Νόμος 4685/20 - Άρθρο 75

Άρθρο 75: Επιτροπές Ενστάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018) προστίθεται εδάφιο ι)στ) ως εξής:

 

{ι)στ) δαπάνες που αφορούν την μίσθωση χώρων συνεδριάσεων των Επιτροπών Ενστάσεων του άρθρου 7 του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995), όπως ισχύει.}

 

2. Το στοιχείο β) της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995), όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής:

 

{β) έναν μηχανικό με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία που έχει δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος, υποδεικνυόμενο από τον οικείο επιστημονικό σύλλογο}

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του νόμου 2308/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή άπρακτη, ο Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ έχει δικαίωμα να ορίσει αυτός το μη υποδεικνυόμενο εμπροθέσμως μέλος, το οποίο για μεν τη θέση του προέδρου πρέπει να είναι είτε δικηγόρος παρ' εφέταις είτε φύλακας μεταγραφών και υποθηκών είτε συμβολαιογράφος με πενταετή υπηρεσία στο εν λόγω λειτούργημα, για δε τη θέση των υπόλοιπων μελών πρέπει να είναι ένας μηχανικός με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία που έχει δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος, και ένας ακόμη από τους αμέσως προηγουμένως αναφερόμενους νομικούς, με τριετή υπηρεσία, με τη σειρά που αυτοί αναγράφονται στο κείμενο της παρούσας διάταξης.}

 

4. Στο τέλος του άρθρου 7 του νόμου 2308/1995 προστίθεται παράγραφος 11, ως εξής:

 

{11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τους γραμματείς των Επιτροπών Ενστάσεων, κατά παρέκκλιση του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015). Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και το ύψος της αποζημίωσης.}

 

5. Το στοιχείο β) της παραγράφου 1 του άρθρου 7Α του νόμου 2308/1995, όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής:

 

{β) έναν υπάλληλο του Φορέα του Κλάδου Μηχανικών κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με ειδικότητα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, ή έναν μηχανικό με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία που έχει δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος, υποδεικνυόμενο από τον οικείο επιστημονικό σύλλογο.}

 

6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7Α του νόμου 2308/1995, όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής:

 

{Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή άπρακτη, ο Φορέας έχει δικαίωμα να ορίσει αυτός το μη υποδεικνυόμενο εμπρόθεσμα μέλος, το οποίο, για μεν τη θέση του Προέδρου πρέπει να είναι είτε δικηγόρος παρ' Εφέταις είτε φύλακας μεταγραφών και υποθηκών, είτε συμβολαιογράφος, με πενταετή υπηρεσία στο εν λόγω λειτούργημα, για δε τη θέση των υπόλοιπων μελών, πρέπει να είναι ένας μηχανικός με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία που έχει δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος, και ένας ακόμη από τους αμέσως προηγουμένως αναφερόμενους νομικούς, με τριετή υπηρεσία, με τη σειρά που αυτοί αναγράφονται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του παρόντος.}

 

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7Α του νόμου 2308/1995 τροποποιείται ως εξής:

 

{3. Με απόφαση του Φορέα και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 4, ρυθμίζονται η αρμοδιότητα της Επιτροπής, ο τρόπος λειτουργίας της και η γραμματειακή της υποστήριξη.}

 

8. Στο τέλος του άρθρου 7Α του νόμου 2308/1995 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τους γραμματείς των Επιτροπών Εξέτασης υποθέσεων κτηματογράφησης, κατά παρέκκλιση του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2016). Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και το ύψος της αποζημίωσης.

 

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13Α του νόμου 2308/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Όπου στο νόμο αυτόν, ορίζεται ότι υποβάλλονται δηλώσεις, ενστάσεις και οιουδήποτε είδους αιτήσεις στο Γραφείο Κτηματογράφησης, οι δηλώσεις, ενστάσεις και αιτήσεις διόρθωσης κάθε τύπου, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές έγγραφα και τυχόν τοπογραφικά διαγράμματα μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά μέσω των ειδικών εφαρμογών του φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Θέματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, των αιτήσεων, των ενστάσεων και των συνυποβαλλόμενων με αυτές εγγράφων, μπορούν να ρυθμίζονται με απόφαση του φορέα, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.