Νόμος 5269/1931 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως δικαστική απόφασις εν τοις ανωτέρω θεωρείται η κατά τις σχετικές περί απαλλοτριώσεως διατάξεις πρώτη δικαστική απόφασις, η καθορίζουσα προσωρινώς την αποζημίωση του ιδιοκτήτη, ης η κατάθεσις επιτρέπει κατά τις ιδίας διατάξεις την κατάληψη του απαλλοτριωτέου ακινήτου. Η πραγμάτωσις της καταθέσεως υπέρ των δικαιούχων της δια τοιαύτης αποφάσεως οριζόμενης αποζημιώσεως αναστέλλει οριστικώς την χορήγηση της αιτηθείσης αδείας.

 

2. Ο Δήμος ή η Κοινότητα δικαιούται να εισπράττει παρά των υπόχρεων προς αποζημίωση του απαλλοτριωτέου ακινήτου τα ποσά άτινα εις βάρος και δια λογαριασμό αυτών κατέθεσε υπέρ του δικαιούχου. Επίσης δικαιούται να εισπράττει παρ' αυτών τον νόμιμο επί του οφειλομένου ποσού τόκο από της προς τούτους κοινοποιήσεως προσκλήσεως του Δήμου ή Κοινότητας προς πληρωμή της ως άνω προκαταβληθείσης αποζημιώσεως. Η είσπραξις των ως άνω προκαταβαλλόμενων υπό των Δήμων ή Κοινοτήτων ποσών δύναται να ενεργείται και κατ' εφαρμογήν των περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων διατάξεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 25 του νόμου 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α/1989).

 

3. Προκειμένης της αιτήσεως προς δικαστικό καθορισμό της αποζημιώσεως ο Δήμος ή η Κοινότητα οφείλει να προσεπικαλεί τους κατά την κυρωθείσα πράξη φερομένους ως υπόχρεους δια την αποζημίωση κατά την συζήτησιν της αιτήσεως δικαιουμένους πάντως εις παρέμβαση.

 

4. Μετά τον προσωρινό καθορισμό της αποζημιώσεως ο Δήμος ή η Κοινότητα προσκαλεί τους προς καταβολή ταύτης υπόχρεους ίνα εντός των κατά τα ανωτέρω προθεσμιών καταθέσει έκαστος την αναλογούσαν σε αυτό αποζημίωση. Η παράλειψις τούτων προς κατάθεση της αποζημιώσεως ουδόλως εμποδίζει τον Δήμο ή Κοινότητα να προκαταβάλει ταύτη κατά τα στο άρθρο 2 οριζόμενα.

 

5. Εάν η πράξις αναλογισμού διαλαμβάνει και τακτοποιήσεις και προσκυρώσεις οικοπέδων, ή προϋπόθεση έχει τοιαύτας τακτοποιήσεις και προσκυρώσεις οικοπέδων ή προϋπόθεση έχει τοιαύτας τακτοποιήσεις κ.λ.π., η κατά τα ανωτέρω παρέμβασις του Δήμου ή Κοινότητας περιορίζεται εις τον καθορισμό της προσωρινής αποζημιώσεως μόνον των ρυμοτομούμενων ακινήτων και την κατάθεση ταύτης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.