Νόμος 4690/20 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά το προσωπικό που ανήκει οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού δύναται να αιτηθεί απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του νόμου 4440/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι των Καταστημάτων Κράτησης και του Ιδρύματος Αγωγής Αρρένων Βόλου και οι υπάλληλοι όλων των κλάδων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και των στρατιωτικών νοσοκομείων, οι υπάλληλοι του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, εκτός από τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, οι οποίοι μετά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα μεταφέρθηκαν σε θέσεις Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού σε νοσοκομεία.}

 

3. Αποσπάσεις προσωπικού το οποίο εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 4440/2016, λήγουν αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος και οι υπάλληλοι επανέρχονται στον φορέα όπου ανήκουν οργανικά χωρίς άλλη διατύπωση. Ομοίως, διαδικασίες απόσπασης ή μετάταξης του ως άνω προσωπικού παύουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

4. Στο τέλος της υποπερίπτωσης Β)β' της παραγράφου 3 του άρθρου 85 του νόμου 3528/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΦΕΚ 26/Α/2007)), προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Υποψήφιος που έχει ασκήσει καθήκοντα ευθύνης, οποιουδήποτε επιπέδου, πάνω από 120 μήνες, ήτοι πάνω από δέκα έτη συνολικά, για το χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους 120 μήνες μοριοδοτείται με 1,5 μόριο για κάθε μήνα πραγματικής άσκησης των ανωτέρω καθηκόντων.}

 

5. Στο τέλος της υποπερίπτωσης Β)β' της παραγράφου 3 του άρθρου 88 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007), προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Υποψήφιος που έχει ασκήσει καθήκοντα ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου πάνω από 120 μήνες, ήτοι πάνω από δέκα έτη συνολικά, για το χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους 120 μήνες μοριοδοτείται με 1,5 μόριο για κάθε μήνα πραγματικής άσκησης των ανωτέρω καθηκόντων.}

 

6. α. Η παράγραφος 14 του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007)) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{14. Η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του παρόντος άρθρου είναι διετής και αρχίζει την 01-01-του επόμενου έτους από τη συγκρότησή τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία των τακτικών μη αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων αρχίζει από την ημερομηνία συγκρότησής τους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του πρώτου άρτιου έτους που ακολουθεί αμέσως μετά ή κατά τον χρόνο συγκρότησής τους, εφόσον είναι άρτιο έτος.}

 

β. Οι ρυθμίσεις της περίπτωσης α' αφορούν και στα υπηρεσιακά συμβούλια που έχουν ήδη συγκροτηθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 159 του νόμου 3528/2007.

 

7. Για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, είναι δυνατή η απόσπαση έως 10 υπαλλήλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατόπιν πρόσκλησης της εταιρείας με την οποία προσδιορίζονται ο αριθμός των θέσεων και τα προσόντα των υποψηφίων. Η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016), έχει διάρκεια 2 ετών με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης και πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των αρμοδίων για τον διορισμό οργάνων του φορέα προέλευσης και του φορέα υποδοχής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Η μισθοδοσία του αποσπώμενου προσωπικού βαρύνει τον φορέα υποδοχής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.