Νόμος 4685/20 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Σχέδιο Δράσης βελτίωσης της πολιτικής Προστατευόμενων Περιοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με σκοπό τη βελτίωση της πολιτικής για τη διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών εκπονείται Σχέδιο Δράσης που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

2. Το Σχέδιο Δράσης έχει τριετή χρονική διάρκεια (2021-2023) που μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για κάθε δράση περιλαμβάνει το αναλυτικό περιεχόμενό της, τον αρμόδιο δημόσιο φορέα για την εφαρμογή ή την εποπτεία εφαρμογής της δράσης και τον υπεύθυνο διοίκησης ή εποπτείας της εφαρμογής της, προϋπολογισμό, πηγή χρηματοδότησης και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της δράσης.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας συγκροτείται ομάδα εργασίας για την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης, υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του νόμου 4691/2020 (ΦΕΚ 108/Α/2020).

 

4. Το Σχέδιο Δράσης περιέχει, ενδεικτικά, τις ακόλουθες δράσεις:

 

α) Επικαιροποίηση των στρατηγικών και προγραμματικών κειμένων της πολιτικής για της προστατευόμενες περιοχές.

 

β) Δράσεις εφαρμογής του παρόντος και ιδίως των διατάξεων που αφορούν στο Σύστημα Διακυβέρνησης της πολιτικής για τις προστατευόμενες περιοχές και στην προώθηση της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησής της, στην απλοποίηση και σύντμηση της κανονιστικής, της ρυθμιστικής και της προγραμματικής διαδικασίας, στην ίδρυση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, στη συγκρότηση των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και στην εφαρμογή των προγραμματικών, των συμβασιακών και των επιχειρησιακών εργαλείων του Συστήματος Διακυβέρνησης Προστατευόμενων Περιοχών.

 

γ) Ανασχεδιασμός, απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των φορέων του Συστήματος Διακυβέρνησης Προστατευόμενων Περιοχών, δημιουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης και διασφάλιση της διαλειτουργικότητάς του με τα συστήματα των φορέων αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019).

 

δ) Συμβολή στη δημιουργία και λειτουργία Ψηφιακής Τράπεζας Γης και του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη (των άρθρων 4 έως 9 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019)).

 

ε) Εκπόνηση προγράμματος για τη δημιουργία κεντρικής δομής υποστήριξης εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής για τις προστατευόμενες περιοχές, την υποστήριξη των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών όσον αφορά τη δικτύωση και την οργάνωσή τους και την υλοποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης, την υποστήριξη των λειτουργιών των Περιφερειών και των Δήμων που υποστηρίζουν την υλοποίηση ή υλοποιούν προγράμματα, έργα και δράσεις των Σχεδίων Διαχείρισης και την υποστήριξη των περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων που υλοποιούν δράσεις των Σχεδίων Διαχείρισης.

 

στ) Υποστήριξη στη δημιουργία συνεργειών και κοινών δράσεων με άλλες πολιτικές, όπως τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού, αγροτικής ανάπτυξης, διαχείρισης αλιευτικών πόρων, προστασίας περιβάλλοντος και αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

ζ) Εκπόνηση προγράμματος κινητοποίησης συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και ιδίως ιδιωτικών πόρων μέσω του θεσμού της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, των εθελοντικών συμφωνιών με επιχειρήσεις, των χορηγιών, του πληθοπορισμού (crowd-sourcing) και της συλλογικής χρηματοδότησης (crowd-funding).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του νόμου 4691/2020 (ΦΕΚ 108/Α/2020).

 

5. Τη διοίκηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης και την ετήσια επικαιροποίησή του αναλαμβάνει ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής που ενημερώνει τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κάθε τετράμηνο με Έκθεση Προόδου εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης.

 

6. Το Σχέδιο Δράσης μπορεί να χρηματοδοτείται από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους καθώς και από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

 

7. Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει στο πρώτο κεφάλαιό του το Σχέδιο Μετάβασης με τις δράσεις της περιόδου μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, που σχεδιάζεται με βάση τις αρχές της διοίκησης αλλαγής.

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται τα σχετικά με την εκπόνηση και εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.