Νόμος 4685/20 - Άρθρο 110

Άρθρο 110: Δικαιώματα διέλευσης για έρευνα υδρογονανθράκων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 2289/1995 (ΦΕΚ 27/Α/1995) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

 

{Για τη διενέργεια των σεισμικών ή άλλων γεωφυσικών και γεωλογικών ερευνών που προβλέπονται στις άδειες αναζήτησης που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και στις συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων που συνάπτει το Ελληνικό Δημόσιο, ο Ανάδοχος δύναται να χρησιμοποιεί, εντός του πλαισίου του παρόντος και των αδειών αναζήτησης και συμβάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων βάσει των οποίων διενεργούνται, εκτάσεις που ανήκουν στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα νομικά πρόσωπα αυτών, για το χρονικό διάστημα διενέργειας των παραπάνω ερευνών. Για την ανωτέρω προσωρινή χρήση δεν απαιτείται η λήψη οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης ή συναίνεσης από τα παραπάνω πρόσωπα υπό την ιδιότητά τους ως κυρίων, νομέων ή κατόχων των εκτάσεων αυτών. Εξήντα, κατ' ελάχιστο, ημέρες πριν από την έναρξη διενέργειας των εν λόγω ερευνών, υποβάλλεται από τον Ανάδοχο, με κοινοποίηση στην ΕΔΕΥ ΑΕ, το πρόγραμμα εργασιών έρευνας κατά περίπτωση στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου ή στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος μεριμνά και για την ενημέρωση των νομικών προσώπων αυτού υπό την ιδιότητά τους ως κυρίων, νομέων ή κατόχων των εκτάσεων αυτών, για τις εκτάσεις που ανήκουν σε αυτά. Στο πρόγραμμα εργασιών περιλαμβάνονται ιδίως ο χρόνος έναρξης, η διάρκεια και η περιγραφή των εργασιών που θα λάβουν χώρα στις εν λόγω εκτάσεις. Σε εκάστη των εκτάσεων αυτών η διάρκεια των εργασιών έρευνας δεν μπορεί να υπερβεί τους 3 μήνες. Για παράταση του προγράμματος εργασιών έρευνας η διάρκεια των οποίων υπερβαίνει τους 3 μήνες απαιτείται η συναίνεση των παραπάνω προσώπων ως κυρίων, τομέων ή κατόχων των εκτάσεων αυτών.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.