό κοινό για το δίκτυο και τα δρομολόγια των επιβατικών γραμμών, καθώς και για κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο, κατά τρόπο προσβάσιμο σε όλους, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρία,

 

ζ. προβαίνουν σε κρατήσεις θέσεων μέσω πανελλαδικού συστήματος κρατήσεων θέσεων, όπως αυτό καθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου. Η κράτηση θέσεων είναι υποχρεωτική για το ΚΤΕΛ έως και μία ώρα πριν την εκτέλεση του δρομολογίου, η. μεριμνούν για την ασφαλή μεταφορά των επιβατών, των αποσκευών αυτών και των ασυνόδευτων μικροδεμάτων,

 

θ. μεριμνούν για την ακριβή εκτέλεση του προγραμματισμένου έργου, ιδίως όσον αφορά τη συχνότητα, την τήρηση των δρομολογίων, του χρόνου διαδρομής,

 

ι. μεριμνούν για την ικανοποιητική εξυπηρέτηση όλων των επιβατών, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και κατά την παραμονή τους στους χώρους αναμονής και άφιξης ή αναχώρησης λεωφορείων,

 

ι)α. διαθέτουν οργανωμένες υπηρεσίες πληροφοριών στους σταθμούς αφιξοαναχώρησης, προσβάσιμες σε όλους,

 

ι)β. διαθέτουν οργανωμένη υπηρεσία παραλαβής δεμάτων και φύλαξης απολεσθέντων αντικειμένων,

 

ι)γ. απαγορεύουν τη μεταφορά εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών,

 

ι)δ. απαγορεύουν τη μεταφορά ζώων, πλην των περιπτώσεων ζώων βοηθείας ατόμων με αναπηρία ή μικρών κατοικίδιων ζώων, που μεταφέρονται με κατάλληλα για τον σκοπό αυτόν μέσα.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΕΛ ή του ΚΤΕΛ επιτρέπεται, με απόφασή του, εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες το επιβάλλουν, να μεταβάλει θέσεις εργασίας του προσωπικού από αυτές των ειδικοτήτων τους, σε άλλες, με εξαίρεση αυτές του βοηθητικού προσωπικού, χωρίς να θίγεται μισθολογικά ο εργαζόμενος.}

 

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 24 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/20011), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, και το άρθρο 24 διαμορφώνεται ως εξής:

 

{Άρθρο 24: Γενική Συνέλευση Μετόχων ΚΤΕΛ

 

1. Ανώτατο όργανο του ΚΤΕΛ είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

 

2. Μέτοχοι των ΚΤΕΛ είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την, κατά τον νόμο, άδεια κυκλοφορίας των λεωφορείων που είναι ενταγμένα σε αυτά.

 

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα του ΚΤΕΛ:

 

α. Τακτικά:

 

α)α. Μέσα στο μήνα Νοέμβριο για την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού.

 

α)β. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους για την έγκριση του ετήσιου απολογισμού και της έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος. Σε περίπτωση που, από την έκθεση του ή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, διαπιστώνονται παραβάσεις που τιμωρούνται από τον Ποινικό Κώδικα, η Γενική Συνέλευση ενημερώνει τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

 

α)γ. Μία φορά, κάθε τρία χρόνια, για την εκλογή προέδρου και λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

β. Έκτακτα:

 

β)α. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 20% των ψήφων, για εξέταση σοβαρών και συγκεκριμένων θεμάτων.

 

β)β. Με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να ενημερωθεί αυτό για σοβαρά και συγκεκριμένα θέματα, καθώς και για την έκθεση του διενεργούμενου έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου.

 

β)γ. Με εντολή του Περιφερειάρχη, ο οποίος ενεργεί με δική του πρωτοβουλία ή μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το παραπάνω ποσοστό ψήφων σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, για τη λήψη αποφάσεων στα αιτούμενα θέματα.

 

4. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σχετική πρόσκληση περιλαμβάνει απαραιτήτως το οίκημα, τη χρονολογία και ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αναρτάται δε σε εμφανή θέση των γραφείων του ΚΤΕΛ, 7 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την οριζόμενη συνεδρίαση. Η πρόσκληση αυτή, μέσα στην ίδια προθεσμία, αποστέλλεται με συστημένη επιστολή σε όλους τους μετόχους του ΚΤΕΛ, οι οποίοι υποχρεούνται να δηλώνουν κάθε φορά τη διεύθυνση της κατοικίας ή της διαμονής τους ή κοινοποιείται σε αυτούς, με απόδειξη παραλαβής, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Οι Γενικές Συνελεύσεις για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούνται υποχρεωτικά 2 έως 4 μήνες (ελάχιστο ή ανώτερο αντίστοιχα) πριν από τη λήξη της θητείας των οργάνων αυτών.

