Νόμος 4685/20 - Άρθρο 124

Άρθρο 124: Μέτρα για την προώθηση υλοποίησης σύνθετων σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, οι οποίοι εμπίπτουν στην περίπτωση δ)1 της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) και οι οποίοι μέχρι τις 31-12-2016 είχαν λάβει όλες τις απαιτούμενες άδειες παραγωγής και εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων, είχαν λάβει οριστικές προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, είχαν υποβάλει εγγυητικές επιστολές, καθώς και αίτημα σύναψης Σύμβασης Σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή, δικαιούνται να συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης και λαμβάνουν Τιμή Αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016) εφόσον κατά τη θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης οι ως άνω άδειες και εγκρίσεις, καθώς και οι εγγυητικές επιστολές, βρίσκονται σε ισχύ.

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του νόμου 4414/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ειδικά για τους σταθμούς των περιπτώσεων α) και β) της περίπτωσης δ)1 της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), όπως ισχύει, οι Τιμές Αναφοράς της παραπάνω απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ισχύουν για αυτούς που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από την τελευταία ημέρα του τρίτου ημερολογιακού έτους από το έτος έκδοσης της απόφασης αυτής.

 

Για τους σταθμούς της περίπτωσης γ) και της περίπτωσης δ)1 της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006, όπως ισχύει, οι Τιμές Αναφοράς της παραπάνω απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ισχύουν για αυτούς που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από την πρώτη ημέρα του τρίτου ημερολογιακού έτους από το έτος έκδοσης της απόφασης αυτής.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.