Νόμος 4685/20 - Άρθρο 74

Άρθρο 74: Προϊστάμενοι Κτηματολογικών Γραφείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 4, οι θέσεις της προηγούμενης παραγράφου καλύπτονται με διορισμό, για θητεία 5 ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Τα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις της προηγούμενης παραγράφου είναι σωρευτικά τα ακόλουθα: α) τίτλος σπουδών Τμήματος Νομικής, β) καλή γνώση μίας τουλάχιστον εκ των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001) και γ) άσκηση δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού λειτουργήματος ή προϋπηρεσία στη Νομική Διεύθυνση ή σε Νομικό Τμήμα Κτηματολογικού Γραφείου του Φορέα και των νομικών προσώπων που διαδέχθηκε, για 15 έτη συνολικά. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους αναστέλλεται η άσκηση του δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού λειτουργήματος. Για την προκήρυξη των θέσεων εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από πρόταση του Φορέα, η οποία αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις ιστοσελίδες του φορέα, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

Η επιλογή των Προϊσταμένων διενεργείται από τριμελή Επιτροπή, τα μέλη της οποίας ορίζονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η οποία αποτελείται από: α) αντιπρόεδρο ή σύμβουλο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού με τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο της Επιτροπής, β) ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, γ) τον Γενικό Διευθυντή του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο με αναπληρωτή του τον Πρόεδρο του Φορέα. Οι επιλεγέντες διορίζονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Υπάλληλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νομικών που επιλέχθηκε και του ανατέθηκαν καθήκοντα προϊσταμένου σε θέση της παραγράφου 1 μετά τη λήξη της θητείας του πρώτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου και της τυχόν ανανέωσής της, επιστρέφει στην οργανική του θέση εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύνανται να ορίζονται τα ειδικότερα προσόντα, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία επιλογής και διορισμού και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Η έκδοση της απόφασης αυτής δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Με ίδια απόφαση ρυθμίζεται η διαδικασία ανανέωσης της θητείας του πρώτου εδαφίου.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018) καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.