 

5. Η ιδιοκτησία κάθε λεωφορείου παρέχει δικαίωμα εκπροσώπησης στη Γενική Συνέλευση με 100 ψήφους. Η ιδιοκτησία ακέραιων ποσοστών επί τοις εκατό (%) επί ενός λεωφορείου παρέχει δικαίωμα εκπροσώπησης στη Γενική Συνέλευση με τόσες ψήφους όσα και τα ποσοστά ιδιοκτησίας επί του λεωφορείου αυτού. Επί ιδιοκτητών ιδανικού μεριδίου, στο οποίο περιλαμβάνεται και δεκαδικό ποσοστό, το τελευταίο δεν λαμβάνεται υπόψη ως ακέραιο ποσοστό ανεξαρτήτως του ύψους αυτού.

 

Κάθε μέτοχος δύναται να εκπροσωπεί στη Γενική Συνέλευση άλλους μετόχους, που εκπροσωπούν έως και 100 ψήφους, μετά από εξουσιοδότηση, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. Για τα λεωφορεία ιδιοκτησίας του ΚΤΕΛ δεν παρέχεται δικαίωμα ψήφου.

 

6. Η Γενική Συνέλευση έχει νόμιμη απαρτία εφόσον οι μέτοχοι που παρίστανται εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των ψήφων.

 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία η συνέλευση συγκαλείται και πάλι με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, την ίδια ημέρα και ώρα της μεθεπόμενης εβδομάδας. Στην περίπτωση αυτή η σχετική πρόσκληση αναρτάται και κοινοποιείται όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.

 

Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση έχει νόμιμη απαρτία εφόσον οι μέτοχοι που παρίστανται εκπροσωπούν το 1/3 των προαναφερόμενων ψήφων. Αν και στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται αυτοδίκαια την ίδια ώρα της επόμενης ημέρας, χωρίς καμία ειδοποίηση, οπότε έχει νόμιμη απαρτία ανεξάρτητα από το ποσοστό των εκπροσωπούμενων ψήφων.

 

7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούν οι παρόντες, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο αυτόν.

 

Η έγκριση του προϋπολογισμού, του απολογισμού, των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η λήψη αποφάσεων για θέματα της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 γίνονται με μυστική ψηφοφορία.

 

8. Σε περίπτωση μη έγκρισης του απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΤΕΛ, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών, από την ημερομηνία της ψηφοφορίας για την έγκριση του απολογισμού, με αποκλειστικό θέμα ημερήσιας διάταξης την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπίπτει εφόσον, κατά τη Γενική Συνέλευση, ψηφίσουν υπέρ της έκπτωσης τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των μετόχων (ψήφων του ΚΤΕΛ). Σε αυτήν την περίπτωση εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τη διαχείριση θεμάτων τρέχουσας φύσης. Στην ίδια Γενική Συνέλευση καθορίζεται η ημερομηνία διενέργειας των αρχαιρεσιών εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.}

 

6. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001) προστίθενται περιπτώσεις ε' και στ' και το άρθρο 13 διαμορφώνεται ως εξής:

 

{Άρθρο 13: Ειδικός λογαριασμός

 

1. Για την ανανέωση των λεωφορείων και την υλοποίηση έργων υποδομής αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ, καθώς και την ενίσχυση των ασθενέστερων ΚΤΕΛ, επιβάλλεται εισφορά 5% επί του συνόλου των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ, της ΔΕΑΣ ΚΩ και ΡΟΔΑ.

 

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η εισφορά του προηγούμενου εδαφίου, ως εισφορά ειδικού σκοπού, δεν υπολογίζεται ως φορολογητέο εισόδημα.

 

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τις εκκρεμείς υπό έλεγχο υποθέσεις έως και το οικονομικό έτος 2014.

 

Ειδικότερα:

 

α. Ποσοστό 1% κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό, ο οποίος συνιστάται στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η λειτουργία του ειδικού αυτού λογαριασμού και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών.

