Νόμος 4673/20 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Λύση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί λύονται:

 

α) Αν έληξε ο χρόνος διάρκειάς τους, που ορίζεται στο καταστατικό και δεν αποφασίσθηκε η παράτασή του από τη Γενική Συνέλευση.

 

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 14, αντίστοιχα, του νόμου αυτού.

 

γ) Αν κηρυχθούν σε κατάσταση πτώχευσης.

 

δ) Με απόφαση του Ειρηνοδικείου της έδρας του Αγροτικού Συνεταιρισμού που δικάζει κατά την εκούσια δικαιοδοσία, κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου ή των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του.

 

ε) Με αιτιολογημένη απόφαση της εποπτεύουσας Αρχής, αν η λειτουργία του Αγροτικού Συνεταιρισμού κατέστη παράνομη ή αν ο Αγροτικός Συνεταιρισμός δεν υπέβαλε στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών τις ετήσιες χρηματοοικονομικές του καταστάσεις για 2 συνεχή έτη ή αν αδράνησε για 2 τουλάχιστον συνεχείς διαχειριστικές χρήσεις ή αν συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού του, λόγω ανύπαρκτης δραστηριότητας. Πριν από την έκδοση της απόφασης αυτής, η εποπτεύουσα Αρχή τάσσει στον Αγροτικό Συνεταιρισμό εύλογη προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 60 ημέρες για εξάλειψη των λόγων λύσης. Παρερχόμενης απράκτου της προθεσμίας αυτής ή εφόσον δεν εξαλειφθούν οι λόγοι λύσης, η εποπτεύουσα Αρχή προβαίνει στη λύση.

 

2. Η εποπτεύουσα Αρχή υποχρεούται, χωρίς καθυστέρηση να προβεί στις ενέργειες της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1, από τη στιγμή που θα λάβει με οποιονδήποτε τρόπο γνώση ότι, συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης αυτής.

 

3. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Αγροτικού Συνεταιρισμού, όπως αναγράφονται στον ισολογισμό, καταστεί κατώτερο από το ένα πέμπτο (1/5) του συνεταιριστικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από τη λήξη της χρήσης του ισολογισμού, η οποία αποφασίζει την υιοθέτηση σχεδίου εξυγίανσης για έγκριση από τον πιστωτή με το μεγαλύτερο ύψος απαιτήσεων ή τη λήψη μέτρων για την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων ή τη λύση του Αγροτικού Συνεταιρισμού.

 

4. Αγροτικός Συνεταιρισμός, ο οποίος αδυνατεί να εκλέξει όργανα διοίκησης από τη Γενική Συνέλευση ή να διορίσει προσωρινή Διοίκηση σύμφωνα με το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, λύεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις δ' και ε' της παραγράφου 1.

 

5. Σε περίπτωση έλλειψης Διοίκησης, οποιοδήποτε δικόγραφο κοινοποιείται νομίμως σε οποιοδήποτε μέλος του τελευταίου Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.