Νόμος 4685/20 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Μεταβατικές διατάξεις - Έκδοση Βεβαιώσεων και Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων μέχρι τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως την πλήρη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου, χορηγείται η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων από τον Φορέα Αδειοδότησης κατόπιν υποβολής αίτησης σε αυτόν. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον Φορέα Αδειοδότησης από την πρώτη έως και τη δεκάτη ημέρα των μηνών Φεβρουαρίου, Ιουνίου, Οκτωβρίου (κύκλος υποβολής αιτήσεων).

 

2. Στοιχεία των αιτήσεων καταχωρούνται από τον Φορέα Αδειοδότησης στο γεωπληροφοριακό σύστημα του Φορέα και επιβεβαιώνονται από τους αιτούντες μέσω εισόδου στο σύστημα με τη χρήση κωδικών χρήσης και πρόσβασης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.

 

3. Η αίτηση για χορήγηση Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 19 αντιστοίχως λαμβανομένων υπόψη και των άρθρων 13 έως 15.

 

4. Εφόσον η αίτηση της παραγράφου 1 υποβάλλεται παραδεκτώς, περίληψη αυτής αναρτάται στην ιστοσελίδα του Φορέα Αδειοδότησης εντός 20 ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του κύκλου υποβολής αιτήσεων. Από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της περίληψης και εντός προθεσμίας 15 ημερών, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αντίρρηση ενώπιον του Φορέα Αδειοδότησης, σε σχέση με αίτηση που υποβλήθηκε. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα για τις αντιρρήσεις και τα συμπληρωματικά στοιχεία στο άρθρο 11.

 

5. Η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων χορηγείται από τoν Φορέα Αδειοδότησης εντός 30 και 60 ημερών αντιστοίχως από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις για το εν λόγω έργο. Εφόσον έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις, η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων χορηγείται εντός 30 και 60 ημερών αντιστοίχως από το πέρας της προθεσμίας υποβολής απόψεων επί των αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 11.

 

6. Η Βεβαίωση και η Βεβαίωση Ειδικών Έργων περιλαμβάνουν τα στοιχεία που ορίζονται στα άρθρα 11 και 19 αντιστοίχως.

 

7. Η Βεβαίωση και η Βεβαίωση Ειδικών Έργων, η οποία εκδίδεται από τον Φορέα Αδειοδότησης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του.

 

8. Σε περίπτωση μη χορήγησης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, ο Φορέας Αδειοδότησης κοινοποιεί τη σχετική απόφαση στον ενδιαφερόμενο και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11.

 

9. Σε περίπτωση μη χορήγησης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, νέα αίτηση για την ίδια θέση ή τμήμα αυτής και για σταθμό ίδιας τεχνολογίας επιτρέπεται από τον ίδιο αιτούντα ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στη μετοχική/εταιρική σύνθεση του αιτούντος από το μεθεπόμενο κύκλο από την κοινοποίηση της απόρριψης χορήγησης.

 

10. Τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για τη διαπίστωση πλήρωσης των οροσήμων του άρθρου 12 υποβάλλονται στον Φορέα Αδειοδότησης από τον κάτοχο της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων εντός 10 εργασίμων ημερών από την επίτευξη του ορόσημου.

 

11. Στις περιπτώσεις παύσης ισχύος ή ανάκλησης της Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής ενημερώνεται το γεωπληροφοριακό σύστημα του Φορέα Αδειοδότησης και αποδεσμεύεται ο φυσικός χώρος που είχε δηλωθεί ως θέση εγκατάστασης.

 

12. Τα αιτήματα τροποποίησης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας υποβάλλονται στον Φορέα Αδειοδότησης εντός κύκλου υποβολής αιτήσεων ή εκτός κύκλου υποβολής αιτήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 19 αντιστοίχως.

 

Για την υποβολή αίτησης τροποποίησης της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων απαιτείται το αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου τέλους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16. Τα αιτήματα τροποποίησης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τα οποία υποβάλλονται εντός κύκλου υποβολής αιτήσεων εξετάζονται από τον Φορέα Αδειοδότησης εντός των προθεσμιών, οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 5.