 

Από το ανωτέρω ποσό, το 70% τουλάχιστον διατίθεται αποκλειστικά για την ενίσχυση των ασθενέστερων ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ και το υπόλοιπο διατίθεται για μελέτες και έργα εκσυγχρονισμού των φορέων αυτών, καθώς και του Συνεταιρισμού ΚΣΑΥΛΕ για την εκπόνηση μελετών, έργων και πρόσληψης τεχνικών συμβούλων προς τον σκοπό της υλοποίησης του νέου Κεντρικού Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων.

 

β. Ποσοστό 3% κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό εκάστου ΚΤΕΛ, και διατίθεται αποκλειστικά για την ανανέωση του στόλου, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του παρόντος.

 

γ. Ποσοστό 1% τηρείται σε ειδικό λογαριασμό εκάστου ΚΤΕΛ, με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση έργων υποδομής και εκσυγχρονισμού του ΚΤΕΛ, ιδίως σταθμών ή πρακτορείων άφιξης και αναχώρησης λεωφορείων, σταθμών στέγασης και συντήρησης, μηχανοργάνωσης, κατασκευή εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης και πληροφόρησης κοινού.

 

δ. Τα ποσά των περιπτώσεων β' και γ' της παρούσας παραγράφου δύνανται να μεταφέρονται από τον ένα λογαριασμό στον άλλον, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΚΤΕΛ, ανάλογα με τις ανάγκες και τον προγραμματισμό κάθε ΚΤΕΛ

 

ε. Τα ποσά των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου αυτής δύνανται να χρησιμοποιούνται και για άλλους σκοπούς, οι οποίοι ανάγονται στην εύρυθμη λειτουργία του ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ, λόγω αντιμετώπισης εκτάκτων συνθηκών και ταμειακών αναγκών. Η χρήση των ποσών αυτών είναι δυνατή εφόσον δεν έχει ληφθεί απόφαση που ορίζει η περίπτωση δ' του παρόντος άρθρου.

 

2. Η εισφορά της παραγράφου 1 καταβάλλεται ανά τρίμηνο και το αργότερο εντός των επόμενων 3 μηνών από τη λήξη του, αρχής γενομένης από την 01-01-2002. Για την είσπραξη των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του παρόντος ενισχύσεων, οι δικαιούχοι οφείλουν να αποδείξουν ότι κατέβαλαν εμπροθέσμως την ως άνω εισφορά. Αν η εισφορά της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 δεν έχει εμπρόθεσμα καταβληθεί, το ποσό αυτής καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου ΚΤΕΛ, βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, τηρουμένης της κάτωθι διαδικασίας:

 

α) μετά τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας και ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καταλογισμού των οφειλομένων ποσών κάθε υπόχρεου ΚΤΕΛ Η απόφαση αυτή αποστέλλεται, με απόδειξη, στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην οποία ανήκει το υπόχρεο ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ και στον οφειλέτη συγκοινωνιακό φορέα,

 

β) τυχόν εκκρεμείς οφειλές παρελθόντων τριμήνων καταλογίζονται με την ίδια απόφαση. Σε περίπτωση μη υποβολής των προβλεπόμενων στοιχείων από τους υπόχρεους, ο υπολογισμός της οφειλής πραγματοποιείται με βάση τα υψηλότερα έσοδα ανά τρίμηνο από την εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας απόφασης καθορισμού κομίστρου, εκ των τεσσάρων πιο πρόσφατων τριμήνων για τα οποία έχουν υποβληθεί στοιχεία.

 

Εφόσον σε μεταγενέστερο χρόνο και με βάση τα πραγματικά έσοδα προκύπτει εισφορά μεγαλύτερη από την υπολογιζόμενη σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, το υπόχρεο ΚΤΕΛ οφείλει να καταβάλει τη διαφορά,

 

γ) η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία βεβαιώνει ταμειακά και εισπράττει από το υπόχρεο ΚΤΕΛ το καταλογισθέν ποσό, το οποίο υποχρεούται να αποδώσει στον ειδικό λογαριασμό εισφοράς ένα τοις εκατό (1%), που υφίσταται στο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, με τίτλο Ειδικός Λογαριασμός Εισφοράς ένα τοις εκατό (1%) του άρθρου 13 του νόμου 2963/2001 για οικονομική ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ,

 

δ) σε ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ που έχουν καταλογιστεί οφειλές παρελθόντων τριμήνων παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης αυτών σε δόσεις, ύστερα από αίτηση προς την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η οποία αποδίδει τα αναλογούντα ποσά στο λογαριασμό της περίπτωσης γ',

 

