Νόμος 669/77 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την απόκτηση της υπό του άρθρου 4 του παρόντος νόμου προβλεπομένης αδείας, ο έχων το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του λατομείου οφείλει όπως υποβάλει εις τον Νομάρχη, εις την περιφέρεια του οποίου κείται το λατομείον, τα κάτωθι:

 

α) Σχετική αίτηση εις διπλούν, απευθυνόμενη εις τον Υπουργόν Βιομηχανίας και Ενεργείας.

 

β) Τοπογραφικό διάγραμμα εις εξαπλούν, δεόντως χαρτοσημασμένο υπό κλίμακα 1:5.000, εις το οποίον θα εμφαίνονται το όρια της λατομικής εκτάσεως, προσδιοριζόμενα δι' ορθογωνίων αζιμουθιακών συντεταγμένων εξαρτημένων εκ του Εθνικού τριγωνομετρικού δικτύου και ειδικότερα σε αυτό θα ορίζεται το κέντρον φύλλου χάρτου υπό κλίμακα 1:100.000 εντός του οποίου χάρτου εμπίπτει ο λατομικός χώρος, δια των στοιχείων του, ήτοι δια του κέντρου του L= γεωγραφικό πλάτος, Μ= γεωγραφικό μήκος από Αθηνών. Εις περίπτωσιν, καθ' ην δεν υφίστανται χάρτες κλίμακας 1:100.000 θα ορίζεται στο διάγραμμα το κέντρον της αζιμουθιακής προβολής δια των στοιχείων του, ήτοι L= γεωγραφικό πλάτος, Μ= γεωγραφικό μήκος από Αθηνών.

 

Μετά του ως άνω τοπογραφικού διαγράμματος δέον να συνυποβάλλεται και απλούν σχεδιάγραμμα, εις ο θα αποτυπώνονται στοιχεία της ευρύτερης του λατομείου περιοχής και εις απόσταση τουλάχιστον πεντακοσίων μέτρων πέριξ αυτού, ήτοι: υφιστάμενα μεμονωμένα κτίσματα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αρχαιολογικά μνημεία, δημόσιες οδοί, σιδηροδρομικές γραμμές, εναέριοι γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου, τυχόν λατομεία εν ενεργεία και άλλα δημοσίας ωφελείας έργα.

 

Τα ως άνω διαγράμματα θα είναι συντεταγμένα και υπογεγραμμένα υπό των εχόντων το προς τούτο δικαίωμα επιστημόνων μηχανικών τα δε γεωδαιτικά και λοιπά στοιχεία αποτυπώσεως δέον, επί ποινή ακυρότητας της αιτήσεως, να είναι ακριβή.

 

γ) Εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, οι προδιαγραφές της οποίας καθορίζονται στον ΚΜΛΕ.

 

Η μελέτη αυτή υπογράφεται από διπλωματούχο μηχανικό μεταλλείων και συνυπογράφεται ως προς τα γεωλογικά στοιχεία καθώς και το κεφάλαιο ερευνητικών εργασιών από πτυχιούχο γεωλόγο.

 

δ. Έγκριση περιβαλλοντολογικών όρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 69269/5387/1990.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993).

 

2. Προκειμένου περί λατομείων αργίλων και μαργών πλινθοποιίας και κεραμοποιίας η υπό του προηγουμένου άρθρου προβλεπομένη άδεια εκμεταλλεύσεως χορηγείται υπό του αρμοδίου Νομάρχου κατόπιν αιτήσεως του έχοντος το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως, συνοδευομένη υφ' απλού σχεδιαγράμματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.