Νόμος 4688/20 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Μεταβολή του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997) προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ. Η μεταβολή του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης επιτρέπεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία εκδίδεται κατόπιν κοινού αιτήματος του ήδη εγκριθέντος φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης και του προτεινόμενου νέου φορέα, μετά από αξιολόγηση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού της καταλληλότητας και επιχειρηματικής επάρκειας του νέου φορέα, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 2 της υπ' αριθμόν 339/2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ 1209/Β/2012). Για την έγκριση της μεταβολής του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης υποβάλλονται προς την αρμόδια υπηρεσία τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β' και ι)α' του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν 339/2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου μπορεί να χορηγείται προθεσμία έως 6 μήνες για τη μεταβίβαση του συνόλου των εκτάσεων της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης στο νέο φορέα. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή, εντός της παραπάνω προθεσμίας, η κατά τα άνω μεταβίβαση, η απόφαση του πρώτου εδαφίου ανακαλείται και φορέας ίδρυσης και εκμετάλλευσης της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης παραμένει ο φορέας που έχει ήδη καθορισθεί με την πράξη χαρακτηρισμού και οριοθέτησης της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης.

 

Για τη διαπίστωση της μεταβίβασης των εκτάσεων της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης στο νέο φορέα εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου 12 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011). Σε περίπτωση μεταβολής του Φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 του νόμου αυτού, τα δικαιώματα δε που απολαμβάνει ο αρχικός Φορέας, καθώς και οι υποχρεώσεις που τον βαρύνουν συνεχίζονται στο πρόσωπο του νέου Φορέα.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.