Νόμος 4685/20 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Μεταβατικές διατάξεις - Αιτήματα μέχρι και τον κύκλο Ιουνίου 2018


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εκκρεμή αιτήματα για χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα οποία έχουν υποβληθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έως και τον κύκλο υποβολής αιτήσεων Ιουνίου 2018, αξιολογούνται από τον Φορέα Αδειοδότησης σύμφωνα το άρθρο 3 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), όπως ισχύει, και την απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ΥΑΠΕ/Φ1/14810/2011 (ΦΕΚ 2373/Β/2011), όπως ισχύει, και εκδίδεται απόφαση απόρριψης ή χορήγησης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

2. Με ανακοίνωση του Φορέα Αδειοδότησης, η οποία εκδίδεται εντός 30 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επιβεβαιώσουν εντός 30 ημερών τα αιτήματά τους και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των πολυγώνων των έργων τους και των θέσεων των ανεμογεννητριών εντός των πολυγώνων των αρχικών αιτήσεων λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13.

 

3. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης επιβεβαίωσης ή επικαιροποίησης εντός του ανωτέρω προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, τα αιτήματα απορρίπτονται άμεσα και άνευ ετέρου. Ο Φορέας Αδειοδότησης αναρτά στην ιστοσελίδα του τον πίνακα των απορριφθεισών αιτήσεων.

 

4. Κατά τα λοιπά, οι Άδειες Παραγωγής οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 καταλαμβάνονται από τις διατάξεις των άρθρων 11 ή 19 κατά περίπτωση, καθώς και του άρθρου 12.

 

5. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των Αδειών Παραγωγής του παρόντος, για τα οποία δεν απαιτείται τροποποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 19, οι κάτοχοι αυτών προβαίνουν οποτεδήποτε σε απλή γνωστοποίηση της σχετικής μεταβολής στοιχείων προς τον Φορέα Αδειοδότησης.

 

6. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για τα οποία απαιτείται τροποποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 ή 19 κατά περίπτωση του παρόντος και τον Κανονισμό Βεβαιώσεων, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετικό αίτημα στον Φορέα Αδειοδότησης. Σε περίπτωση που το αίτημα γίνει αποδεκτό, ο Φορέας Αδειοδότησης εκδίδει Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων κατά περίπτωση, σε αντικατάσταση της Άδειας Παραγωγής και ενημερώνεται το Ηλεκτρονικό Μητρώο. Μετά την έκδοση της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, η Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας παύει να ισχύει. Η διάρκεια ισχύος της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων είναι 25 έτη αρχόμενη από την ημερομηνία έκδοσης της Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

Οι διατάξεις των άρθρων 16 και 17 παράγραφος 2(β) ισχύουν για τις τροποποιήσεις των αδειών αυτών.

 

7. Εκκρεμή αιτήματα για τροποποίηση ή για μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, αξιολογούνται από τον Φορέα Αδειοδότησης, σύμφωνα το άρθρο 3 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), όπως ισχύει, και την απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ΥΑΠΕ/Φ1/14810/2011 (ΦΕΚ 2373/Β/2011), όπως ισχύει, εντός 2 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.