Νόμος 4519/18

Ν4519/2018: Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4519/2018: Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 25/Α/2018), 20-02-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 1: Νομική μορφή Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Άρθρο 2: Φορείς διαχείρισης και χωρική αρμοδιότητα

Άρθρο 3: Έδρα και παραρτήματα των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Άρθρο 4: Αρμοδιότητα των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Άρθρο 5: Διοικητικό Συμβούλιο των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Άρθρο 7: Προσωπικό των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Άρθρο 7Α

Άρθρο 8: Πόροι των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Άρθρο 9: Αξιολόγηση - έλεγχος του έργου των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Άρθρο 10: Ρυθμίσεις σχετικά με λειτουργικά θέματα των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Άρθρο 11: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 12: Καταργούμενες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 13: Τροποποίηση της παραγράφου 8 του άρθρου 52 του νόμου 4280/2014

Άρθρο 14: Τροποποίηση της παραγράφου του 14 του άρθρου 52 του νόμου 4280/2014

Άρθρο 15: Τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του νόμου 998/1979

Άρθρο 16: Τροποποίηση του άρθρου 7 του νόμου 4467/2017

Άρθρο 17: Τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 56 του νόμου 998/1979

Άρθρο 18: Τροποποίηση της παραγράφου 12 του άρθρου 47 του νόμου 998/1979

Άρθρο 19: Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 211 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 104 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017)

Άρθρο 20: Παραρτήματα

Άρθρο 21: Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 22: Τροποποίηση των άρθρων 3 του νόμου 4138/2013 (ΦΕΚ 72/Α/2013), 49 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) και 29 του νόμου 4413/2016 (ΦΕΚ 148/Α/2016)

Άρθρο 23: Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης νόμιμης άδειας σε υφιστάμενα ορειβατικά καταφύγια

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26: Τροποποίηση του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) για την ενσωμάτωση των άρθρων 1 και 3 της Οδηγίας 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16-04-2014

Άρθρο 27: Κατάργηση της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του από 22-06-2000 προεδρικού διατάγματος

Άρθρο 28: Τροποποίηση του άρθρου 139 του νόμου 4504/2017

Άρθρο 29: Διεύρυνση της σύνθεσης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων και του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων

Άρθρο 30

Άρθρο 31: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 20-02-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.