Νόμος 4685/20 - Άρθρο 128

Άρθρο 128: Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που έχουν συνάψει ή θα συνάψουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης πριν από την έναρξη συμμετοχής του ΦΟΣΕΤΕΚ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αποζημιώνονται για την ενέργεια που παράγουν οι σταθμοί τους και απορροφάται από το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή/και το Διασυνδεδεμένο Σύστημα αναδρομικά από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσής τους και μέχρι και τις 31-10-2019, χωρίς να απαιτείται, κατά το ανωτέρω μεταβατικό διάστημα, η εγγραφή τους στο Μητρώο Συμμετεχόντων που τηρείται από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ή η σύναψη Σύμβασης Εκπροσώπησης με Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ).}

 

2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 12Α του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Σχετικά με τη συμμετοχή των σταθμών αυτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ή την πραγματοποίηση συναλλαγών στις Αγορές από τους σταθμούς αυτούς ως Συμμετέχοντες, ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2, 6, 7, και 14 του άρθρου 5 του νόμου 4414/2016 όπως ισχύει.}

 

3. Στο άρθρο 24 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019) προστίθενται νέα παράγραφος 4 ως ακολούθως:

 

{4. Η παράγραφος 11 του άρθρου 51 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013) δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών σταθμών. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας γίνεται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α) της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του νόμου 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998), ως ισχύει.

 

Από τους περιορισμούς εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας εξαιρούνται οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί για τους οποίους έχουν χορηγηθεί δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 

Από τους περιορισμούς εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας εξαιρούνται οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί που εγκαθίστανται εντός εκτάσεων που έχουν χαρακτηριστεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου 4643/2019 ως εκτάσεις για εξόρυξη και εκμετάλλευση λιγνίτη και οι οποίοι δεν προσμετρώνται κατά τον υπολογισμό του ορίου (1%) του πέμπτου εδαφίου της περίπτωσης α) της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του νόμου 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998) ως ισχύει.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.