Νόμος 4685/20 - Άρθρο 111

Άρθρο 111: Ρυθμίσεις θεμάτων Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η διαδικασία επιλογής των μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της παρούσας εκκινεί κάθε φορά όχι νωρίτερα από 6 μήνες πριν τη λήξη της θητείας εκάστου των μελών.}

 

2. Οι θέσεις που έχουν συσταθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με την παράγραφο 10 του άρθρου 34 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009), όπως ισχύει, διατηρούνται έως και τις 30-06-2021. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του τρίτου άρθρου του νόμου 4402/2016 (ΦΕΚ 121/Α/2016). Οι θέσεις που έχουν συσταθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 54 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 8/Α/2018), όπως ισχύει, διατηρούνται έως και τις 30-06-2021.

 

3. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται αποκλειστικά εντός του έτους 2020 να συνάπτει μία ή περισσότερες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη διενέργειας των ανταγωνιστικών διαδικασιών του νόμου 4414/2016, καθώς και για την ανάπτυξη του πληροφοριακού της συστήματος, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά παρέκκλιση του άρθρου 36 και της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του νόμου 4412/2016, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000 € πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας.

 

4. Με απόφαση της Ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας είναι δυνατή η διάθεσή ποσού από ίδιους πόρους της Αρχής με επιβάρυνση του προϋπολογισμού της, για την ενίσχυση δημόσιου φορέα ή φορέα που έχει συσταθεί με νόμο ή απόφαση κυβερνητικού οργάνου ή των οικείων υποδομών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών που δημιουργούνται από δυσμενείς για τη χώρα καταστάσεις όπως σεισμούς, πυρκαγιές και πανδημίες. Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται ανεξάρτητα αν έχει προϋπολογιστεί η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισμό της Αρχής. Αν απαιτείται τροποποίηση του προϋπολογισμού, αυτή λαμβάνει χώρα με την απόφαση της Αρχής για τη διάθεση ποσού κατά το πρώτο εδάφιο. Οι πόροι που διατίθενται για τον σκοπό αυτό προέρχονται από πόρους που έχει εισπράξει η Αρχή από πρόστιμα που έχει επιβάλει βάσει της κείμενης νομοθεσίας κατά την τελευταία πενταετία από τη λήψη της σχετικής απόφασης της Αρχής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.