Νόμος 4690/20 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό 25%


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 1 του δέκατου όγδοου άρθρου της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/2020), η οποία κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του νόμου 4684/2020 (ΦΕΚ 86/Α/2020), προστίθενται μετά τη λέξη Μαρτίου οι λέξεις Απριλίου και Μαΐου και το δέκατο όγδοο άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

 

{Άρθρο δέκατο όγδοο: Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό 25%

 

1. Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016) που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του νόμου [Ν] 4670/2020 (ΦΕΚ 43/Α/2020), εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου του έτους 2020, παρέχεται δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξης τους. Στην περίπτωση αυτή ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης ορίζεται το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει πράγματι καταβληθεί δια του συντελεστή 0.2.

 

2. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση επιλογής υπαγωγής στο μέτρο παράτασης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 της από 20-03-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/2020), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 4683/2020 (ΦΕΚ 83/Α/2020).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος επιλογής, καθώς και ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.