Νόμος 4685/20 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Εφάπαξ Τέλος Έκδοσης Βεβαίωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Φορέας Αδειοδότησης εκδίδει τη Βεβαίωση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11, εφόσον προσκομισθεί από τον αιτούντα αποδεικτικό καταβολής του Τέλους Έκδοσης Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας υπέρ του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011), όπως ισχύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω:

 

α) Για τη χορήγηση αρχικής Βεβαίωσης κατά το άρθρο 11, το ύψος του τέλους ορίζεται ανά μονάδα ονομαστικής μέγιστης ισχύος παραγωγής της αίτησης σε μεγαβάτ (ΜW) ως εξής:

 

(α)α) τρεις χιλιάδες ευρώ ανά μεγαβάτ (3.000 ευρώ/ ΜW) για το τμήμα της ισχύος έως και ένα μεγαβάτ (1MW),

(β)β) δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ανά μεγαβάτ (2.500 ευρώ/ΜW) για το τμήμα της ισχύος από ένα έως και δέκα μεγαβάτ (1 έως και 10 MW),

(γ)γ) δύο χιλιάδες ευρώ ανά μεγαβάτ (2.000 ευρώ/ΜW) για το τμήμα της ισχύος από δέκα έως και πενήντα μεγαβάτ (10 έως και 50MW),

(δ)δ) χίλια πεντακόσια ευρώ ανά μεγαβάτ (1.500 ευρώ/ ΜW) για το τμήμα της ισχύος από πενήντα έως και εκατό μεγαβάτ (50 έως και 100 MW) και

(ε)ε) χίλια ευρώ ανά μεγαβάτ (1.000 ευρώ/ΜW) για το τμήμα της ισχύος πάνω από εκατό μεγαβάτ (100 MW).

 

β) Για την έγκριση τροποποίησης Βεβαίωσης ή Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που δεν αφορά σε Ειδικό Έργο, η οποία αφορά αύξηση της αναγραφόμενης μέγιστης ισχύος παραγωγής στην αντίστοιχη Βεβαίωση ή στην Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, καταβάλλεται τέλος που αναλογεί στο πρόσθετο τμήμα της ισχύος και ο σχετικός υπολογισμός λαμβάνει χώρα βάσει της περίπτωσης (α) ανωτέρω.

 

γ) Το τέλος έκδοσης Βεβαίωσης δεν δύναται να είναι μεγαλύτερο του τέλους που αντιστοιχεί σε σταθμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ισχύος 250 MW.

 

δ) Το τέλος μπορεί να καταβάλλεται σε 2 δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη αφορά το 50% του τέλους και καταβάλλεται εντός 20 ημερών από τη σχετική ειδοποίηση του αιτούντος μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου και η δεύτερη καταβάλλεται εντός 1 έτους από τη χορήγηση της Βεβαίωσης. Για να γίνει αποδεκτό αίτημα μεταβίβασης πρέπει να έχει καταβληθεί και η δεύτερη δόση του τέλους.

 

ε) Σε περίπτωση μη καταβολής ή μη ολοσχερούς καταβολής κατά την περίπτωση δ', η Βεβαίωση παύει αυτοδικαίως να ισχύει και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 12.

 

2. Σε περίπτωση πλήρους εξόφλησης από τον αιτούντα του εφάπαξ τέλους της παραγράφου 1, το ύψος της εγγυητικής επιστολής που συνυποβάλλεται για τον σταθμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στον αρμόδιο Διαχειριστή με την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 3 της υποπαραγράφου Ι.1 του άρθρου 1 του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013), μειώνεται κατά το ήμισυ. Στην περίπτωση αυτή δεν εμπίπτουν οι υφιστάμενες Άδειες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και οι άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 23.

 

3. Η υποχρέωση καταβολής του τέλους της παραγράφου 1 για ιδρύματα, καθώς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς σκοπού, πλην των ενεργειακών κοινοτήτων, όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, σχολεία όλων των βαθμίδων, ισχύει μειωμένη κατά το ήμισυ αντίστοιχα και στις δύο δόσεις καταβολής.

 

4. Από την υποχρέωση καταβολής του τέλους της παραγράφου 1 εξαιρούνται οι Αυτοπαραγωγοί κάτοχοι Αδειών ή Βεβαίωσης.

 

5. Σε περίπτωση μεταβίβασης Βεβαίωσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων, ο αποκτών καταβάλλει το τέλος της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του παρόντος. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση μεταβίβασης εντός ομίλου εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του νόμου 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α/2014).

 

6. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011), όπως ισχύει, προστίθεται υποπερίπτωση εε' ως εξής και η υφιστάμενη εε' μετατρέπεται σε στ)στ':

 

{ε)ε) Τα τέλη που καταβάλλουν οι αιτούντες για την έκδοση Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου και του Τέλους Δέσμευσης Φυσικού Χώρου Εγκατάστασης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.