Νόμος 4685/20 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τον ορισμό και την τοποθέτηση του Γενικού Διευθυντή, ορισμένου αριθμού Διευθυντών και Τμηματαρχών καθώς και την πλήρωση των θέσεων ορισμένου αριθμού υπαλλήλων, εκδίδεται σχετική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία διαπιστώνεται η έναρξη άσκησης όλων των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Η έκδοση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής δεν αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου. Με τη δημοσίευση της ως άνω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργούνται τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του νόμου 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018), καθώς και το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), και ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής καθίσταται καθολικός διάδοχος αυτών των νομικών προσώπων.

 

2. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής αναλαμβάνει την στελέχωση και οργάνωση του Οργανισμού, ενώ τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητες του νόμου 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018). Ομοίως κατά την άνω χρονική περίοδο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να προβαίνει σε ανάθεση δημοσίων συμβάσεων για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

 

3. Κατά τα 2 πρώτα χρόνια της λειτουργίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, η απόσπαση προσωπικού στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Για τις αποσπάσεις αυτές δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ανά κατηγορία και κλάδο, και μέσα σε προθεσμία 1 μηνός οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. Οι αιτήσεις αυτές αξιολογούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής μέσα σε προθεσμία 1 μηνός. Στη συνέχεια αποσπώνται οι επιλεγέντες υπάλληλοι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και κατατάσσεται σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες αφού εκδοθεί η απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 32. Οι αποσπώμενοι στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής εξακολουθούν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, από την υπηρεσία υποδοχής, με τα πάσης φύσεως, γενικά ή ειδικά, επιδόματα της οργανικής τους θέσης με τις προϋποθέσεις καταβολής τους. Ο χρόνος απόσπασης των αποσπώμενων υπαλλήλων θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον φορέα που ανήκουν οργανικά.

 

4. Με την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 το πάσης φύσεως προσωπικό των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών μεταφέρεται, αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση εργασίας στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και τοποθετείται στις αντίστοιχες Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που συνιστώνται των οποίων η χωρική περιοχή ευθύνης απεικονίζεται στον χάρτη του Παραρτήματος ΙΙ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής τοποθετείται Προϊστάμενος σε κάθε Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για χρονικό διάστημα 6 μηνών, το οποίο μπορεί να ανανεώνεται.

 

5. Μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 εκκρεμείς δίκες των ΦΠΔΔ που καταργούνται, συνεχίζονται από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχιση τους. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, και πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού μεταφέρονται στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

 

6. Μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 για πάσης φύσεως έργα, δράσεις και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ή εθνικούς πόρους, τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από τους Φορείς, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής καθίσταται καθολικός διάδοχος ως προς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ανωτέρω πράξεις, δράσεις και προγράμματα, καθώς και δικαιούχος των τραπεζικών λογαριασμών για τη χρηματοδότησή τους.

 

7. Οι συμβατικές υποχρεώσεις και οι εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις και οι πόροι των ΦΔΠΠ που καταργούνται μεταφέρονται στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

 

8. Η άσκηση της αρμοδιότητας της περίπτωσης ι)στ' της παραγράφου 5 του άρθρου 27 εκκινεί μετά την στελέχωση με το προσωπικό του άρθρου 32, οπότε και καταργείται η αρμοδιότητα της υποπερίπτωσης ε)ε' της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του προεδρικού διατάγματος 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α/2017). Μέχρι το χρονικό αυτό σημείο η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.