Νόμος 4002/11 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2214/1994 - συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 3049/2002


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 62 του νόμου 2214/1994, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του νόμου 3453/2006 (ΦΕΚ 74/Α/2006), αντί των λέξεων ανεξάρτητα από το σκοπό των στεγαστικών δανείων τίθενται οι λέξεις για όλα τα τοκοχρεολυτικά δάνεια του στεγαστικού τομέα με σκοπό ιδίως την απόκτηση, ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση και επισκευή κατοικίας,.

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του ή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, κατά περίπτωση, για την υπογραφή των πάσης φύσεως συμβάσεων, που συνάπτει με τρίτα πρόσωπα, πλην των δανειακών συμβάσεων. Συμβάσεις, η έγκριση της δαπάνης των οποίων ανήκει στην αρμοδιότητα του Αντιπροέδρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, υπογράφονται από αυτόν. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγουν το κύρος των μέχρι σήμερα καταρτισθεισών συμβάσεων οι οποίες έχουν υπογραφεί από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3049/2002 (ΦΕΚ 212/Α/2002) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Η σύσταση εταιρείας διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία εγκρίνεται το Καταστατικό της και καθορίζονται ο σκοπός της εταιρείας, η διάρκεια, η επωνυμία, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα περιουσιακά στοιχεία, οι κλάδοι, τα δικαιώματα και οι μετοχές που συνεισφέρονται ή μεταβιβάζονται με ή χωρίς αντάλλαγμα από το Δημόσιο, τα όργανα διοίκησης της εταιρείας και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για τη σύσταση, τη διοίκηση και τη λειτουργία της, σύμφωνα με τον κωδικοποιημένο νόμο [Ν] 2190/1920.

 

Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να ορίζεται ότι ένα ή περισσότερα από τα θέματα που ρυθμίζονται με αυτήν, με εξαίρεση τα περιουσιακά στοιχεία, τους κλάδους, τα δικαιώματα ή τις μετοχές που συν-εισφέρθηκαν ή μεταβιβάσθηκαν από το Δημόσιο, μπορεί να τροποποιούνται με το Καταστατικό της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων μπορεί τα δικαιώματα που προβλέπονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 και στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 3986/2011, να παραχωρούνται με διοικητική άδεια που εκδίδεται υπέρ του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, του άρθρου 1 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011), χωρίς αντάλλαγμα και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη διοικητική άδεια ορίζεται το δικαίωμα που ενσωματώνεται, οι διατάξεις οι οποίες το προβλέπουν, ο χρόνος ισχύος της άδειας, οι όροι και οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος που αφορά, οι προϋποθέσεις με τη συνδρομή των οποίων ανακαλείται η άδεια και κάθε αναγκαίο θέμα για την άσκηση του δικαιώματος για το οποίο εκδόθηκε αυτή. Η μεταβίβαση, η εκμετάλλευση και η, με οποιονδήποτε τρόπο, αξιοποίηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την άδεια διενεργούνται από το Ταμείο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3986/2011.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.