ε) για τα υπόχρεα ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ που οφείλουν εισφορές της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 παρελθόντων τριμήνων, από 10 τρίμηνα και άνω, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, είναι δυνατή η καταβολή των οφειλόμενων ποσών, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ως εξής: (i) για οφειλές από 10 έως και 25 τρίμηνα σε 15 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, (ii) για οφειλές άνω των 25 τριμήνων σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

 

Η ρύθμιση των δόσεων για τα υπόχρεα ΚΤΕΛ, σύμφωνα με τα ανωτέρω, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών, η οποία έχει και την ευθύνη για την παρακολούθηση της εμπρόθεσμης καταβολής των δόσεων από τους αναφερόμενους συγκοινωνιακούς φορείς. Προς τον σκοπό αυτόν, υποβάλλεται αίτηση από το υπόχρεο ΚΤΕΛ, με την παροχή όλων των απαιτούμενων στοιχείων για κάθε οφειλόμενο τρίμηνο.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης ρύθμισης των δόσεων, είναι το υπόχρεο ΚΤΕΛ να έχει καταβάλει τις 2 τελευταίες ληξιπρόθεσμες τριμηνιαίες εισφορές της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής μιας δόσης ή μη εμπρόθεσμης καταβολής της τελευταίας τριμηνιαίας κάθε φορά εισφοράς της παραγράφου 1)α του παρόντος άρθρου, ακολουθείται η διαδικασία των περιπτώσεων α' έως δ' της παρούσας παραγράφου,

 

στ) για τα υπόχρεα ΚΤΕΛ που οφείλουν εισφορές της περίπτωσης α' της παραγράφου 1, παρελθόντων τριμήνων, από 10 τρίμηνα και άνω, η ένταξή τους σε ρύθμιση δόσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω περίπτωση ε', τους παρέχει το δικαίωμα να συμμετέχουν κανονικά στη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, κατ' εφαρμογή των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

 

Αν η εισφορά των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 δεν έχει εμπρόθεσμα καταβληθεί στους ειδικούς ατομικούς λογαριασμούς των ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ αντίστοιχα:

 

α)α) η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας που εποπτεύει τον φορέα (ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ), αποστέλλει σε αυτόν ειδοποίηση, στην οποία τίθεται προθεσμία 1 μηνός για την κατάθεση των οφειλόμενων ποσών και την προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 4 της υπ' αριθμόν Β-1188/36/2003 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 24/Β/2003),

 

β)β) αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η αρμόδια Υπηρεσία επιβάλλει πρόστιμο στο υπόχρεο ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ, το οποίο ισούται με το 10% του οφειλόμενου ποσού ή ποσών των ανωτέρω εισφορών και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ,

 

γ)γ) το ποσό του προστίμου καταλογίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας στην οποία ανήκει το υπόχρεο ΚΤΕΛ, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της ίδιας Περιφέρειας. Η απόφαση αυτή αποστέλλεται, με απόδειξη, στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία όπου ανήκει το υπόχρεο ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ και στον οφειλέτη συγκοινωνιακό φορέα,

 

δ)δ) πρόστιμα για εκκρεμείς οφειλές παρελθόντων τριμήνων καταλογίζονται με την ίδια απόφαση του Περιφερειάρχη,

 

ε)ε) η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία βεβαιώνει ταμειακά και εισπράττει από το υπόχρεο ΚΤΕΛ το καταλογισθέν πρόστιμο, το οποίο αποδίδει στον ειδικό λογαριασμό του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 2963/2001.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, τίθενται τα κριτήρια καθορισμού των ασθενέστερων ΚΤΕΛ, η διαδικασία επιβολής, είσπραξης και διάθεσης της εισφοράς, ο τρόπος κατάθεσης και αξιοποίησης αυτής, η διαδικασία ελέγχου κατάθεσης και αξιοποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

4. Η εισφορά της παραγράφου 18 του άρθρου 8 του νόμου 2366/1995 (ΦΕΚ 256/Α/1995) καταργείται. Τυχόν εισφορές που κατεβλήθησαν ήδη κατ' εφαρμογή της διάταξης αυτής συμψηφίζονται με την προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο εισφορά, συνυπολογιζομένων και των νόμιμων προσαυξήσεων. Ομοίως ποσά που, από την εφαρμογή της καταργούμενης διάταξης, κατανεμήθηκαν σε ασθενέστερα ΚΤΕΛ, συμψηφίζονται με ποσά που θα τους κατανεμηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.