Νόμος 4688/20 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Απόσπαση τμήματος ή τμημάτων ήδη οριοθετημένης Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης και οριοθέτησης αυτού / αυτών ως αυτοτελούς Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997) προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής:

 

{ε. Ένα ή περισσότερα τμήματα ήδη εγκεκριμένης Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, που έχει οριοθετηθεί και χαρακτηρισθεί με βάση τις διατάξεις και τις διαδικασίες της παραγράφου 3, μπορούν να αποσπώνται, να χαρακτηρίζονται και να οριοθετούνται ως νέα αυτοτελής Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 και εφόσον τόσο στα αποσπώμενα όσο και στα απομένοντα τμήματα της αρχικώς χαρακτηρισθείσας και οριοθετηθείσας Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης απομένουν ενιαίες εκτάσεις με ελάχιστη επιφάνεια 800 στρεμμάτων.

 

Για την απόσπαση τμήματος ή τμημάτων οριοθετηθείσας Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης και τον χαρακτηρισμό και οριοθέτηση αυτού/αυτών ως νέας αυτοτελούς Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού αίτημα από το φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, συνοδευόμενο από τα δικαιολογητικά των Ομάδων Β και Γ της υπ' αριθμόν 339/2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ 1209/Β/2012), καθώς και τα στοιχεία του τυχόν προτεινόμενου νέου φορέα του αποσπώμενου τμήματος ή των αποσπώμενων τμημάτων Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης. Για την απόσπαση τμήματος ή τμημάτων οριοθετηθείσας Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης και τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση αυτού ή αυτών ως νέας αυτοτελούς Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης εκδίδεται προεδρικό διάταγμα ύστερα από έγκριση ενιαίας Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.

 

Εφόσον με το προεδρικό διάταγμα του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται διαφορετικός φορέας ίδρυσης και εκμετάλλευσης της νέας αυτοτελούς Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης παρέχεται προθεσμία μέχρι 6 μήνες για τη μεταβίβαση των εκτάσεων του αποσπώμενου τμήματος ή των αποσπώμενων τμημάτων στον νέο φορέα. Σε περίπτωση που η κατά τα άνω μεταβίβαση δεν καταστεί δυνατή εντός της παραπάνω προθεσμίας, φορέας ίδρυσης και εκμετάλλευσης της νέας αυτοτελούς Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης παραμένει ο φορέας που έχει ήδη καθορισθεί με την πράξη χαρακτηρισμού και οριοθέτησης της αρχικής Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης. Για τη διαπίστωση της μεταβίβασης των παραπάνω εκτάσεων στο νέο φορέα εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου 12 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011). Σε περίπτωση απόσπασης τμήματος ή τμημάτων οριοθετηθείσας Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης και χαρακτηρισμού και οριοθέτησης αυτού/αυτών ως νέας αυτοτελούς Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15, τα δικαιώματα δε που απολαμβάνει ο φορέας της αρχικής Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, καθώς και οι υποχρεώσεις που τον βαρύνουν συνεχίζονται στο πρόσωπο του φορέα της νέας αποσπώμενης Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.