Νόμος 4673/20 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Εγγραφή των Αγροτικών Συνεταιρισμών στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση στην εποπτεύουσα Αρχή για την έγκριση του καταστατικού τους και την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών.

 

2. Με την αίτηση της παραγράφου 1, οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην εποπτεύουσα Αρχή:

 

α) το καταστατικό τους, υπογεγραμμένο από τα ιδρυτικά μέλη και

 

β) κατάσταση των ιδρυτικών μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού με το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τον ΑΦΜ τους, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό.

 

Τα στοιχεία που υποβάλλονται από τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, ελέγχονται από την εποπτεύουσα Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος νόμου και το άρθρο 47 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) και με βάση το σύννομο ή μη του καταστατικού και την πληρότητά τους, οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί εγγράφονται ή όχι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών. Από της εγγραφής αυτής, παρέχεται στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς αριθμός Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών, ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά, σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν, καθώς και στην ιστοσελίδα τους. Για την απόκτηση ΑΦΜ από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί προσκομίζουν σε αυτήν τα σχετικά δικαιολογητικά που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και τη βεβαίωση εγγραφής τους στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών που χορηγείται από την εποπτεύουσα Αρχή και αναγράφει τον αριθμό Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών.

 

Μέσα σε 1 μήνα από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός αποστέλλει στην εποπτεύουσα Αρχή πρακτικό των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του Διοικητικού ή/και του Εποπτικού Συμβουλίου του.

 

3. Ως τις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, προκειμένου να είναι ενήμεροι, υποχρεούνται να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών τακτικές ετήσιες δηλώσεις, με τις οποίες δηλώνουν τυχόν μεταβολές των στοιχείων της παραγράφου 2, καθώς και:

 

α) Τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

 

β) Την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών του άρθρου 24.

 

γ) Την ετήσια έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου του άρθρου 17.

 

δ) Το αποδεικτικό της αποστολής του καταλόγου υπόχρεων προσώπων προς τα αρμόδια όργανα ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 16.

 

ε) Υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ότι, τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού παραδίδουν την παραγωγή τους ή/και προμηθεύονται τα εφόδιά τους, σύμφωνα με την περίπτωση στ' της παραγράφου 1 και την παράγραφο 2 του άρθρου 8 και το καταστατικό.

 

4. Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί διαγράφονται από το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών όταν συντρέχουν λόγοι λύσης τους, σύμφωνα με το άρθρο 31.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης των τακτικών δηλώσεων της παραγράφου 3, επιπλέον απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην τακτική δήλωση της παραγράφου 3, καθώς και η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής τους και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.