 

Τα αιτήματα τροποποίησης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής τα οποία μπορούν να υποβάλλονται εκτός κύκλου υποβολής αιτήσεων εξετάζονται από τον Φορέα Αδειοδότησης εντός 10 εργασίμων ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, άλλως από τη συμπλήρωσή του. Ο φάκελος θεωρείται πλήρης εάν μέσα σε 5 ημέρες από την υποβολή του, ο Φορέας Αδειοδότησης δεν ζητήσει εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο συμπληρωματικά στοιχεία σε σχέση με τα ήδη υποβληθέντα.

 

Ειδικά οι αιτήσεις για τροποποίηση Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής, οι οποίες αφορούν έργα που έχουν επιλεγεί μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 7 του νόμου 4414/2016, εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων εφόσον:

 

α) η μέγιστη ισχύς παραγωγής των έργων δεν αυξάνεται περισσότερο από 10%,

 

β) η τροποποίηση δεν συνεπάγεται επέκταση των ορίων του πολυγώνου εγκατάστασης, εκτός αν αυτή επιβάλλεται βάσει γνωμοδότησης στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και δεν υφίσταται εδαφική επικάλυψη με ήδη υποβληθείσα αίτηση για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ή Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή ήδη εκδοθείσα Άδεια Παραγωγής ή Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων.

 

Σε περίπτωση κατά την οποία γίνεται αποδεκτό αίτημα τροποποίησης υφιστάμενης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, η εν λόγω Άδεια αντικαθίσταται από τη Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικού Έργου κατά περίπτωση, η οποία εκδίδεται, στο όνομα του νέου κατόχου και περιλαμβάνει και τυχόν ειδικούς όρους που είχαν τεθεί στην Άδεια παραγωγής, κατά τις κείμενες διατάξεις και τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων. Η τροποποίηση της Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων αναρτάται με επιμέλεια του Φορέα Αδειοδότησης στην ιστοσελίδα της και τα στοιχεία της καταχωρούνται στο γεωπληροφοριακό σύστημα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

13. Ο κάτοχος Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Βεβαίωσης και Βεβαίωσης Ειδικών Έργων μπορεί να προβαίνει σε κατάτμηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Βεβαίωσης και Βεβαίωσης Ειδικών Έργων σε επιμέρους σταθμούς που ανήκουν στον ίδιο κατόπιν απόφασης του Φορέα Αδειοδότησης, άπαξ και εφόσον τα νέα γήπεδα εγκατάστασης των σταθμών που προκύπτουν είναι υποσύνολα του αρχικού και δεν προκύπτουν σταθμοί που ένεκα των τεχνικών τους χαρακτηριστικών και ιδίως της εγκατεστημένης τους ισχύος ή της μέγιστης ισχύος παραγωγής τους εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών ισχύος παραγωγής για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας υπό το εκάστοτε καθεστώς στήριξης αυτών.

 

14. Η Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων μπορεί να μεταβιβάζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 11 και 19 και τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων. Η μεταβίβαση δεν συνιστά λόγο παράτασης των προθεσμιών του άρθρου 12. Σε περίπτωση κατά την οποία γίνεται αποδεκτό αίτημα μεταβίβασης υφιστάμενης Άδειας Παραγωγής, η εν λόγω Άδεια αντικαθίσταται από τη Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικού Έργου κατά περίπτωση, η οποία εκδίδεται, στο όνομα του νέου κατόχου.

 

15. Προκειμένου ο Φορέας Αδειοδότησης να χορηγήσει Βεβαίωση ή τροποποίηση αυτής ή να κάνει αποδεκτή μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής ή Βεβαίωσης, καλεί τους αιτούντες, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με απόδειξη παραλαβής για την καταβολή του Ειδικού Τέλους του άρθρου 17, εφόσον απαιτείται.

 

16. Ειδικά στον κύκλο υποβολής αιτήσεων Ιουνίου 2020 δεν υποβάλλονται:

 

α) νέες αιτήσεις για χορήγηση Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων,

 

β) αιτήσεις για τροποποίηση Άδειας Παραγωγής στις κάτωθι περιπτώσεις:

 

α)α) επέκτασης των ορίων του πολυγώνου εγκατάστασης, εκτός αν η επέκταση αυτή επιβάλλεται βάσει γνωμοδότησης στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και δεν υφίσταται εδαφική επικάλυψη με ήδη υποβληθείσα αίτηση για χορήγηση Άδειας Παραγωγής κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος ή ήδη εκδοθείσα Άδεια Παραγωγής,

 

β)β) αύξησης της μέγιστης ισχύος παραγωγής περισσότερο από 10%.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.