Νόμος 669/77 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εκμετάλλευσις των λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων, καθ' άπασαν την χώραν, επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας εκμεταλλεύσεως χορηγούμενης δι' αποφάσεως του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας, τη αιτήσει του έχοντος το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του λατομείου.

 

Δι' αποφάσεων του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται να μεταβιβάζεται η αρμοδιότης χορηγήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως λατομείων ορισμένων βιομηχανικών ορυκτών εις τους κατά τόπον αρμοδίους Νομάρχες.

 

2. Δεν χορηγείται άδεια εκμεταλλεύσεως λατομείου βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων, εφ' όσον εκ της εκμεταλλεύσεως τούτων θέλουν δημιουργηθούν:

 

α) κίνδυνοι της ζωής ή βλάβη της υγείας των περιοίκων

β) βλάβες σε αρχαιολογικά ή ιστορικά μνημεία και σε τουριστικές εγκαταστάσεις και

γ) βλάβες εις δημοσίας ωφελείας έργα.

 

Δεν χορηγείται άδεια εκμεταλλεύσεως εντός χώρων χαρακτηρισθέντων, βάσει των κειμένων διατάξεων, ως αρχαιολογικών τοιούτων. Επίσης δεν χορηγείται άδεια εκμεταλλεύσεως εις περιοχές χαρακτηρισθείσας κατ' εφαρμογήν των κειμένων διατάξεων, ως ιδιαιτέρου πολιτιστικού ενδιαφέροντος και φυσικού κάλλους, εφ' όσον εκ της εκμεταλλεύσεως θέλουν προξενηθούν βλάβες οι οποίες δεν θα ήταν δυνατόν να αποκατασταθούν ικανοποιητικά, εκτιμώμενης προς τούτο και της οικονομικής, δια την Εθνική Οικονομία, σημασίας ην κέκτηται το ορυκτόν που θα εξορυχθεί.

 

Περί των ανωτέρω λόγων γνωμοδοτούν αιτιολογημένα οι αρμόδιες κατά τόπον περιφερειακές υπηρεσίες, εντός δύο μηνών από της υπό του Νομάρχου διαβιβάσεως εις τις υπηρεσίας αυτές των υπό του επομένου άρθρου προβλεπομένων δικαιολογητικών. Εάν, τυχόν, παρέλθει άπρακτος η ως άνω προβλεπομένη προθεσμία θεωρείται ότι δεν υφίστανται απαγορευτικοί λόγοι δια την χορήγηση της αδείας εκμεταλλεύσεως.

 

δ. Προκειμένου για δασικές εκτάσεις, απαιτείται η κατ αρχήν γνώμη της Δασικής Υπηρεσίας για τη μίσθωση δημόσιου λατομικού χώρου, τη χορήγηση συναινέσεως για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών ή τη χορήγηση άδειας εκμεταλλεύσεως. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών σε δάση ή δασικές εκτάσεις πριν από την έκδοση της εγκρίσεως επεμβάσεως του νόμου 998/1979.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993), με το άρθρο 24 του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993).

 

3. Η υπό της παραγράφου 1 του παρόντος άδεια εκμεταλλεύσεως χορηγείται, δια μεν τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών δι' ορισμένη ενιαία έκταση μη υποκείμενη εις περιορισμό μεγέθους, δια δε τα λατομεία μαρμάρων δι' έκταση επίσης ενιαία μεγίστη μεν 100.000 m2, ελάχιστη δε 20.000 m2. Μικροτέρα έκτασις της κατά τα άνω ελαχίστης είναι επιτρεπτή:

 

α) εφ' όσον αυτή δικαιολογείται εκ των ειδικών κοιτασματολογικών συνθηκών της λατομικής εκτάσεως,

β) εφ' όσον ο ιδιοκτήτης της λατομικής εκτάσεως στερείται άλλης συνεχιζόμενης τοιαύτης, τα δε κοιτασματολογικά δεδομένα επιτρέπουν την εκμετάλλευση ταύτης και

γ) εφ' όσον η μικροτέρα αυτή έκτασις προήλθε συνεπεία περικοπής χώρου της μείζονος εκτάσεως, δια λόγους δημοσίας ωφελείας. Οι υπό στοιχεία α' και β' περιπτώσεις διαπιστώνονται υπό του αρμοδίου Επιθεωρητού Μεταλλείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.