Νόμος 4685/20 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Οργάνωση, Στελέχωση και Λειτουργία του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών καταρτίζεται ο Οργανισμός του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, με τον οποίον συνιστώνται οι οργανικές θέσεις και καθορίζεται η κατανομή αυτών κατά εργασιακή σχέση, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και τα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα, οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων, η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, και ρυθμίζεται η διοίκηση, η οργάνωσή του, τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό του και τις λειτουργικές σχέσεις του Οργανισμού με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς και οργανισμούς καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση, μπορεί να συνιστώνται, να καταργούνται ή να τροποποιούνται οργανικές μονάδες πέραν αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 29, όπως επίσης να προβλέπονται οργανικές θέσεις νομικού συμβούλου, προϊσταμένου νομικής υπηρεσίας και δικηγόρων με έμμισθη εντολή.

 

2. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στελεχώνεται από υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι διέπονται για θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης από τις διατάξεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Δημοσίου και από μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους που αποσπώνται σε αυτόν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, καταλαμβάνουν δε αντίστοιχες οργανικές θέσεις. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται με διορισμό μέσω Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού μετά από έγκριση της Επιτροπής της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), με βάση τα τυπικά προσόντα που καθορίζονται στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001) και στον Οργανισμό του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

 

3. Οι αποσπώμενοι στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής εξακολουθούν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, από την υπηρεσία υποδοχής με τα πάσης φύσεως, γενικά ή ειδικά, επιδόματα της οργανικής τους θέσης με τις προϋποθέσεις καταβολής τους. Ο χρόνος απόσπασης των αποσπώμενων υπαλλήλων θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στο φορέα που ανήκουν οργανικά.

 

4. Η κάλυψη των θέσεων μπορεί να γίνει και με μετάταξη προσωπικού με τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα βάσει του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

 

5. Για την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να απασχολεί εξωτερικούς συνεργάτες με συμβάσεις μίσθωσης ιδιωτικού έργου για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα ανωτέρω έργα, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεών τους σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 87 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

6. Στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στεγάζεται η Εθνική Επιτροπή ΦΥΣΗ 2000 του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής απόφασης 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β/1998), όπως ισχύει. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.